Vi må ha en realitetsorientering for integrerte operasjoner og fjernstyring offshore

Tillitsvalgte innen operatørselskap, boring og oljeservice i Industri Energi ber om at oljebransjen senker tempoet for videre utvikling innen integrerte operasjoner og fjernstyring offshore, inntil det er foretatt en grundig konsekvensanalyse.

Det har skjedd en voldsom utvikling for datatrafikk og -deling i norsk olje- og gassindustri, siden ConocoPhillips åpnet sitt landbaserte boresenter Onshore Drilling Center (ODC) i 2002.

Deling av komplekse datamengder fra bore- og brønnoperasjoner skjer i sanntid, kontinuerlige videokonferanser mellom land og hav har blitt mulig ved bruk av stadig ny og bedre teknologi. Samtidig har operatørselskapene drevet fram nye arbeidsprosesser, driftsformer og metoder.

Integrerte operasjoner er brukt som en fellesbetegnelse for disse endringene.

Samhandlingsprosessene i oljeindustrien har særlig involvert borekontraktørene og de ansatte i oljeserviceselskapene. Dette er ansatte i forskjellige selskaper, gjerne med ulik fagbakgrunn og utdanning, men som alle trengs for å sikre best mulig drift i industrien.

Ommund Stokka, 2. nestleder i Industri Energi. Foto: Egil Brandsøy.

-Industri Energi sine tillitsvalgte er ikke imot verken ny teknologi eller nye arbeidsformer. Men vi er bekymret for hvordan dette har slått ut for den enkelte oljearbeiders arbeidshverdag. Derfor sier vi nå at det er på tide med en fot i bakken og en realitetsorientering, sier 2. nestleder i Industri Energi, Ommund Stokka.

Industri Energi-tillitsvalgte og verneombud innen operatørselskaper, boring og oljeservice er bekymret for utviklingen og peker spesielt på følgende effekter – tilsiktet eller utilsiktet – som må adresseres: kompetanse, sikkerhet og arbeidsplasser i Norge.

– Prosessen med å ta i bruk integrerte operasjoner på norsk sokkel så langt må evalueres. Og det må foretas en grundig konsekvens- og risikoanalyse før videre prosess. Likeledes må de ansatte sikres reell arbeidstakermedvirkning, sier Per Martin Labråthen (konserntillitsvalgt i Equinor), Oddvar Karlsen (nestleder i Industri Energi Equinor), Aase Fintland (hovedtillitsvalgt i Schlumberger), Harald Hereid (klubbleder i Odfjell Drilling) og Knut Nesland (klubbleder i Halliburton).

Manglende kompetanse

Samhandling har vært et overordnet mål med de integrerte operasjonene på sokkelen. Dette har i praksis betydd at den enkelte offshorearbeider har fått andre – eller flere – arbeidsoppgaver enn tidligere.

-Vi har flere eksempler på at opplæringen av nye arbeidsoppgaver ikke har vært tilstrekkelig. Overfører vi dette til en byggeplass, ville de fleste reagert dersom rørleggeren hadde blitt satt til å koble inne i et sikringsskap. Selv om hun hadde fått en uke på kurs først, sier Ommund Stokka.

Han mener at en utvikling der fagkunnskap, innsikt og eierskap til arbeidsprosesser er en forutsetning i framtidens olje- og gassproduksjon. Uansett om disse støttes fra et operasjonssenter på land eller ikke.

Kompetanse og innsikt i driften offshore kan forringes over tid

Knut nesland, klubblder halliburton

-Videre ser vi at kompetanse og innsikt i driften offshore kan forringes over tid. Det er åpenbart at de som i dag flyttes til land fra arbeid offshore vet hvordan driften ser ut i havet. Den langsiktige effekten av fjernarbeid kan forringe innsikten i hvordan utstyret reagerer, og nyansatte vil ikke ha den samme kunnskapen som en tidligere offshoreansatt, sier Knut Nesland, klubbleder i Halliburton.

Økende sikkerhetsrisiko

Krysstrening, der overflatekunnskap om den daglige drift prioriteres, fortrenger ifølge de tillitsvalgte helhetlig kunnskap om produksjon og utstyr. Det blir først kritisk ved uforutsette hendelser.

Stokka sier oljeselskapene har uttalte mål om å redusere antall ansatte offshore, ved å redusere antall folk om bord på installasjonene. Industri Energi mener likevel at avgjørelser knyttet til drift av installasjonene, i størst mulig grad må tas ute i havet.

Et stadig lavere antall personer offshore, fører dessuten til at de som er igjen på plattformene må jobbe stadig fortere. De tillitsvalgte i bransjen mener at dette kan gå på bekostning av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for de ansatte.

-Det vi ser er at på grunn av redusert antall personer om bord (POB) tvinger operatør vårt personell til å gå fleksible skift, det vil si 12-12. Det betyr at disse folkene blir purret ut på jobb til alle døgnets tider for å dekke oppgaver. De jobber ofte 16-timersskift og vet aldri når neste oppgave kommer opp. Resultatet er at de ikke vet om de får sove fire timer eller seks timer før de må ut igjen. Det betyr brudd på hvilebestemmelser, brudd på arbeidstidsbestemmelser, samt en utmattet ansatt som ender opp som en sikkerhetsrisiko på grunn av rovdrift, sier hovedtillitsvalgt Aase Fintland i Schlumberger.

