Seier i lagmannsretten om innleide på flerbruksfartøy

Gulating lagmannsrett avsa fredag dom i saken om arbeidsmiljølovens virkeområde for arbeidstakere som er utleid på flerbruksfartøy. -Vi vant saken. Det betyr at arbeidsmiljøloven gjelder for innleide på flerbruksfartøy, sier advokat Karianne Rettedal i Industri Energi.

Bakgrunn i saken var at to av forbundets medlemmer, ansatt i bemanningsforetaket Saga Subsea AS, var utleid til ulike kunder innen offshore, land og til arbeid på flerbruksfartøy.

Saga Subsea AS driver ikke selv virksomhet innenfor sjøfart. Selskapet hevdet imidlertid at de utleide arbeidstakerne skulle være underlagt skipsarbeiderlovgivningen i de tilfellene de var utleid til slik virksomhet.

Industri Energi anførte på vegne av medlemmene at de må være underlagt samme vernelovgivning som egen arbeidsgiver og hadde rett til likebehandling av lønns – og arbeidsvilkår i tråd med arbeidsmiljølovens § 14-12 a).

Det var ikke inngått andre arbeidsavtaler for de periodene de utførte arbeid som utleid til flerbruksfartøy.

Enstemmig dom

Da saken gikk for Haugaland og Sunnhordaland tingrett i fjor fant tingretten at det var skipsarbeiderloven som kom til anvendelse og at det følgelig ikke var plikt til å likebehandle tilsvarende direkte ansatte i innleievirksomhetene. Dommen ble anket og fredag kom Gulating lagmannsrett enstemmig til motsatt resultat.

Dommen fra Gulating Lagmannsrett. Skjermdump

Det framgår i avgjørelsen:

Ved vurderingen av om arbeidsforholdenes privatrettslige side endret karakter under de enkelte utleieoppdragene på flerbruksfartøyene, må det etter lagmannsrettens syn legges avgjørende vekt på hvilken type virksomhet arbeidsgiver drev og at arbeidsforholdene uansett for en ikke ubetydelig del hører inn under arbeidsmiljøloven. Hovedformålet med arbeidsforholdene var da heller ikke utelukkende utleie til arbeid på skip, men til offshorenæringen generelt.

For et bemanningsforetak, som leier ut arbeidstakere til å dekke løpende behov for arbeidskraft både til landbasert virksomhet, offshoreinstallasjoner og skip i offshorevirksomhet, kommer problemstillingen med stadige endringer i arbeidervernlovgivning på spissen. At det i vårt tilfelle skal være slik at arbeidsforholdene, for en arbeidsturnus følger den allerede inngåtte arbeidsavtale mens det for den påfølgendearbeidsturnus skal måtte følge skipsarbeidsloven, har som vist til ovenfor ikke vært lovgivers intensjon ved den særskilte arbeidsrettslige reguleringen av arbeid på skip.

Hadde ingen vernelov

Videre har retten vektlagt at Saga Subsea ikke på noe tidspunkt inngikk avtaler om at det skulle gjelde en annen vernelovgivning ved oppdrag på flerbruksfartøy. Retten understreker at Saga Subsea heller ikke fulgte skiparbeiderlovgivningen og forutsetningen om tariffavtale slik det fremgår av NIS lovens bestemmelser og også i forutsetningen for å unnta skipsfart fra virkeområde for vikarbyrådirektivet. Retten peker på at Saga Subsea AS ved det forsøkte å omgå arbeidstakernes rettigheter.

Retten fant at Saga Subsea sine beregninger for etterbetalingskravet måtte legges til grunn for erstatningsutmålingen. Basert på det fant retten at partene måtte bære egne omkostninger i saken.

-Industri Energi og våre medlemmer er svært tilfreds med å vinne frem i vårt syn om at arbeidstakerne skal være underlagt den samme vernelovgivning og regelverk som egen arbeidsgiver, sier advokat Karianne Rettedal som førte saken for de to medlemmene.

Viktig dom for svært mange

Rettedal understreker dette er en viktig dom som vil ha stor betydning for svært mange.

-Dommen gir en viktig avklaring for utleide arbeidstakere til flerbruksfartøy. Den slår fast at de har krav på likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår tilsvarende direkte ansatte.

Likebehandling er med på å underbygge lovens hovedregel om fast ansettelse.

-Dersom bemanningsforetak kan avlønne sine ansatte dårligere enn de direkte ansatte, vil lovens formål undergraves. Dommen er viktig for alle som er ansatt i bemanningsforetak som ikke selv driver sjøfart og leies ut til flerbruksfartøy, sier Rettedal.

Hun understreker at det er i strid med lovgiverviljen at arbeidstakere skal skifte vernelovgivning ved utleie til ulike kunder. -Gulating lagmannsrett har foretatt en god og grundig vurdering og gitt oss medhold i alle de prinsipale anførslene våre. Det er vi svært godt fornøyd med, sier Rettedal.