Uttalelse fra foreninger i Nord-Norge: Nei til suverenitetsavståelse til ACER

Rune Krutå, leder av Mosjøen Kjemiske Arbeiderforening/Alcoa Mosjøen.
Rune Krutå, leder av Mosjøen Kjemiske Arbeiderforening/Alcoa Mosjøen.

onsdag 14. februar 2018

I etterkrigstida ble norsk vannkraft vår viktigste konkurransefortrinn. Det at vi klarte å få på plass konsesjonslover og suverenitet over vannkrafta – vårt arvesølv, var en kamp som var særdeles viktig for vår velstandsbygging. I Nordland og Troms, som mange andre steder, er den kraftforedlende prosessindustrien hjørnesteinsbedrifter og hjertene i lokalsamfunnene.

Gjennom vannkrafta har vi bygd opp mange lokalsamfunn, skapt arbeidsplasser og lønnsomme bedrifter. Vannkraften har skapt en vinn, vinn situasjon for staten og for industriens eiere og ansatte.

Vannkraften har vært grunnlaget utviklingen av Norge som industrinasjon og lagt grunnlaget for den norske velstandsutviklingen i bygd og by.

Utallige lokalsamfunn fra nord til sør har blitt etablert som følge av vannkraften og videreforedlet krafta til industriprodukter, som skaper enorme verdier som kommer felleskapet til gode. Norske politikere og stortinget, i stor grad ivaretatt vannkraften- vårt arvesølv- som en felles ressurs som skal komme Norge og dets innbyggere til gode.

Våre fremste folkevalgte, har hatt hensynet til landet og dets innbyggere som den viktigste oppgaven ved ivaretakelse av vannkraften- ressursen som vårt land er velsignet med. Vi registrer beklageligvis at deler av det norske politiske miljøet med regjeringen i spissen sammen med aktører innen salg av vannkraft, nå ønsker å rasere store deler av det norske næringslivet ved å aktivt arbeide for å knytte Norge til EUs energibyrå ACER.

ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. I praksis betyr det å bygge ut alle nett i medlemsstatene, så knytte de sammen på en slik måte at elkraft kan flyte fritt innenfor hele unionen. Det medfører at norsk energipolitikk heretter må utvikles innenfor rammene av regelverket for EUs energibyrå, og at makten over viktige energipolitiske spørsmål overføres til et organ hvor Norge ikke har stemmerett.

Om dette blir gjennomført, vil industrien miste sitt fortrinn og både bedrifter og private forbrukere vil måte betale økte nettleier. Og når vi har finansiert overføringsnett, vil vi få økte strømpriser tilbake!

Det er utrolig at den norske regjering ved en slik politikk går i spissen for å legge til rette for å bygge ned fortrinnet den norske industrien har, noe som vil bli konsekvensen dersom dette blir vedtatt av Stortinget.

Vi krever derfor at:

  • Den norske regjering oppfyller sin primæroppgave, nemlig å sikre at våre naturressurser brukes til å skape norske arbeidsplasser og sikre forbrukerne en rimelig strøm
  • All videre bygging av utenlandskabler stanses.
  • Det sikres full nasjonal kontroll over vannkraften – vår viktigste energiressurs. Da må Stortinget si nei til EUs energibyrå, ACER!

Industri Energi Forum Nord-Norge

Forumet består av foreningene ved Alcoa Mosjøen, Elkem Rana, Ferroglobe Rana, Elkem Salten, Yara Glomfjord, Norwegian Crystals Glomfjord, Norcem Kjøpsvik og Finnfjord Smelteverk.

Markeringeer mot ACER