Karantenekompensasjon

Til medlemmer av Industri Energi som har gjennomført pålagt karantene i friperioder.

Industri Energi utreder nå det rettslige grunnlaget for krav om kompensasjon for pålagt karantene før utreise i forbindelse med pandemien. Vår foreløpige vurdering er at pålagt og utstått karantene i avspaseringsperiodene kan være berettiget kompensasjon.  

Det er foreløpig avklart at slike krav må rettes mot egen arbeidsgiver, som et individuelt lønnskrav. Kravet foreldes antakelig fra mars 2023. Det betyr at krav må være fremmet for retten før dette tidspunktet, ellers går et eventuelt krav tapt.  

Hvem gjelder dette for?  

Dette gjelder for arbeidstakere: 

 • Som ble pålagt bedriftspålagt og/eller myndighetspålagt karantene før utreise til arbeid og ikke har fått noen eller bare delvis kompensasjon for dette. Vi må få oversikt over om det da gjelder bedriftspålagt eller myndighetspålagt karantene, og om noe eller ingenting av dette er kompensert for.   
 • Som var medlem i Industri Energi på dette tidspunktet 
 • Som ikke har meldt seg ut og blitt medlem i annen fagforening i etterkant. (Unntak gjelder for utenlands bosatte som måtte melde seg inn i annen fagforening for å motta sosiale ytelser i sitt hjemland og de som har byttet forbund innad i LO) 

Dette gjelder ikke for arbeidstakere: 

 • Som kun gjennomførte smittekarantene som følge av egen sykdom eller som nærkontakt til smittet 
 • Som var i myndighetspålagt karantene etter fritidsreise  

Industri Energi gjør med dette oppmerksom på at de som har gjennomført karantene før utreise uten kompensasjon / delvis kompensasjon må gjøre sitt krav gjeldende og henvende seg til lokal tillitsvalgt i Industri Energi så snart som mulig ved behov for bistand. Dersom det anlegges søksmål vil Industri Energi støtte saksanlegget juridisk og sakskostnadene knyttet til dette.  

Hva må jeg gjøre? 

Dersom du ønsker å fremme krav, må du gjøre:  

 • utarbeide detaljert oversikt over hvilke perioder du kan ha krav på kompensasjon for 
 • legge ved utreiseinformasjon, oppholdsinformasjon og eventuell korrespondanse med virksomheten om dette. Vedlagte excel ark bes benyttet. Se egen info om beregning av krav for veiledning.  
 • Vedlagte «varsel om krav» må sendes din arbeidsgiver. Dette generiske varselet må tilpasses din individuelle sak og fremsettes av deg, til din virksomhet, sammen med excel arket som viser beregningen.    

Du må altså gjøre følgende: 

 • Beregn kravet i excel arkene «karanteneoversikt medlem» vedlagt, se egen informasjon om beregning av kravet.  
 • Tilpass «varsel om krav» til din situasjon. Sett inn din individuelle informasjon i feltene som er merket i rødt i teksten, og endre deretter til sort tekst. Husk å ta ut teksten som er merket i rødt når du har erstattet det med din informasjon.  
 • Send kravet og excel ark enten samlet via tillitsvalgte, eller individuelt direkte til bedriften ved styrets leder. 
 • FRIST FOR DEG TIL Å SENDE KRAVET TIL VIRKSOMHETEN SETTES TIL 5. desember 2022  
 • Vent på svar fra arbeidsgiver – dersom du ikke får svar fra arbeidsgiver innen fristen sender du saken videre uten tilbakemeldingen.  

Så da?  

Når du får svar fra din virksomhet på dette varselet, eller dersom arbeidsgiver ikke har svart innen fristen, må du registrere saken via tilsendt link som sendes ut fra oss 11. desember 2022.  

Fristen for å registrere saken på denne linken er 20. desember 2022.  

Tillitsvalgte vil etter dette få oversikt over alle kravene i virksomheten og da forsøke å inngå avtale om å stanse foreldelsesfristen med din virksomhet slik at det anlegges rettslig sak for noen utvalgte tilfeller bare. Dette er av praktiske hensyn. Alle som registrerer sin sak, regnes som part i saken.    

Vi må da få følgende:  

 • Kopi av dine excel ark 
 • Ditt varsel om krav og virksomhetens svar på dette.  
 • Selve pålegget om karantenen må også vedlegges.  
 • Kopi av ansettelsesavtalen   
 • Dawinci utskrift over de aktuelle perioder du hadde utreise/innreise.  
 • Dersom du har annen dokumentasjon, f eks hotellbestilling / reisebestillinger som viser karantenen, ber vi om at også dette vedlegges.  
 • Eventuelle reiseregninger for karanteneoppholdet bes vedlagt.  
 • Vedlagte opplysningsskjema utfylt og signert 
 • Dersom du har fått noe eller delvis kompensasjon, må vi også få dokumentasjon på dette.  
 • Hvis du har hatt egen smittekarantene i deler av karanten(e), må dette opplyses om.  

