Fortsatt høyt sikkerhetsnivå for helikopteroperasjoner på norsk sokkel

En fersk Sintef-studie viser at sikkerhetsnivået for helikopterflyging til og fra sokkelen er høyt. – Det er gledelig å se, men vi må kontinuerlig jobbe for å forbedre helikoptersikkerheten ytterligere, sier Henrik Fjeldsbø, forbundssekretær i Industri Energi.

Sintef har, på oppdrag fra partene i oljeindustrien og myndighetene, gjennomført en serie helikoptersikkerhetsstudier (HSS-1, HSS-2, HSS-3 og HSS-3b). Disse har kommet i tiårsintervaller og onsdag ble den ferske studien HSS-4 presentert.

Forbundssekretær i Industri Energi og leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Fjeldsbø, understreker at disse rapportene har vært viktige for å utvikle helikoptersikkerheten på norsk sokkel siden 1990-tallet.

-Det er gledelig at studien endelig er på plass og at hovedkonklusjonen i rapporten er at sikkerhetsnivået er høyt, selv om det i perioden 2010-2019 var en økning i antall omkomne på grunn av Turøy-ulykken i 2016, sier han.

Støtter anbefalingene

Rapporten lister opp 39 anbefalte tiltak for å styrke helikoptersikkerheten ytterligere, 18 av disse er høyt prioritert.

-Vi stiller oss helt og holdent bak de anbefalte tiltakene. Jobben framover blir å sikre at Luftfartstilsynet og trepartsarenaen Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel sørger for at tiltakene følges opp og blir gjennomført, sier Fjeldsbø.

Henrik Fjeldsbø, forbundssekretær i Industri Energi og leder i LOs helikopterutvalg. Foto: Atle Espen Helgesen

Han understreker at et av viktigste tiltakene er at det må sikres et alternativt helikopter i tillegg til dagens Sikorsky S92-maskiner, for å sikre redundans i helikoptertrafikken. Rapporten understreker også at eldre helikoptre som i dag brukes som offshorebaserte rednings- og skyttelmaskiner, må erstattes med mer moderne maskiner.

Dette er saker LOs helikopterutvalg og Industri Energi har jobbet for helt siden 2016

-Det er på ingen måte hogd i stein at helikoptersikkerheten på sokkelen skal være så god som den er. Sikkerhet er ferskvare og vi må kontinuerlig jobbe for å forbedre denne. Vi merker oss at en rekke av de sakene helikopterutvalget har jobbet med de siste årene pekes på som spesielt viktige. Dette vil vi fortsatt følge opp og presse på, sier Henrik Fjeldsbø.

Utlisting av noen av de viktigste anbefalingene i rapporten:

Nye helikoptre som alternativ til dagens S92

Utskifting av eldre offshorebaserte SAR/skyttel-helikoptre

Sikre at vedlikehold og modifikasjon skjer under norsk tilsynsregime

-Forbedret trening av teknikere og opprettholde basiskompetanse for piloter

Omforene synet rundt snutid og straff (turn-around/penalty)

-Bedre kartlegging og rapportering av risiko

Implementere anbefalte retningslinjer fra ON066

Sikkerheten alltid under press

Fjeldsbø understreker at i en tid med stadig sterkere fokus på effektivisering og kostnader så er sikkerheten alltid under press.

-Vi må i vår rolle alltid være klar på at sikkerheten utfordres. Det viktigste er da at samarbeidet mellom partene fungerer og at de anbefalte tiltakene blir fulgt opp og iverksatt, sier han.

Det anbefales også en studie om helikopterpassasjerenes opplevde sikkerhet.

– Tidligere undersøkelser har vist at en betydelig andel av offshorearbeiderne kjenner ubehag eller frykt når de flyr helikopter til og fra jobb. Vi ønsker å se mer på årsakene og hva som kan gjøres for å fjerne denne frykten. Det trengs en studie som ser på alle omstendigheter knyttet til denne frykten, fra sikkerhets- og beredskapsopplæringen til den enkeltes reise med helikopter.

-Ingen skal være redd når de reiser til og fra jobb, slår Fjeldsbø fast.

Les hele HSS-4-rapporten her.