Oljepionerene må få lik kompensasjon som nordsjødykkerne

Industri Energi foreslår at oljepionerene får samme kompensasjonsordning som nordsjødykkerne og ber om rask saksbehandling i Stortinget.

I et ferskt høringssvar understreker Industri Energi at Riise-kommisjonen har lagt ned et godt arbeid og berømmer både Stortinget og regjeringsapparatet for å ta dette på alvor, mens flere av oljepionerene fremdeles er i yrkesaktiv alder eller nylig pensjonert.

– Vi støtter Riise-kommisjonen i at det er grunnlag for å anbefale en kompensasjonsordning for yrkesgrupper innenfor oljeindustrien i en tidsperiode. Vi støtter også at målgruppen avgrenses tydelig på bakgrunn av dokumentasjon om utviklingen i næringen og relevante eksponeringsforhold. Vi vil på det sterkeste anmode om rask behandlingen av saken, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

De første årene av norsk petroleumsvirksomhet var HMS-standarder og oppmerksomhet knyttet til kjemisk helserisiko nærmest ikke-eksisterende. Næringen var dominert av utenlandske virksomheter som i liten grad hadde forståelse for norske arbeidslivstradisjoner og fokuset handlet om effektiv drift og om å unngå stans i operasjoner.

Selv om disse forholdene gradvis ble bedre var det etablert en negativ ledelseskultur som vedvarte i lang tid. I tillegg var det mangel på kunnskap om helseskadelige stoffer og heller ikke et tilsyn på plass som kunne følge dette opp.

-Vi mener at pionerperioden for arbeid i petroleumsvirksomheten offshore bør settes fra 1966 til et sted mellom 1992 – 1995, sier Bakkerud.

Kommisjonen foreslår tre alternative nivåer for en kompensasjonsordning. Industri Energi ser flere paralleller mellom denne saken og pionerdykkersaken. Forbundet mener derfor at kommisjonens alternativ 1 «Nivå tilsvarende kompensasjon i nordsjødykkersaken, inntil 65 G” må legges til grunn når kompensasjonsnivå skal fastsettes.

Forbundet mener også at kompensasjon til oljepionerer må gis til etterlatte i de tilfeller der oljearbeideren ikke lenger lever.