RNNP viser en positiv utvikling i risikonivået offshore

-Vi er fornøyd med å registrere at risikoen for storulykke offshore går ned. Samtidig er vi bekymret for situasjonen ved landanleggene, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø i IE&FLT.

Rapporten for risikonivå i norsk petroleumssektor (RNNP) har vært utført av Petroleumstilsynet, nå Havindustritilsynet, hvert år siden 2001. Arbeidet gjøres på vegne av trepartsarenaen Sikkerhetsforum.

IE&FLTs representant i Sikkerhetsforum, forbundssekretær Henrik Fjeldsbø, er glad for at årets rapport viser at det generelle risikonivået i petroleumssektoren går i riktig retning.

Samtidig registrerer han at det finnes betydelige utfordringer på enkeltområder og noen steder har det gått i negativ retning.

Risikoen har økt ved landanleggene

Samtidig som utviklingen offshore går i riktig retning, har antall hendelser med storulykkepotensial på petroleumsanleggene på land økt markant, ifølge Havindustritilsynet (Havtil).

– Tiden er inne for et krafttak for landanleggene. Denne utviklingen må snus, sier Havtil-direktør Anne Myhrvold i en melding.

Fjeldsbø er fornøyd med at Havtil er så tydelige. -Tilsynet må nå følge dette opp mot de selskapene og anleggene det gjelder. Vi har en klar forventning om at landanleggene klarer å snu den negative trenden, sier han.

Må bruke RNNP-data til læring

Han understreker dessuten at det enorme datasettet i RNNP må brukes til læring for å ytterligere forbedre sikkerhetsnivået i hele petroleumsnæringen.

Forbundssekretær Henrik Fjeldsbø sier bransjen kontinuerlig må jobbe for lavere risiko. Foto: Atle Espen Helgesen

-Gjennom RNNP-arbeidet har det blitt bygd opp et datasett om risiko i den norske petroleumsnæringen gjennom 23 år. Dette datagrunnlaget må følges opp lokalt i bedriftene, også på den enkelte installasjon, for læring og kontinuerlig forbedring. Samtidig må de sentrale partene i arbeidslivet ta tak i positive og negative trender og sånn bidra til bedre sikkerhet og lavere risiko i hele petroleumssektoren, sier Fjeldsbø.

Alt for mange blir mobbet og trakassert

I årets rapport er det også gjennomført en spørreundersøkelse med de ansatte i petroleumsnæringen. Svarprosenten er representativ med over 20 prosent.

-Svarene i spørreundersøkelsen viser en positiv utvikling offshore, mens for landanleggene er svarene omtrent som før. Samtidig merker vi oss at så mange som 6,6 prosent svarer at de har vært utsatt for mobbing og trakassering. Det er et uakseptabelt høyt antall, sier Fjeldsbø.

Han viser til at det såkalte «IA bransjeprogram for leverandørindustri og forpleining» har et eget prosjekt for å følge opp dette. -Det er viktig at selskapene og partene har et målrettet fokus på å forebygge mobbing og trakassering på arbeidsplassene, sier han.