Starter et samarbeidskonsept mellom Industri Energi og FLT

Det har gjennom vinteren vært sonderinger mellom Industri Energi og FLT som har ført til en felles anbefaling om å gå i dialog om hva som bør ligge i et samarbeidskonsept som begge forbundene ser som formålstjenlig.

Målsettingen er å komme til enighet om en allianse mellom forbundene Industri Energi og Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT).

Industrien og arbeidslivet er i kontinuerlig endring. Utviklingen går i retning av mer integrerte samarbeidsformer, prosjektorganisering og lagarbeid. Kompetansebehovet vil i økende grad være sammensatt på nye måter.

-Fagbevegelsen må ta sin plass i denne utviklingen og tilby gode tjenester til medlemmene, sier forbundslederne Frode Alfheim i Industri Energi og Ulf Madsen i FLT.

De understreker at ivaretakelse av medlemmene er deres viktigste oppgave. -Likeså trenger vi en sterk organisasjon som støtter medlemmene i den utviklingen som skjer. Vi skal oppdatere og vedlikeholde avtaler og påvirke rammebetingelser i arbeidslivet. Dette vil stå svært sentralt i samarbeidet mellom forbundene, sier Alfheim og Madsen.

Industri Energi og FLT har mye historisk til felles og mange felles interesser.

Forbundsstyret i Industri Energi vedtok mandag at det skal nedsettes et forhandlingsutvalg bestående av seks personer, der ledelse, forbundsstyre og administrasjon er representert.

Utvalget bes om å framforhandle et forslag til en avtale mellom forbundene som ivaretar målsettingen om videreutvikling av lønns- og arbeidsvilkår, påvirkning av rammebetingelser for våre felles næringer, klima, organisasjonsutvikling og kompetanse, og det utvalget finner formålstjenlig å inkludere.

Resultatet av arbeidet skal legges fram for forbundsstyrene i begge forbund for godkjenning og videre behandling.