Flere klubber vil nekte å samarbeide med nytt personell på «Island Captain»

Industri Energis klubber i ConocoPhillips (Ekofisk-komiteen), Odfjell, Archer og Halliburton vil avklare om deres medlemmer kan benytte seg av retten til å nekte å arbeide sammen med “personer som har vist utilbørlig opptreden”.

Fire klubber i Industri Energi viser til artikkelen på industrienergi.no om at SLB UK har satt inn uorganiserte til å utføre jobben til de streikende om bord på «Island Captain» som driver brønnstimulering på Ekofisk. På det grunnlaget har de henvendt seg til sine bedrifter for å få avklart om deres medlemmer kan nekte å arbeide sammen med folkene som SLB UK har satt for å gjøre jobben.

-Industri Energi Odfjell mener vi med grunnlag i hovedavtalen har rett til å nekte å samarbeide med det vi mener er streikebrytere i SLB UK. Tilsvarende forhold med å erstatte streikende personell, hadde aldri blitt akseptert på våre installasjoner, sier klubbleder Harald Hereid i Odfjell Drilling.

Leder i Ekofisk-komiteen, Eirik Birkeland, sier klubbene har formelt henvendt seg til sine respektive bedriftsledelser for å avklare om de er enige i at dette er streikebryteri, noe som i norsk arbeidsliv defineres som utilbørlig oppførsel.

-Blir vi enige med bedriftene om det, kan våre medlemmer nekte å samarbeide med streikebrytere uten at det skal få noen negative konsekvenser for våre medlemmer, forklarer Birkeland.

Klubbleder i Halliburton, Knut Nesland, understreker at det ikke er greit slik SLB UK holder på. – Vi kan ikke ha det sånn at et konkurrerende oljeserviceselskap utfordrer måten vi driver aktiviteten på norsk sokkel, sier han.

Christopher Talgø, tillitsvalgt i Archer og leder i samarbeidskomiteen for oljeservice utdyper: -Det er helt uakseptabelt å støtte opp om virksomhet som drives av streikebrytere. Derfor krever vi nå forhandlinger med bedriften vår, hvor vi mener at de ansatte i bedriften skal kunne avstå å bistå aktiviteter som utføres ved hjelp av streikebryteri. Streik er et lovlig og anerkjent virkemiddel i norsk arbeidsliv som alle parter må respektere fullt ut.

De fire klubblederne understreker at inntil spørsmålet er avklart, enten gjennom enighet med bedriftene, enighet mellom hovedorganisasjonene eller dom i arbeidsretten, må ikke arbeidsstans eller annen form for arbeidskamp finne sted.

-Altså skal alle forholde seg på vanlig måte ovenfor SLB UKs operasjoner på Ekofisk-feltet inntil avklaring foreligger, sier de tillitsvalgte.

Bestemmelsen i hovedavtalen mellom LO og NHO/NR lyder:

6.6 Ansatte som har vist utilbørlig opptreden

Arbeidstakere har ikke plikt til å arbeide sammen med eller under ledelse av personer som har vist slik utilbørlig opptreden at de etter alminnelig oppfatning i arbeidslivet eller samfunnslivet for øvrig bør kunne kreves fjernet. Dersom slike forhold oppstår skal det snarest opptas drøftelser mellom partene. Fører disse drøftelsene ikke til enighet, må arbeidsstans eller annen form for arbeidskamp ikke finne sted, men tvisten skal behandles videre i samsvar med reglene i kap. II.

Bestemmelsen i Hovedavtalen mellom LO og NHO lyder:

§ 10-1 Rett til å nekte å arbeide sammen med person som har vist utilbørlig opptreden

Arbeidstaker har rett til å nekte å arbeide sammen med eller under ledelse av personer som har vist slik utilbørlig opptreden at de etter alminnelig oppfatning i arbeidsliv eller samfunnsliv bør kunne kreves fjernet. Det skal i så fall snarest opptas drøftelser mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, må arbeidsstans eller annen form for arbeidskamp ikke finne sted. Tvisten behandles av organisasjonene etter § 2-3

Les mer:

SLB UK har satt inn uorganiserte til å utføre jobben til de streikende

Industri Energi forbereder streik i SLB UK

Schlumberger UK driver sosial dumping på Ekofisk-feltet

Varsler streik på Ekofisk-feltet for å inngå tariffavtale og stoppe sosial dumping

Oljeserviceselskap truer de ansatte med sparken hvis de streiker

-Et gufs fra fortiden, sier leder i Ekofisk-komiteen

Dette jobber de streikende i SLB UK med til daglig

Får full støtte fra britisk og dansk fagbevegelse

Strømmer på med støtteerklæringer til de streikende

Havnearbeiderne i Esbjerg støtter de streikende i SLB UK