Første pilotsak om kompensasjon for karantene er sendt til retten

Industri Energi sendte tirsdag den første av fire pilotsaker om karantenekompensasjon til Stavanger tingrett for ordinær domstolsbehandling. -Vårt krav er økonomisk kompensasjon for medlemmer som tapte fritid i henhold til ansettelsesavtalen, sier Karianne Rettedal, advokat og leder av juridisk avdeling i Industri Energi.

Under koronapandemien påla arbeidsgivere en rekke av forbundets medlemmer å oppholde seg i karantene før deres ordinære oppholdsperiode offshore i henhold til bedriftens arbeidsplan. Det dreier seg om 46 virksomheter, hvor de fleste selskapene er medlem av enten NHO/Offshore Norge eller Norges Rederiforbund.

Siden midten av februar er det fremmet til sammen 678 krav mot 46 virksomheter innenfor flere tariffområder. Det er fremmet flest krav innen flyteriggområdet.  Samlet størrelse på kravene er i underkant av en halv milliard kroner. Kravene er fremmet for Forliksrådet i Stavanger.

Samlet framdrift i sakene

Av hensyn til samlet fremdrift og saksbehandling ble det satt en frist for å melde sine krav til forbundet til midten av mai.

-De siste forliksklagene ble sendt 5. juni 2023. Forliksrådet har fattet beslutning om innstilling i de første sakene som ble sendt i februar 2023. Det løper en frist på ett år for å bringe disse inn for retten. Det er ikke kommet beslutning i alle sakene ennå, ventelig vil de bli likelydende framover, sier Karianne Rettedal, advokat og leder av juridisk avdeling i Industri Energi.

Tirsdag 13. juni 2023 sendte forbundet den første av fire pilotsaker til Stavanger tingrett for ordinær domstolsbehandling. Øvrige saker stilles i bero i påvente av avgjørelse i disse.

-Vi har valgt ut fire virksomheter, en innenfor hvert tariffområde, som pilotsaker. De resterende tre sendes til retten så snart som praktisk mulig. Den første stevningen som nå er sendt, er rettet mot Transocean, opplyser Rettedal.

Tapt fritid i henhold til ansettelsesavtale

Hun sier det et tett og godt samarbeid mellom medlemmene, aktuelle tillitsvalgte, forbundets saksbehandlere, advokatene i Industri Energi og advokatfirmaet Hjort i disse sakene.

-Det rettslige grunnlaget for kravene er påstand om kompensasjon med bakgrunn i at man har tapt fritid i henhold til ansettelsesavtalen. Vi har sett på sammenhengsbetraktninger til tariffavtalene, som inngår i de individuelle ansettelsesvilkårene. Vi har særlig sett på ventetidsbestemmelsene og andre bestemmelser som regulerer tap av fritid.

-Vi har lagt til grunn 12 timer per dag man satt i karantene. Vi har ikke skilt mellom myndighetspålagt eller bedriftspålagt karantene, begge er utslag av ansettelsesforholdet, forklarer Rettedal.

Trolig for retten rundt årsskiftet

Tingretten har normalt seks måneders saksbehandlingstid fra stevning kom inn. -På grunn av sommerferien regner vi med at saken tidligst vil komme opp i retten i desember 2023, men det kan også bli på nyåret 2024, avhengig av sakstilgangen i tingretten, sier hun.

Arbeidet med karantenekompensasjon er svært omfattende. Siden oktober 2022 har anslagsvis 25 ansatte i Industri Energi innen juridisk, organisasjon, it, arbeidsliv og kommunikasjon jobbet med sakene.

Les mer om karantenekompensasjon her.

Read the article in English here.