Industri Energi må også få prosessfullmakter for å kunne behandle saken. Det vedlagte opplysningsskjemaet skal fylles ut og må signeres av deg. Prosessfullmakten utgjør avtalen om oppdrag mellom deg og forbundet.  

Hva skjer deretter?  

Vi registrerer din sak og foretar en vurdering av kravet ditt.  

Deretter vil vi arrangere informasjonsmøte om videre prosess i midten av desember 2022, hvor vi vil informere om fremdrift og hvordan vi vurderer sakene.  

Det er svært viktig at du som ønsker å forfølge ditt krav rettslig følger fremgangsmåten beskrevet ovenfor innen fristene 5. og 20. desember 2022.  

Det er sendt ut omfattende informasjon med en rekke vedlegg per epost til alle våre yrkesaktive medlemmer. Har du ikke mottatt dette, eller har spørsmål, kan du sende epost til covidkompensasjon@industrienergi.no.

——-

In English

To members of Industri Energi who have undergone mandatory quarantine in their free time.

Industri Energi is currently examining the legal basis for claims for compensation for mandatory quarantine prior to travelling offshore in connection with the pandemic. Our preliminary assessment is that mandatory, completed quarantine during employees’ free time may be eligible for compensation.

To date, it has been accepted that such claims must be addressed to one’s own employer in the form of an individual wage claim. Since such claims will presumably no longer be valid after March 2023, they must be brought before a court before this date if they are not to become invalid.

To whom does this apply?

This applies to employees:

 • Who were required by their employers and/or the authorities to undergo quarantine before travelling to work offshore and who have received no, or only partial, compensation for this. We need to find out whether quarantine was employer-mandated or government-mandated, as well as whether some or none of it was compensated for.
 • Who at the time were members of Industri Energi
 • Who have not withdrawn and joined another union since. (This does not apply to residents abroad who have had to join another union in order to receive benefits in their home countries and others who have changed unions internally within the Norwegian Confederation Of Trade Unions (LO))

This does not apply to employees:

 • Who only underwent exposure quarantine because of their own illness or close contact with infected persons
 • Who were instructed by the authorities to quarantine on returning from a holiday

Industri Energi points out herewith that those who have undergone quarantine before travelling to work offshore without compensation or with only partial compensation must put forward their claims and address them to their local union representative in Industri Energi as soon as possible if assistance is required. If a civil action is filed, Industri Energi will provide support with regard to the legal proceedings and costs.

What must I do?

If you wish to submit a claim, you must:

 • prepare a detailed overview of any periods for which you may be entitled to compensation
 • attach information regarding departure, accommodation and any relevant correspondence with the company. Please use the attached Excel spreadsheet. See the separate information regarding calculating a claim.
 • The attached “Notification of Claim” must be sent to your employer. This generic notification must be adapted to your individual case and be submitted by you to your employer, along with the Excel spreadsheet showing the claim calculation.  

You must also:

 • Calculate the claim using the attached Excel spreadsheet “Quarantine Overview”. See separate information regarding calculating a claim.
 • Adapt the Notification of Claim to your situation. Enter your personal information in the fields marked in red in the text, changing the text colour to black. Remember to delete the red text when you have entered your own details.
 • Submit the claim and Excel sheet either together via your union representative or separately, directly to your company.
 • THE DEADLINE FOR SUBMITTING CLAIMS TO THE COMPANY IS 5 DECEMBER 2022
 • Await a response from your employer. If you do not receive this by the deadline, send the case to us without your employer’s response.

Then what?

When you have received a response to your claim from the company, or in the absence of such response by the deadline, you must register the case using a link which will be sent to you on 11 December 2022.

The deadline for registering a case using this link is 20 DECEMBER 2022.

Thereafter, union representatives will receive an overview of all claims submitted to your company and will attempt to reach agreement with the company to cancel the period of limitation, so that legal proceedings can be filed in only a few selected cases. This is done for practical purposes. Everybody who registers a claim is considered a party to the overall claim.

We must then receive:

Copies of your Excel spreadsheets

 • Your notification of your claim and the company’s response to it
 • The actual order to quarantine must also be attached
 • A copy of your employment contract
 • A DaWinci printout showing the relevant periods in which you departed and returned
 • If you have any additional documentation, such as hotel bookings or travel bookings applying to the quarantine, please attach these too
 • Please also attach any travel expense claims for quarantine accommodation
 • The attached information form, filled in and signed
 • If you have received partial compensation, we also need documentation of this
 • If you have been quarantined because of your own infection in parts of the quarantine period(s) this must also be specified.

Industri Energi must also be granted legal authority if we are to handle your case. The attached information form must be filled in and signed by you. The legal authority constitutes a service agreement between you and the union.

What next?

We will register your case and assess your claim.

After that we will hold an information meeting in the middle of December about the continuation of the process, in which we will provide information about progress and our assessment of the cases.

It is very important if you wish to follow up your legal claim that you adhere to the process as set out above, observing the deadlines on 5 and 20 December 2022.

If you are a member and have not recieved email from Industri Energi about covid compensation or have questions, contact us on this email adress only: covidkompensasjon@industrienergi.no.