Uttalelser fra samarbeidskomiteene i aluminium og elektrokjemisk industri

fredag 25. oktober 2019

Fra samarbeidskomiteene for sluminium og elektrokjemisk industri:

Uttalelse 1: Industrien inn i framtida.

Verden skal bli karbonnøytral. Dette er den nære fremtidens største utfordring, og det er vi i samarbeidskomiteene enige i. For å klare dette skiftet trenger verden mer av det vi produserer.

Vi ikke bare anerkjenner utfordringen; vi ønsker å være i front med å finne løsningene. Vi er en del av verdens mest kompetente, ansvarlige og organiserte industri. Sammen med offshore næringen vår har vi forutsetninger for å kunne bli en stor eksportør av grønn teknologi, og det må vi utnytte. Go’ fot-teori, sa en ikke ukjent trønder en gang.

Men dette krever tilrettelegging. Vi er avhengige av en mye mer offensiv industripolitikk. Våre bedrifter trenger gode rammevilkår gjennom aktiv styring fra våre politikere.

Det vil si:

  • CO2-kompensasjonsordningen må videreføres.
  • Problemfri markedsadgang må sikres gjennom videreføring av EØS-avtalen, og handlingsrommet må utnyttes til å stoppe sosial dumping.
  • Nettleien må ikke økes
  • Prisen på langsiktige kraftkontrakter må ned.
  • Usikkerhet må fjernes – gjennomfør Aps krav i Acer-avtalen nå!
  • Stopp debatten om en datofestet avvikling av offshore-næringen.
  • Det grønne skiftet gjennomføres ved utvikling, ikke avvikling

Uttalelse 2 – Krafta er vår

Statkraft og Statnett må stimuleres til å levere kraft til norsk industri, som har forutsigbar og konkurransedyktig pris sammenlignet med våre konkurrenter i resten av verden. God tilgang på billig og miljøvennlig kraft er en naturgitt konkurransefordel i Norge. Den må vi utnytte til å styrke vår industri, i stedet for å selge strømmen som råvare til utlandet.

Vindkraftutbygging er omstridt i Norge. Mange lokalsamfunn protesterer mot landbasert utbygging. Dette har vi forståelse for, og vi ønsker at eventuelle framtidige utbygginger skal være grundig utredet og med sterk lokal medbestemmelsesrett.

Samtidig skal Norge være i front med vindkraft til havs. Norsk offshore leverandørindustri har kompetansen som trengs, men det trengs statlig støtte gjennom finansiering og en grundig konsekvensutredning.

Økt elektrifisering av samfunnet gjør at vi vil trenge mer kraft i framtida. For å få dette til må vi, sammen med bygging av ny kraft, også gi incentiver til oppgradering av vannkrafta vår som ikke reduserer eierkommunenes inntekter.

Uttalelse 3 – CO2 kompensasjon

Regjeringen forslår i årets statsbudsjett å øke CO2-avgiftene for industrien til kr. 500,- per tonn. Dette på tross av at vi allerede er pålagt å kjøpe klimakvoter for våre utslipp.

Regjeringens politikk har ingenting med bedring av klimaet å gjøre, men skal finansiere et budsjett som er sosialt urettferdig og bidrar til å øke forskjellene i samfunnet. Regjeringen tar ikke hensyn til hva dette betyr for fremtiden for vår industri, eller om den økte avgiften faktisk gir klimaforbedringer.

Samarbeidskomiteene protesterer mot regjeringens politikk som i de siste seks år har medført en stor trussel for vår industri.