Sikkerheten også i nye næringer på norsk sokkel skal være verdensledende

Statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet slo torsdag fast at regjeringens ambisjon er at sikkerhetsnivået på sokkelen skal være verdensledende. Det gjelder også i de nye næringene som havvind, karbonfangst og -lagring og havbunnsmineraler.

Statssekretæren deltok på Sikkerhetsforums årskonferanse i Stavanger, med bakgrunn i at Olje- og energidepartementet nylig har overtatt det politiske ansvaret for Petroleumstilsynet.

I sitt innlegg understrekte statssekretæren at regjeringens politikk og ambisjon ligger fast, nemlig at helse-, miljø- og sikkerhetsnivået på norsk sokkel skal være verdensledende. Og at det gjelder også for de nye næringene som havvind, CCS, hydrogen og mineralutvinning fra havbunnen.

– For havvind som kommer først, så må vi sørge for at tilsyn og regelverk ivaretas på en god måte fra starten, og det må baseres på et trepartssamarbeid. Det er nødvendig å sikre åpen kommunikasjon, og gjensidig tillit og respekt mellom partene. Den norske modellen må aktivt styrkes og være bærebjelken i dette arbeidet, sier Vik.

Tydelige signaler fra regjeringen

Nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi er til stede på konferansen. Hun er svært fornøyd med signalene fra Olje- og energidepartementet, som nå er ansvarlig departement for sikkerheten på sokkelen.

-Det er gledelig å høre og i tråd med våre krav, sier Bakkerud.

Hun sier at forbundet har fått samme signaler fra Arbeidsdepartementet tidligere, men understeker det er viktig at dette gjentas når ansvaret er overført til et annet departement.

Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

-Vi skal medvirke i de videre prosessene med utviklingen av regelverket og vil sikre at det ikke er tvil om hvor ambisjonsnivået ligger, nemlig at sikkerheten for alle næringene på sokkelen skal være verdensledende, sier hun.

Ingen konkrete trusler

Statssekretær Amund Vik understreker videre at Russlands krig mot Ukraina har forandret Norges rolle med å forsyne Europa med energi. -Europa er avhengig at vi opprettholder produksjonen vår. Det er noe vi tar på høyeste alvor. Vi ser ingen konkrete trusler mot norsk sokkel, men vi er opptatt av at det skal være trygt å jobbe på sokkelen, sier han.

Vik påpeker også at tallene i siste utgave av rapporten “Risikonivå i norsk petroleumsnæring” (RNNP 2022) viser at antall hendelser med potensial til å bli en storulykke har holdt seg stabilt i flere år.

-Samtidig har den positive utviklingen stagnert. Så hva kan selskapene gjøre for å utvikle dette videre, i riktig retning?

Statssekretæren understreker at godt samarbeid og tett dialog mellom partene er nødvendig, men slår samtidig fast at det er selskapene som sitter med ansvaret. -Så skal myndighetene følge med at det ansvaret ivaretas på en skikkelig måte, sier han.

Må ha en arbeidstid folk ikke blir syk av

Blant andre tema som diskuteres på Sikkerhetsforums årskonferanse er blant annet kjemisk helsefare i petroleumssektoren.

-Dette er et ekstremt viktig å få på agendaen. Vi må bruke historien for å lære av feil som er gjort og sørge for bedre arbeidsmiljø på petroleumsinstallasjonene for framtiden, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

Det diskuteres også om bedriftene har tilstrekkelig bemanning og rett kompetanse til å gjøre jobben trygt og sikkert.

– Petroleumstilsynet påpeker at det er selskapenes ansvar å sikre at de har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse, og at de skal ta høyde for sykefravær. Vi ser likevel en formidabel vekst i arbeidstid for den enkelte. Da har bedriftene ansvar for at folk får 11 timer restitusjon, slik de har krav på.

-Selskapene må sørge for bedre organisering av arbeidet. Det er i alles interesse at folk har en arbeidstid, gjennom et langt arbeidsliv, som de ikke blir syk av, sier Bakkerud.