Viktig seier for medlem som ble sagt opp av Saipem fordi han ikke ville barbere seg

Industri Energi-advokat Eyvind Mossige hjelper medlemmet som ble sagt opp for å ikke ta skjegget.
Industri Energi-advokat Eyvind Mossige hjelper medlemmet som ble sagt opp for å ikke ta skjegget.

fredag 21. juni 2019

Et av våre medlemmer på en Saipem-rigg ble sagt opp fordi han motsatte seg såkalt «clean shave policy», innført for å kunne bruke tettsittende maske ved eventuelt farlig gassutslipp. Medlemmet hevdet det er alternative masker som kan brukes. Han ble også nektet å jobbe i oppsigelsestiden. Industri Energi tok saken, og vi har nå vunnet en viktig delseier.

Medlemmet har jobbet for Saipem i tretti år, og siden 1991 har han vært ansatt som hydraulikkingeniør.

I forbindelse med arbeid på en av deres rigger i fjor høst ble det innført en HMS-policy om at alle skulle være glattbarberte, slik at det skulle kunne brukes tettsittende gassmasker ved eventuelle utslipp av gassen hydrogensulfid.

Vårt medlem hevdet på sin side at dette var unødvendig strengt tiltak, og viste til at det finnes løstsittende masker som folk med skjegg kan bruke.

Selskapet hevdet blant annet at mannen undergravde sikkerhetskulturen ved å motsette seg pålegget – og 21. desember 2018 ble han sagt opp.

Industri Energi tok saken og medlemmet fikk hjelp av advokat (H) Eyvind Mossige. Vi mener at Saipem ikke har hjemmel for å kreve at ansatte barberer seg og at oppsigelsen er ugyldig. Like etter at vi tok ut stevning mot selskapet, i slutten av mars, ble han også nektet å arbeide i oppsigelsestiden. Dette til tross for at det heller ikke lenger var fare for gassutslipp.

Medlemmet, som har kort helskjegg, mente Saipems “clean shave policy” var unødvendig streng. Foto: Lin Zhizhao, Flickr.
Medlemmet, som har kort helskjegg, mente Saipems “clean shave policy” var unødvendig streng. Foto: Lin Zhizhao, Flickr.

Å få jobbe vil gjøre det lettere å fortsette i stillingen hvis vi vinner frem med at oppsigelsen er usaklig

For medlemmet er det viktig å få lov til å fortsette å arbeide i oppsigelsestiden. Derfor har vi ført sak i Stavanger tingrett om såkalt midlertidig forføyning. Enkelt forklart er dette en midlertidig avgjørelse for å få utføre arbeide i påvente av hovedsaken om å få kjent oppsigelsen ugyldig. Saken er berammet til 25. og 26. september.

– Retten til arbeid er viktig, og det gir kontinuitet i arbeidsforholdet, slik at det blir lettere å fortsette dersom den ansatte vinner frem med kravet om at oppsigelsen er usaklig, sier advokat Eyvind Mossige.

Faren for gassutslipp uansett over

Mossige understreker at arbeidsgivers styringsrett ikke gir rett til å nekte den oppsagte å arbeide i oppsigelsestiden. Det skal i så fall helt spesielle grunner til.

– Rettspraksis er at det kun er i tilfeller hvor det «det foreligger særlig tungtveiende grunner som taler for det» at en arbeidstaker kan fratas arbeidsoppgavene sine. Her foreligger det ikke slike grunner.

– At medlemmet ikke ønsket å barbere seg tilsier ikke at han kan nektes å arbeide i oppsigelsestiden. Faren for gassutslipp er over, presiserer Mossige.

Denne argumentasjonen er retten enig i. Retten skriver i dommen at det ikke lenger var fare for utslipp da medlemmet i mars ble nektet å arbeide i oppsigelsestiden, og «…legger til grunn at det ikke lenger var noe krav til «clean shave policy»»).

Retten bemerker videre at «Ordrenekt kan begrunne oppsigelse, som er et moment i rimelighetsvurderingen. Det kan imidlertid i seg selv ikke være tilstrekkelig til å begrunne utestenging fra arbeidet, når den aktuelle ordrenekten ikke lenger har betydning for den praktiske arbeidssituasjonen».

Retten heller ikke enige i at medlemmet vil undergrave sikkerhetskulturen

Retten slår også fast at de ikke fester lit til Saipems påstand om at medlemmet kunne bidra til å svekke sikkerhetskulturen på riggen:

«Retten finner det ikke sannsynliggjort at (navn på medlemmet, red. anm.) har en så stor påvirkningskraft at hans holdning til retningslinjene om glattbarbering kan virke undergravende på sikkerhetskulturen på riggen. I så fall er det en skjør sikkerhetskultur, som retten ikke har opplysninger om at det er».

De gir også full støtte til vårt argument om viktigheten av å få arbeide, og skriver blant annet at «Han har allerede vært utestengt i flere måneder, og det må antas at jo lengre tid som går, jo vanskeligere kan det bli å gjeninntre».

Retten understreker dessuten at det ikke er opplyst noe om misnøye med medlemmets utførelse av arbeidet.

Rettens konklusjon er at Saipem Norway AS pålegges å gi medlemmet arbeid i samsvar med hans arbeidsavtale frem til og med den 31. juli 2019. Selskapet er også dømt til å betale saksomkostninger med 57112 kroner.