Vi oppfordrer alle ansatte i petroleumssektoren å svare på RNNP-undersøkelsen

Petroleumstilsynet gjennomfører i perioden fram til 21. november en spørreskjemaundersøkelse i regi av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP). Industri Energi oppfordrer alle som jobber i petroleumssektoren både offshore og på landanlegg til å delta.

RNNP-undersøkelsen gjennomføres av Petroleumstilsynet og er en viktig del av faktagrunnlaget for partene sine diskusjoner og konklusjoner rundt petroleumsbransjens sikkerhetsregime og daglige drift.

Industri Energi oppfordrer alle som jobber offshore eller på landanlegg å bruke muligheten til å si sin mening om sin arbeidsdag. Svarene fra RNNP gir oss et godt bilde av utviklingen over flere år. Undersøkelsen gjør det enklere å fange opp eventuelle negativ trender. Og den gjør det lettere å peke ut fokusområder eller iverksette konkrete risikoreduserende tiltak.

Partene slutter opp om resultatene fra RNNP og legger disse til grunn i forbedringsarbeidet. Det er derfor viktig at så mange som mulig svarer slik at vi får mest mulig korrekt risikobilde.

Her finner du lenke til spørreundersøkelsesskjema: https://www.norceresearch.no/RNNP