Ny rapport indikerer alvorlig HMS-utvikling i oljebransjen

Petroleumstilsynet offentliggjør mandag en rapport om konsekvensene av nye driftsformer i oljebransjen. Den foreløpige orienteringen Industri Energi har fått viser en alvorlig utvikling, der endringer i bransjen har fått store og alvorlige konsekvenser for HMS-arbeidet, noe forbundet lenge har advart mot.

Rapporten, som er utarbeidet av det anerkjente konsulentselskapet Safetec, gjør et dypdykk i nye kontraktsformer og virksomhetsmodeller som er innført av operatørselskapene gjennom de siste årene, med tanke på konsekvenser for både ansatte og selskaper innen leverandørindustrien.

Industri Energi har i en årrekke jobbet for at verdiskapingen fra olje- og gassvirksomheten må komme hele næringskjeden til gode, og at nye kontrakts- og driftsformer ikke må gå ut over ansattes rettigheter eller helse, miljø og sikkerhet.

Den foreløpige orienteringen Industri Energi har fått viser en negativ utvikling som har pågått over tid.

– Dette kommer ikke overraskende på oss. Det ser ut til å være i tråd med det tillitsvalgte og verneombud har gitt beskjed om lenge uten å bli tatt på alvor, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud.

Nye driftsformer har fått konsekvenser for HMS-arbeidet

Rapporten viser blant annet at innen boring- og brønnservice har leverandørene fått et langt større ansvar for det totale arbeidet, med mye større risiko for hendelser leverandøren ikke selv kan påvirke. Dette gjelder for eksempel økonomisk ansvar for forsinkelser ved helikoptertransport og ROV-operasjoner.

– Vi har lenge advart mot at nye driftsmodeller også vil få konsekvenser for to- og trepartssamarbeidet, vernetjenesten og HMS-arbeidet. Safetec peker på at større krav, endrede krav, mer bruk av kontrollrom på land og omfattende bruk av bemanningsselskaper, fører til at det er langt mer krevende å bygge gode relasjoner over tid. Den utviklingen kommer vil til å adressere tydelig i tiden fremover, sier Bakkerud.

Rapporten fremhever også at arbeidstakermedvirkningen utfordres, samt at arbeidsgiver og operatør i langt mindre grad enn tidligere involverer verneombudene når organisatoriske endringer planlegges.

– Dette er en utvikling tillitsvalgte og verneombud lenge har advart mot, uten å bli tatt på alvor, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud. Foto: Atle Espen Helgesen.

Den samme negative utviklingen går igjen når operatørene jobber med HMS-hendelser og tilsyn. Entreprenørenes verneombud er i alt for liten grad involvert.

Rapporten viser også at verneombudstjenesten ikke gis nok tid til HMS-arbeid, og at arbeidsgiver i mindre grad følger opp saker som reises av vernetjenesten. De benytter seg i stedet mer av arbeidsgivers styringsrett.

Videre forteller rapporten om økt bruk av innleid personell og at disse i liten grad er i kontakt med verneombudene. Innleid personell er gjerne også helt uten stedlig verneombud fra eget selskap og det er uklarheter knyttet til verneombudenes ansvar for innleid personell.

Setter umiddelbart i gang dialog med tillitsvalgte og verneombud

– Når vi har lest hele rapporten vil vi umiddelbart igangsette diskusjoner med våre tillitsvalgte og verneombud om hvilke grep vi må ta, for å ta et oppgjør med en kultur som har utviklet seg som et kappløp mot bunnen for deler av leverandørindustrien, sier Bakkerud, og fortsetter:

– Vi skal utfordre bransjen og de sentrale premissleverandørene slik at HMS, medbestemmelse og verdiskaping kommer hele bransjen til gode.

*Rapporten er lagt ut på Ptils nettsider og kan lastes ned her.

Les mer:

Vi er bekymret for den enkelte oljearbeiders arbeidshverdag

Vil ha en realitetsorientering for integrerte operasjoner

Når folk føler seg utrygge på jobb, må det tas på største alvor