Statsbudsjettet: Forbundsleder på høring i næringskomiteen

Frode Alfheim deltar digitalt i høringene. Skjermdump: Stortinget.no
Frode Alfheim deltar digitalt i høringene. Skjermdump: Stortinget.no

torsdag 15. oktober 2020

Høringene om statsbudsjettet er i gang. Industri Energi deltar i flere høringer for å kommentere punktene som rammer våre medlemmer, deres arbeidsplasser og fremtid.

Forbundsleder, Frode Alfheim, begynte med å rose Stortinget for de diverse pakkene som blei behandlet i vår. De løsningene som Stortinget og regjeringen kom fram til var bra for norsk arbeidsliv og næringsliv.

-Samtidig så tror jeg den måten man samarbeidet i låg på gjør at folk fest i Norge synes at vi har politikkerer som gjorde en bra jobb for landet vårt og det synes jeg er kjekt å ta med seg avsluttet Frode Alfheim innledningen sin med.

Få fart på eksporten

-Vi mener at vi må få fart på norsk eksportindustri begynte Frode Alfheim. Det er knapt nok noen annen OECD land som har hatt en svakere utvikling i eksporten enn Norge de siste 25 årene og de tapte markedsandelene er vi nødt til å ha fokus på å ta igjen.

Industri Energi er positive til at regjeringen foreslår en økt satsning på eksportfremme. Regjeringens handlingsplan fremstår imidlertid som vag og retningsløs. Erfaringer fra Sverige og Danmark gir en god pekepinn for hva som skal til for å fremme eksportrettete næringer:

  • Konkrete mål og ambisjoner.
  • En overordnet politisk forankring og et koordinert virkemiddelapparat.
  • Aktiv og målrettet bruk av utenriksdepartementet og ambassadene.

Situasjonen Norge i dag står i krever en mer aktiv næringspolitikk. Det er flere bransjer med stort potensiale som bør understøttes av gode støtteordninger – havvind, hydrogen, batterifabrikker og farmasi for å nevne noe.

-Vi mener vi må lære mer og få mer ut av de næringene som vi er gode på og så må vi være mer målrettet på de vi ønsker å satse på i årene framover. Altså mer prioriteringer og mindre næringsnøytralitet sa Frode Alfheim.

Design- og ferdigvareindustrien

-Design- og ferdigvareindustrien i Norge har i dag 60000 ansatte, fordelt på nær 8000 bedrifter over hele landet, og har en produksjonsverdi på 121 milliarder kroner fortalte Frode Alfheim.

Regjeringen har selv trukket frem modeller som NORWEP og Sjømatrådet som velfungerende, og dette er i samsvar med vårt krav om å etablere tilsvarende løsninger for design- og ferdigvareindustrien. Industri Energi er skuffet over at dette ikke er en del av statsbudsjettet for 2021.

CO2-kompensasjonsordning

-Sånn som det fremstår i budsjettforslaget så har regjeringen utnyttet handlingsrommet i CO2-kompensasjonsordningen godt. Industri Energi gleder seg over at det fremstår som at regjeringen legger til rette for å utnytte handlingsrommet EU-kommisjonen har gitt i sitt forslag til et nytt regime for CO2-kompensasjonen fullt ut det neste tiåret, og vil følge den videre implementeringen i Norge tett i tiden fremover sa Frode Alfheim avslutningsvis.

Skriftlig innspill

I det skriftlige innspillet forbundet leverte til næringskomiteen var det en fordypning av punktene framsatt av Frode Alfheim samt innspill om en senter for vaksineproduksjon og innovasjon (SEVI).

Industri Energi har sammen med LO, NHO, Norsk Industri, LMI og KLP fått utarbeidet en rapport med forslag om etablering av norsk vaksineproduksjon. Rapporten viser konkret hvordan og hvorfor norsk vaksineproduksjon vil skape arbeidsplasser, eksportinntekter, bidra til bedre folkehelse og nasjonal legemiddelberedskap.

Industri Energi viser til rapporten og forslaget fra organisasjonene som ber Stortinget fatte et intensjonsvedtak om norsk vaksineproduksjon, og at det avsettes 40 millioner kroner til et forprosjekt for Senter for vaksineproduksjon og innovasjon.