Fire ganger mer sikkert å fly helikopter i Norge enn i Storbritannia

Det er tryggere å fly helikopter på norsk enn britisk sokkel, ifølge ny rapport.
Det er tryggere å fly helikopter på norsk enn britisk sokkel, ifølge ny rapport.

onsdag 30. november 2016

Sintefs nye helikoptersikkerhetsstudie (HSS3b) som presenteres onsdag viser at det er fire ganger tryggere å fly offshorehelikopter i Norge enn i Storbritannia. – Vi må verne om det gode sikkerhetsarbeidet som skjer i Norge og si nei til EUs nye helikopterregelverk, sier helikopterekspert Henrik Solvorn Fjeldsbø i Industri Energi.

Inkludert Turøy-ulykken har enomkommet per million person­flytimer på norsk sokkel de siste 15 årene. Til sammenligning er det i perioden 1999–2015 registrert fire omkomne per million personflytimer på britisk sektor basert på 15 ulykker (hvorav 4 dødsulykker med til sammen 38 omkomne).

-Sintef-rapporten Helikoptersikkerhetsstudie 3b (HSS3b) går ikke grundig inn på årsakene til at det er tryggere å fly helikopter på norsk enn britisk sokkel, men det er naturlig å anta at det henger sammen med kulturforskjeller, sier Henrik S. Fjeldsbø som leder Industri Energi sitt helikopterutvalg.

Den ferske Sintef-rapporten inneholder en rekke anbefalinger, blant annet at Norge ikke innfører EUs nye helikopterregelverk (Hofo).

-Rapporten slår fast at det nye EU-regelverket ikke bør innføres i Norge, fordi det betyr tap av nasjonal kontroll med helikoptersikkerheten og vil medføre et svakere luftfartstilsyn, sier Fjeldsbø.

Rapporten anbefaler også en gjennomgang av regimet der helikopterselskapene må betale økonomisk straff ved forsinkelser.

-Det er gledelig at Sintef tar til orde for en slik gjennomgang, fordi vi mener slikt strafferegime kan svekke sikkerheten, sier Fjeldsbø.

Industri Energi har vært en av initiativtakerne til helikoptersikkerhetsstudien og har bidratt økonomisk til studien.

-Helikoptersikkerheten er under press. Derfor har det vært viktig for Industri Energi å få en ny helikoptersikkerhetsstudie nå, sier Fjeldsbø.

Hovedmålsettingen med Helikoptersikkerhetsstudie 3b (HSS3b) er å bidra til økt sikkerhet ved personelltransport med helikopter på den norske kontinentalsokkelen.

Rapporten beskriver utviklingstrekk innenfor helikoptersikkerhetsområdet i perioden 2010–2015, men også perioden etter 2015. Relevant statistikk over ulykker, hendelser og trafikk presenteres, og det gjøres en spesiell gjennomgang av nyere ulykker i perioden. To nye moment i forhold til HSS-3 er en vurdering av britenes sikkerhetsstudie CAP 1145 for norske forhold, og en vurdering av nytt europeisk regelverk (HOFO). Rapporten gir en rekke forslag til tiltak som vil kunne forbedre sikkerheten, samt viktige forutsetninger for å opprettholde sikkerheten.

Helikopterulykken ved Turøy 29. april 2016 faller utenom perioden som fokuseres i denne studien. Det har ifølge Sintef likevel vært naturlig å ta hensyn til denne ulykken i rapportens ulike deler.