Harald Hereid, klubbleder i Odfjell Drilling, mener at kravet til robust bemanning ikke er til stede når man ikke har opplært personell på motgående skift. Og han peker på at nyansatte må stå alene med ansvaret mye tidligere enn før. -Det skaper stor usikkerhet og det blir stilt spørsmål ved om dette er fullt forsvarlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø, sier han.

-Hendelsen på Snorre A i 2004 eskalerte ikke til en storulykke på norsk sokkel. Det skyldtes snartenkte og dyktige fagfolk, og stedlig ledelse som kjente utstyrets begrensninger og muligheter, sier Hereid.

-Hver for seg kan disse eksemplene være sikkerhetskritiske, og når de spiller sammen vil vi advare mot storulykkerisiko. Sikkerhetsarbeid krever en helhetlig tilnærming, sier klubbleder Knut Nesland i Halliburton.

Knut Nesland, klubbleder i Halliburton. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen

Han mener vi kan risikere at framtidens spesialister på offshoreoperasjoner ikke har vært offshore selv. Og at det i seg selv er et faretegn

-Vi er også bekymret for at kontraktører, i jakten for å sikre seg arbeid og kontrakter, gjerne forhaster seg i utviklingen av nye løsninger. Det skjer uten at man har satt av tilstrekkelig tid til å evaluere hvordan situasjonen ser ut nå, og sikre tilstrekkelig arbeidstakermedvirkning, sier han.

Fare for arbeidsplasser i Norge

Utveksling av data i høy hastighet gjør at mange arbeidsoppgaver offshore kan flyttes ut av landet. Og Industri Energi kjenner til flere aktører som vurderer å flytte kontrollsentre og datainnsamling til utlandet.  

Vi har også eksempler på at sanntidsanalyse av norske olje- og gassfelt gjøres fra utlandet. Dette skjer allerede fra Storbritannia, men også fra såkalte lavkostland i Øst-Europa, Asia og Midtøsten.

-Dette er en utvikling Industri Energi er sterkt imot, sier Ommund Stokka.

Han viser til at arbeidstidsordninger, lønn og arbeidsmiljø er en åpenbar driver for at noen selskaper ønsker en slik utvikling.

-Flere av disse landene har et arbeidsliv med en helt annen tilnærming til sikkerhetskultur, hvor de ansatte ikke tør eller kan si ifra om kritiske forhold. Videre har disse landene regimer med en heller tvilsom praksis rundt lagring og konfidensialitet om kritiske opplysninger knyttet til driften av norske olje- og gassfelt.

Risiko for at vitale opplysninger rundt drift av norsk sokkel kan komme på avveie

ommund stokka, nestleder i industrienergi

-Risikoen for at vitale opplysninger rundt drift av norsk sokkel kan komme på avveie og brukes mot Norge er større dersom slike data sendes til utlandet. Vi mener derfor at denne problemstillingen har en slagside mot nasjonal sikkerhet, sier Stokka.

-Og hvis operasjonssenteret ligger i utenlandet, hvem ivaretar arbeidstakermedvirkning og sikrer at ansatte har eksempelvis arbeidstidsordninger som muliggjør årvåkenhet som mange operasjoner krever, spør Harald Hereid i Odfjell Drilling.

Industri Energi har bedt om møte med regjeringen for å stanse utflaggingen av norske arbeidsplasser.

Trenger en grundig evaluering

Industri Energi mener oljebransjen på norsk sokkel er kommet til et punkt der det trengs en grundig evaluering av hvor vi står i forhold til integrerte operasjoner, herunder fjernstyring, krysstrening og datautveksling.

Tillitsvalgte og vernetjenesten har helt siden 2016, da tredje fase av integrerte operasjoner på sokkelen (den såkalte IO3) ble presentert, pekt på flere utfordringer som denne ordningen ville medføre. Og tilsyn utført av Petroleumstilsynet har vist at disse bekymringene stemte.

-Nå snakkes det om IO4, som er en videreføring av IO3. Bekymringene våre er fortsatt de samme som ved IO3, men er nå ytterligere forsterket, sier Knut Nesland i Halliburton.

De Industri Energi-tillitsvalgte krever derfor at det nå blir igangsatt en grundig konsekvens- og risikoanalyse av integrerte operasjoner og fjernstyring offshore. Arbeidet bør også se på hvordan oljebransjen som helhet sikrer at den avtaleforpliktede arbeidstakermedvirkningen ivaretas hos den enkelte kontraktør.

-Vi må få på plass felles virkelighetsoppfatning om hva som virker og hvor vi er, før vi går videre, sier Per Martin Labråthen i Industri Energi Equinor. Han slår fast at den raske utviklingen på sokkelen er en sikkerhetsrisiko i seg selv.