Saipem nektet boresjef å komme tilbake på jobb etter ulykke. Tapte på alle punkt i retten

fredag 5. juli 2019

En ansatt boresjef i Saipem Drilling Norway AS ble alvorlig skadet i en motorsykkelulykke og måtte amputere det ene benet. Etter lang tids sykemelding og opptrening gjennomførte han sikkerhetskurset uten problem og fikk tilbake helseattesten. Til tross for dette nektet selskapet Saipem vårt medlem å komme tilbake til jobben som boresjef. Industri Energi tok saken for retten. Denne uken tapte Saipem Drilling på alle punkt. Boresjefen får jobben tilbake og Saipem må betale saksomkostningene.

–Dette er en av tre saker mot Saipem som vi har fått medhold sier Industri Energi-advokat (H) Eyvind Mossige som har ført saken på vegne av medlemmet vårt.

–Saipem prøver å kvitte seg med ansatte ved å påberope seg sikkerhetskultur. Denne kjennelsen var som forventet, og vi hadde ikke tro på at den skulle bli annerledes sier Mossige.

Alvorlig skadet

Industri Energi-medlemmet ble i 2012 fast ansatt som boresjef i Saipem. I juni 2014 ble han alvorlig skadet i en motorsykkelulykke og måtte amputere høyre ben over kneet.

Mannen var sykemeldt etter ulykken frem til juni 2015, da sykemeldingsperioden utløp. Han inngikk da en avtale med Saipem om ulønnet permisjon i perioden frem til 01.06.2016. I avtalen står det blant annet at » Saipem Drilling Norway vil måtte vurdere din funksjonsevne på tidspunktet for retur, og vil måtte vurdere hvilke stillinger som vil være beste egnet ihht dine begrensninger».

Godkjent for arbeid offshore

Etter amputasjonen fikk vårt medlem protese, og startet med opptrening. I april 2016 gikk han til petroleumslege, som den 25.04.2016 utstedte ny «Helseerklæring for personer i petroleumsvirksomheten» hvor han konkluderte med at mannen var «Helsemessig skikket for arbeid offshore».

Vårt medlem leverte helseerklæringen til Saipem i midten av mai 2016. Saipem godtok ikke uten videre helseattesten og ba bedriftshelsetjenesten gjøre en ny vurdering om han var helsemessig klar for å jobbe offshore. I tillegg ba Saipem ba Petroleumstilsynet (Ptil) om en vurdering av om mannens protese, som inneholdt et batteri, ville være problematisk med tanke på eksplosjonsfare.

I følge Ptil ble protesen ansett som en potensiell tennkilde og de mente protesen krevde en form for sertifisering før den kunne brukes i Petroleumsvirksomheten på land eller i havet. En såkalt EX-sertifisering.

Boresjefen måtte selv sørge for å bekoste EX-godkjenningen av protesen. Noe han gjorde velvillig. I en e-post til selskapet skrev han også at: «Minner om at eg velvillig stiller meg til disposisjon om dere ønsker meg til bedrifts helse tjeneste med den manuelle protesen for en vurdering ihht. gjeldende helsekrav for sokkelen. Like velvillig til disposisjon er eg om dere skulle ønsker å bruke meg noe sted utenfor eksplosjonsfare inntil videre, imens prosessen pågår med å få protesen sikret.»

Protesen ble godkjent for bruk offshore, og høsten 2017 byttet han den til en fullt ut mekanisk protese, så spørsmålet om eksplosjonsfare var ikke lenger relevant. Han bestod og bekostet også selv et nytt grunnleggende sikkerhetskurs ved Falck Nutec gyldig ut oktober 2021.

Saipem-lege overprøvde gyldig offshoreattest

På tross av godkjent helseattest og sikkerhetskurs valgte bedriftshelsetjenesten i Saipem å overprøve mannens gyldige offshoreattest og ba Fylkesmannen i Rogaland vurdere om han kunne få helseattest for å jobbe offshore.

