Industri Energi krever karantenekompensasjon for nær 650 medlemmer i 90 selskaper

Industri Energi har besluttet å rettslig forfølge krav om kompensasjon for karantene i fritiden for nær 650 medlemmer. -Kravene vil bli fremmet for domstolene som et gruppesøksmål, sier avdelingslederne Karianne Rettedal og Erling Holmefjord i Industri Energi.

Industri Energi sendte i fjor høst ut epost til alle medlemmer med spørsmål om de hadde blitt pålagt karantene på fritiden under koronapandemien. Forbundet fikk svar fra 3500 medlemmer som på ulike måter var berørt av karantene i forbindelse med arbeidsforholdet.

 -Vi har gått gjennom alle svarene og utredet det rettslige grunnlaget for å kunne kreve kompensasjon for pålagt karantene som følge av pandemien. Vår klare vurdering er at pålagt og utstått karantene i fritiden skal være berettiget kompensasjon, sier Erling Holmefjord, leder for arbeidslivsavdelingen og Karianne Rettedal, leder for juridisk avdeling, i Industri Energi.  

– Mange av våre medlemmer måtte i sin avtalte friperiode sitte i isolasjon på hotell opptil ti dager før arbeidsoppdraget startet. Få har fått noen kompensasjon for dette, sier de.

Forbundet har besluttet å forfølge krav om kompensasjon for karantene i fritiden rettslig for nær 650 medlemmer i 90 selskaper.

Du finner mer informasjon her: Koronakompensasjon

Stor belastning for den enkelte

Særlig oljearbeidere som er bosatt i andre land hadde under pandemien omfattende, inngripende belastning over lang tid.

-Eksempelvis ser vi at medlemmer fra Danmark først måtte sitte i karantene ved ankomst i Norge, deretter reiste de ut på rigg med strenge restriksjoner om bord, før de dro tilbake til hjemlandet for å gå i ny karantene. Dette varte måned etter måned og var enormt belastende for mange, sier Erling Holmefjord.

Saksbehandlerne i organisasjonsavdelingen Eivind Eriksrud (fv), Torbjørn Teigland (fungerenede leder), Kenneth Norum og Kim Tomas Klevengen er blant de som følger opp sakene om koronakarantene. Foto: Atle Espen Helgesen

Han forklarer at olje- og gassproduksjonen ble holdt i gang, med folk bosatt over hele verden, nesten uansett kostnad for enkelte.

-Vi har gjennom omfattende dialog med arbeidsgivere og arbeidsgiverforeningene forsøkt å finne løsninger som ivaretar våre medlemmer som har sittet i karantene under pandemien, uten å lykkes med det. Nå er tidspunktet kommet for å søke løsninger gjennom rettsapparatet, sier han.

Må regnes som arbeidstid

Advokat Karianne Rettedal forklarer at det er den enkeltes arbeidsavtale som angir arbeidstid og fritid.

-Når arbeidsgiver pålegger arbeidstakeren plikter som medfører at arbeidsavtalens bestemmelser om dette ikke overholdes, må det regnes som arbeidstid som berettiger kompensasjon, sier Rettedal.

Hun understreker at arbeidsavtalens bestemmelser om arbeidstid ikke overholdes når arbeidsgiver pålegger arbeidstaker restriksjoner i fritiden.

De kunne ikke disponere sin egen fritid fritt

Karianne rettedal, advokat

-Arbeidsmiljølovens system bygger på at arbeidstaker disponerer sin fritid fritt. All tid arbeidsgiver regulerer bevegelsesfrihet eller innskrenker arbeidstakers handlerom, skal regnes som arbeidstid, sier hun.

Det samme gjelder om karantene var myndighetspålagt. Det er arbeidsforholdet som medfører karanteneplikten.

-Flere arbeidsgivere har besvart våre varsel om krav med at det ikke er utført aktivt arbeid eller at de ikke har vært til disposisjon for arbeidsgiver. Det sentrale er imidlertid at de berørte ikke har kunnet disponere sin avtalte fritid etter eget ønske, på grunn av arbeidsgivers pålegg. De har fulgt arbeidsgivers instruksjoner og arbeidsgiver har betalt karanteneoppholdet, sier Rettedal.

Anlegger sakene som gruppesøksmål

Industri Energi vil anlegge sakene som et gruppesøksmål. Det betyr at de medlemmene som har registrert seg hos oss og som er berettiget til kompensasjon, samt har lastet opp nødvendig dokumentasjon til vår portal, vil være omfattet av eventuelle forlik og senere dom.

-Selv om vi fører saken som gruppesøksmål vil den enkelte måtte dokumentere omfanget av karantene og gjennom fullmakt akseptere at Industri Energi fører saken på vegne av seg selv, understreker Holmefjord.

Denne jobben har høy prioritet i Industri Energi

erling holmefjord, avdelingsleder

Forbundet har satt ned en egen arbeidsgruppe bestående av advokater, saksbehandlere, IT-kompetanse og kommunikasjon som i stor grad vil ha dette som sin hovedoppgave i tiden som kommer. Dette skjer i tillegg til det daglige arbeidet gjøres i avdelingene.

-Jobben med å ivareta medlemmenes interesser i forhold til den belastingen de ble utsatt for i koronaperioden har høy prioritet i Industri Energi. Vi styrker derfor bemanningen på en måte som gjør at vi kan håndtere både disse utfordringene og de problemstillingene vi jobber med i det daglige, sier Holmefjord.