Uttalelse fra KonKrafts Råd 3. april 2020

fredag 3. april 2020

Konkrafts Råd har i dag kommet med følgende uttalelse rundt koronakrisen:

KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi. Denne uttalelsen støttes også fullt ut av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

KonKraft skal være en premissleverandør for nasjonale strategier for petroleumssektoren, og arbeide for å opprettholde norsk sokkels konkurranseevne, slik at Norge forblir et attraktivt investeringsområde for norsk og internasjonal olje- og gassindustri, inkludert leverandørbedrifter og maritim næring.

Situasjonen med Covid-19 som vi nå opplever rundt oss globalt, nasjonalt, i hele olje- og gass industrien og for den enkelte bedrift er svært alvorlig og uoversiktlig, og det skaper utrygghet. I tillegg blir situasjonen ytterligere forverret med en svært lav oljepris. Usikkerheten i markedet er mye sterkere enn ved tidligere kriser, og de langsiktige konsekvensene for aktivitetsnivå, verdiskaping og arbeidsplasser kan bli dramatiske. Situasjonen med lavere aktivitetsnivå er spesielt alvorlig for leverandørindustrien og maritim sektor, med fare for varig tap av kapasitet og kompetanse.

Til tross for dette er det noen grunnpilarer som fortsatt kjennetegner Norge, og som vil være avgjørende for å komme oss gjennom denne krisen.

I fellesskap har vi lagt grunnlaget for at Norge i dag er en av verdens rikeste velferdsnasjoner. Tanken om en felles velferdsstat henger tett sammen med den norske modellen og kjerneverdier som høy sysselsetting og effektivitet, et organisert og kompetent arbeidsliv, samt velferd for alle. Næringen har utviklet og endret seg innenfor rammene av den norske modellen, og skjæringspunktet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter er avgjørende for at vi sammen også skal komme oss gjennom dette.

Dagens situasjon krever målbevisst og rask handling fra myndighetene, i samarbeid med partene i arbeidslivet. Målene må være å ivareta aktivitet i hele verdikjeden, unngå at leverandørkjeder forvitrer, unngå oppsigelser, og sikre at kompetanse, herunder sikkerhets- og beredskapsopplæring vedlikeholdes og at den videreføres til nye generasjoner. Olje- og gassnæringens kompetanse og kapasitet skal fortsatt danne et viktig grunnlag for omstilling og utvikling av lavutslippsløsninger og grønn teknologi som karbonfangst, -lagring og -bruk (CCS og CCU), produksjon av hydrogen, utviklingen av en havvindindustri og havbunnsmineralnæringen.

KonKraft, som representerer hele olje- og gassbransjen, med arbeidsgivere og arbeidstakere, fra alle deler av verdikjeden, oppfordrer myndighetene og bransjen selv til å ta et helhetsperspektiv og se betydningen for det norske samfunnet av at en samlet næring kommer gjennom denne krevende tiden på en best mulig måte.

På bakgrunn av dette mener KonKraft- organisasjonene og NHO at:

  • Regjeringen på kort sikt må vurdere endringer i rammebetingelsene. Formålet med endringene må være verdiskapning og sysselsetting i Norge. Det haster med tiltak som kan holde hjulene i gang i rederiene og leverandørindustrien. Olje- og gasselskapenes kontantstrøm og likviditet er helt avgjørende for å opprettholde aktiviteten og investere i nye utbygginger. En midlertidig endring i petroleumsskatteregimet med direkte utgiftsføring slik Norsk olje og gass har foreslått, vil kunne virke raskt, og må vurderes. Tiltakene må utformes målrettet og tidsbegrenset, og forutsette ny aktivitet, samt opprettholde pågående aktivitet.
  • Kompetanseheving gjennom hele verdikjeden må sikres. Det må skapes insentiver til å ta inn lærlinger og til at ungdom fortsatt velger utdannelse til, og arbeid i olje- og gassindustrien. Det må være mulig å kombinere permitteringer med kompetanseutvikling.
  • Regjeringen må sikre en forsering av planlagte og nye CCS-prosjekt og -verdikjeder, som er en stor mulighet for norsk leverandørindustri, samt gi insentiver til utviklingen av hydrogen-teknologi og bruk av hydrogen som energibærer.
  • For å styrke situasjonen innenfor maritim næring bør regjeringen som et midlertidig og målrettet tiltak fjerne beløpsbegrensningen i tilskuddsordningen for sjøfolk på petroleumsskip i NOR og NIS.
  • Regjeringen må sikre at virkemidler gjennom Forskningsrådet, Enova, Climit, Innovasjon Norge og andre statlige støtteordninger, blir tilpasset olje- og gassnæringen og blir styrket slik at de bidrar til aktivitet som kan holde hjulene i gang i en hardt presset næring, samt til den omstillingen som må til i bransjen på veien til lavutslippssamfunnet. Støtten til NORWEP må økes i en periode hvor selskapene har liten mulighet til å finansiere organisasjonen, for å sikre fortsatt internasjonal satsing i norsk leverandørindustri.

For ytterligere kommentarer kontakt:

Knut Thorvaldsen, adm direktør, Norsk olje- og gass. Mobil: +47952 99247 Cathrine Westlie Eidal, kommunikasjonssjef, Norsk Industri, Mobil: + 47 476 37 797 Harald Solberg, adm direktør, Norges Rederiforbund. Mobil: +47480 82633. Hans Christian Gabrielsen, LO-leder. Mobil: +47908 55979. Jørn Eggum, Leder Fellesforbundet. Mobil: +47994 00320. Frode Alfheim, Leder Industri Energi. Mobil: +47909 68615. Ole Erik Almlid, adm direktør, NHO. Mobil: +47932 13900.