Høyesterett skal avgjøre om utleide på flerbruksfartøy har krav på likebehandling

IE&FLT vant i fjor, på vegne av to medlemmer, fram i Gulating lagmannsrett med at de som utleide fra bemanningsforetak til flerbruksfartøy har krav på likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår. Dommen er anket og Høyesterett har nå besluttet å vurdere saken.

Advokat Karianne Rettedal i IE&FLT mener Gulating lagmannsretts avgjørelse er korrekt. Hun understreker at medlemmene har krav på tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som direkte ansatte i virksomhetene de leies ut til.

-Utgangspunktet må tas i virksomheten de utleide er ansatt i, altså Saga Subsea. I motsatt fall vil arbeidstakerne stadig endre vernelovgivning i strid med lovgivers intensjoner. Våre medlemmer er ikke sjøfolk og er ikke ansatt i en virksomhet som driver sjøfart. Vi mener det er arbeidsmiljøloven som regulerer deres arbeidsforhold og de har krav på likebehandling i tråd med dette, sier hun.

Ulik likebehandlingsplikt i lovene

Skipsarbeidsloven har ikke tilsvarende plikt til likebehandling av innleide som arbeidsmiljøloven.

Karianne Rettedal, advokat og leder for juridisk avdeling i IE&FLT. Foto: Egil Brandsøy.

-Saga Subsea forholder seg imidlertid ikke til skipsarbeidsloven hva gjelder reglene om arbeidstid og avlønning. Dersom disse var sjøfolk, ville de uten tariffavtale ha krav på overtidsbetaling etter åtte-timers arbeidsdag. Det har de ikke fått. Våre subsidiære anførsler vil tilsi at de da har rett til etterbetaling av manglende overtidsbetaling i samme periode, forklarer Rettedal.

Hovedspørsmålet er lovens virkeområde

Hovedspørsmålet i ankesaken er virkeområdet for henholdsvis arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven.

-De nærmere avgrensningene av spørsmålene som skal behandles i Høyesterett vil bli fastslått etter et forberedende møte. Saken vil også berammes senere, men vil antakelig komme opp i løpet av høsten 2024, opplyser Rettedal.

LO-advokat Bjørn Inge Waage fører saken for IE&FLTs medlemmer i fortsettelsen. Forbundet har erklært partshjelp og LO-advokat Edvard Bakke skal representere forbundet for Høyesterett.

Det er dessuten mulig saken blir forelagt EFTA-domstolen med spørsmål om EØS-avtalens anvendelsesområde har betydning for lovtolkningen.

*IE&FLT mente etter dommen i lagmannsretten at de to medlemmene skulle vært tilkjent et høyere beløp og anket den delen av dommen, men det vil ikke Høyesterett behandle.