Dette førte til at vårt medlem selv måtte søke om dispensasjon for arbeid offshore ved hjelp av sin petroleumslege. Fylkesmannen mente imidlertid at helsekravet og kravet om «tilstrekkelig førlighet» var oppfylt og petroleumslegen kunne igjen utstede en ny helseerklæring med gyldighet frem til 19.04.2020.

Fortsatt ikke godkjent nok for Saipem

Ledelsen i Saipem var derimot ikke overbevist om at vårt medlem var skikket til å arbeide offshore og ba i et møte med ham og en fagforeningsrepresentant fra Industri Energi om ytterligere dokumentasjon. Boresjefen sendte flere erklæringer og vurderinger til Saipem vedrørende hans fungeringsnivå, uten at selskapet tok ham tilbake.

Tilslutt krevde Industri Energi forhandlinger etter arbeidsmiljøloven § 17-3 og skrev i en e-post til Saipem at:

«Vårt medlem er nå friskmeldt og har fått tilbake helsesertifikatet. Han har meddelt arbeidsgiver at han er klar for å begynne å jobbe igjen. Arbeidsgiver har ikke etterkommet dette og heller ikke utbetalt lønn. Det er etter SEA’s og mannens forståelse av situasjonen at vårt medlem de facto er oppsagt. På den bakgrunn kreves forhandlingsmøte etter aml § 17-3. Vårt medlem krever å stå i stillingen sin inntil saken er rettskraftig avgjort. Samtidig varsles arbeidsgiver at han vil gå til søksmål på påstand om at oppsigelsen er usaklig samt erstatning for økonomisk og ikke økonomisk tap. Søksmålsfristen regnes fra forhandlingene er avsluttet, eller 1/1-19 dersom forhandlinger ikke blir avholdt»

Knusende seier til medlemmet vårt

Da partene ikke kom til enighet i februar 2019 tok vårt medlem ved Industri Energi – advokat Eyvind Mossige ut stevning mot Saipem med krav om at oppsigelsen av ham er ugyldig, og at han tilkjennes erstatning og oppreisning. Han krevde også at mannen fikk rett til å gjeninntre som boresjef i Saipem.

Kjennelsen, som kom i Stavanger Tingrett denne uken gir vårt medlem medhold på alle punkter.

Retten slår fast at:

  1. Vårt medlem gis rett til å gjeninntre i stillingen som boresjef i Saipem Drilling Norway AS fra den dag retten bestemmer.
  2. Han tilkjennes saksomkostninger.

Retten skriver videre at:

«Det er nå gått over 3 år siden han meldte seg for Saipem og fremviste en gyldig helseerklæring. Fylkesmannen i Rogaland stadfestet senere at han oppfylte de helsemessige vilkår for arbeid offshore. Saipem kan da etter rettens mening ikke vise til en nylig påbegynt vurdering av mannens funksjonsevne som begrunnelse for ikke å tilby ham arbeid og lønn. Dersom foretatt nedbemanning i Saipem medfører at det ikke lenger er mulig for ham å gå tilbake i jobb som boresjef, vil en kunne tilby ham en annen stilling, eller eventuelt gå veien om en endringsoppsigelse. Når han ikke har blitt tatt med i nedbemanningsprosessen kan imidlertid ikke retten se at dette er relevant for vurderingen av hvilken stilling han har krav på.

Etter rettens mening har han etter dette i tilstrekkelig grad sannsynliggjort sitt krav om gjeninntreden som boresjef i Saipem«.

Sløsing av ressurser

Forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norsk Handikapforbund kjenner ikke til denne saken spesielt men sier til Industri Energi at det dessverre er alt for mange ansatte som ikke kommer tilbake i jobb etter sykdom og skade.

– Det er et tap for den det gjelder men også for arbeidsplassen som mister verdifull kompetanse. Det å ikke legge til rette for at folk skal komme tilbake på jobb er å sløse med ressurser, sier Brandvik.