-En bedrift kan ikke pålegge de ansatte plikt til å vaksinere seg

Karianne Rettedal, fagansvarlig advokat i Industri Energi, slår fast at en bedrift i utgangspunktet ikke kan pålegge de ansatte plikt til å vaksinere seg eller innhente opplysninger om vaksinsasjonsstatus, uten at det foreligger saklig grunnlag.

Oljeselskapet Aker BP varslet tidligere denne måneden at det fra 1. februar vil innføre krav om at alle offshorearbeidere på deres installasjoner skal være beskyttet mot koronavirus.

Industri Energi uttalte seg sterkt kritisk til prosessen Aker BP kjørte , blant annet fordi det ikke hadde vært involvering av klubb eller vernetjeneste i forkant. Forbundet viste også til at det trengs en grundig risikovurdering, med arbeidstakermedvirkning. Og at det er en rekke spørsmål må avklares.

Den lokale Industri Energi-klubben jobber ennå på høytrykk med saken, i tett samarbeid med forbundet.

Ingen plikt om vaksine

Karianne Rettedal, fagansvarlig advokat i Industri Energi, sier det rettslige utgangspunktet er at bedriften ikke kan pålegge de ansatte plikt til å vaksinere seg. Den kan heller ikke innhente opplysninger om vaksinsasjonsstatus, uten at det foreligger saklig grunnlag.

-Så lenge det ikke er plikt å vaksinere seg, er det vanskelig å se at det er rettslig grunnlag for å håndtere uvaksinerte på annen måte enn vaksinerte i arbeidslivet. Det er ikke krav om for eksempel koronapass i arbeidslivet og dette kan ikke iverksettes ensidig av arbeidsgiver, sier Rettedal.

Hun mener det heller ikke er dekning for å hevde at vaksine vil redusere smitterisikoen offshore, gitt den informasjonen vi får fra helsemyndighetene.

-Grunnlaget for tiltaket er derfor svært usikkert og Aker BP synes å gå lengre enn både myndighetene gjør og det regelverket gir adgang til. Det er grunn til å understreke at det kan være saklig grunnlag for å fravike dette utgangspunktet, men det beror på konkrete vurderinger, fortsetter Rettedal.

Arbeidsgiverne har drøftelsesplikt

Offshorevirksomhet skiller seg fra mange andre virksomheter og har andre sikkerhetshensyn. Det er likevel ikke sånn at det uten videre gir grunnlag for strengere håndtering eller mer inngripende tiltak enn samfunnet og arbeidslivet for øvrig.

-Det må bero på konkrete vurderinger hvor hensynet til arbeidstakernes helse og sikkerhet, samt arbeidssituasjon, må være avgjørende, sier Industri Energi-advokaten.

Alle kontrolltiltak skal drøftes med de tillitsvalgte før de iverksettes

Advokat Karianne Rettedal

-Vi er opptatt av at arbeidsgiverne forholder seg til de alminnelige drøftelsespliktene som framgår i arbeidsmiljøloven, og i våre overenskomster. Alle kontrolltiltak skal drøftes med de tillitsvalgte før de iverksettes. Drøftelsene skal omhandle grunnlaget for tiltaket og konsekvensene av disse. Ikke minst er vurdering av alternative og mindre inngripende tiltak svært viktig å få belyst. Grunnlaget for å gå lengre enn myndighetsfastsatte krav hører også naturlig til i disse drøftelsene.  

Rettedal sier medbestemmelsesretten og god involvering av de tillitsvalgte er avgjørende i denne prosessen. – Pandemien gir ikke grunnlag for å lempe på drøftelseskravene, snarere tvert imot, sier hun.

Bedriftens styringsrett er begrenset

Rettedal understreker at styringsretten for arbeidsgiver begrenses av lov og tariffavtaler.

-Større endringer i arbeidsoppgaver, for eksempel endring fra offshorearbeid i rotasjon, til arbeid på land, ligger normalt utenfor styringsrettens grenser. Det gjelder også om endringen er midlertidig. Vi framholder også her viktigheten av å overholde de lov- og avtalebestemte drøftelsespliktene, sier hun.  

Industri Energi sentralt har nylig etablert en beredskapsgruppe som følger med på koronasituasjonen i våre medlemsbedrifter. Gruppen jobber i tett samarbeid med våre lokale tillitsvalgte. Den har også kontakt med både Petroleumstilsynet og Norsk olje og gass.

Har du ytterligere spørsmål så ta kontakt med din lokale tillitsvalgt.