Forlik i saken om koronatest før arbeidsreise

Partene har inngått forlik i kravet om kompensasjon for tiden medlemmer har brukt på å ta koronatest i forkant av arbeidsreiser.

Saken dreide seg om at oljearbeidere i flere bedrifter ikke fikk teste seg hjemme i forkant av utreise, men ble pålagt å komme seg til utreisested i forkant, for å teste seg der.

Industri Energi/LO, Safe og motparten Norges Rederiforbund er enig om å løse tvisten utenrettslig.

Partene er enig om at arbeidstakerne i de saksøkte bedriftene tilstås en kompensasjon med virkning fra 1. januar 2021 for ulempen ved å måtte møte tidligere enn normalt, for å ta koronatest, tilsvarende to timer overtidsbetaling per utreise.

Tvisten anses med det løst, uten at partene har tatt stilling til det underliggende tolkningsspørsmålet. Partene er samtidig enig om å sammen drøfte en tariffmessig løsning for framtiden, hvis det skulle bli aktuelt å gjeninnføre slik testing.

Den varslede arbeidsrettssaken begjæres hevet som forlikt.