– Når folk føler seg utrygge på jobb, må det tas på største alvor

Nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud (nr to fv) deltok torsdag i en debatt om RNNP-rapporten. Her sammen med Roy Erling Furre fra Safe, Torleif Husebø (Ptil), Berit Sørset fra Norsk Industri og Øystein Håland fra Statoil/Norsk olje og gass. Øyvind Midttun (Ptil) ledet debatten. Foto: Atle Espen Helgesen
Nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud (nr to fv) deltok torsdag i en debatt om RNNP-rapporten. Her sammen med Roy Erling Furre fra Safe, Torleif Husebø (Ptil), Berit Sørset fra Norsk Industri og Øystein Håland fra Statoil/Norsk olje og gass. Øyvind Midttun (Ptil) ledet debatten. Foto: Atle Espen Helgesen

torsdag 26. april 2018

Petroleumstilsynets risikorapport RNNP viser en positiv utvikling innenfor risiko for storulykke, mens spørreundersøkelsen blant de ansatte viser en klar negativ utvikling. Det er et varsko som må tas på største alvor, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.

Rapporten «Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet» (RNNP) ble publisert hos Petroleumstilsynet i Stavanger torsdag. Tallene for 2017 viser en positiv utvikling for storulykkeindikatorer, med færre hendelser og redusert potensial. Samtidig har det vært en økning i antall alvorlige personskader. Og arbeidstakerne har et mer negativt syn på flere forhold knyttet til HMS-styring, opplevd risiko og arbeidsmiljø enn tidligere.

Nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud, sier det er en uholdbar situasjon når folk føler seg mer utrygge på jobb. -Da øker også faren for uønskede hendelser, sier Bakkerud.

Stemmer med tilbakemeldingene vi får

Bakkerud understreker at det ikke er noen overraskelse for forbundet at folk som jobber i olje- og gassnæringen har et mer negativt syn på sikkerheten nå, enn for to år siden.

– Det stemmer godt overens med de tilbakemeldingene vi får fra medlemmer, tillitsvalgte og verneapparat ute i bedriftene. Samtidig er det godt å få det dokumentert av Petroleumstilsynet. Nå må RNNP-resultatene inngå som et grunnlag i videre diskusjoner mellom partene. Og det er viktig at vi sammen finner ut hvordan vi kan ta tak i dette, sier hun.

Bakkerud understreker at tillit og åpenhet mellom partene er helt nødvendig.

Hun viser også til at nye kontraktsformer, nye driftsformer og nye aktører spiller en viktig rolle for sikkerheten og at det er noe forbundet vil jobbe med på tvers av hele næringen.

Storulykkerisiko går rett vei

RNNP-resultatene viser altså positiv utvikling når det gjelder storulykkeindikatorer som hydrokarbonlekkasjer, brønnkontrollhendelser og konstruksjonshendelser på sokkelen. På landanleggene går også antall hendelser med storulykkepotensial ned.

– Samtidig vet vi at historisk informasjon har begrenset verdi med hensyn til risikobildet. Det er derfor viktig at partene har kontinuerlig oppmerksomhet om godt sikkerhetsarbeid. Redusert storulykkerisiko kommer ikke av seg selv. Nå er det viktig at gode resultater ikke blir et hvileskjær, men at næringen fortsetter det systematiske arbeidet for å forbedre storulykkerisiko, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold på Petroleumstilsynets nettsider.

Ett dødsfall og flere alvorlige personskader

Det var én dødsulykke innenfor petroleumsvirksomheten i fjor. Den inntraff 7. desember på boreriggen«Maersk Interceptor»i forbindelse med håndteringen av en råvannspumpe som skulle senkes i posisjon. Løfteanordningen sviktet med resultat at én person falt i havet og én person ble skadet av stillasmateriell. Personen som falt i sjøen døde.

I 2017 ble det registrert 205 rapporteringspliktige personskader på norsk sokkel. 27 av disse ble klassifisert som alvorlige. I 2016 ble det rapportert 189 slike skader. 17 ble klassifisert som alvorlige.

– RNNP-tallene viser dessverre at antall alvorlige personskader på sokkelen øker. Etter flere år med nedgang, ser vi at det har vært en økning hvert år etter 2013, med unntak av 2016. Det er bekymringsfullt, sier Myhrvold.

Ansatte opplever økt risiko og dårligere arbeidsmiljø

I 2017 ble det for niende gang gjennomført en omfattende spørreundersøkelse blant dem som arbeider på norsk sokkel og på landanleggene. Mens RNNP utgis hver år, blir spørreundersøkelsen blant de ansatte i næringen gjennomført annethvert år.

På sokkelen viser resultatene fra spørreundersøkelsen en negativ utvikling de siste to årene. Dette gjelder både for HMS-klima, opplevd risiko, arbeidsmiljø og spørsmål knyttet til helse.

Noen av hovedfunnene i spørreundersøkelsen er:

*HMS-klimaindikatorene vurderes generelt dårligere i 2017 sammenlignet med 2015.

*Opplevelsen av fare er totalt sett større i 2017 enn ved forrige måling.

*Vurderingen av arbeidsmiljø viser at majoriteten av indikatorene har et signifikant dårligere resultat i årets måling. Dette gjelder både fysisk, kjemisk, ergonomisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

RNNP-rapprten kan lastes ned her.