Riksrevisjonens rapport om Petroleumstilsynet: – Konklusjonene må tas på største alvor, men allerede ser vi et sterkere tilsyn

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim.
Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim.

tirsdag 15. januar 2019

Riksrevisjonen konkluderer i sin rapport med at Petroleumstilsynets tilsynspraksis har hatt begrenset effekt på selskapenes oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. – Kritikken må tas på største alvor. Samtidig ser vi i dag et klart sterkere og tydeligere tilsyn enn da selve revisjonen ble gjort, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Ifølge rapporten har Petroleumstilsynet ikke avdekket alvorlige sikkerhetsutfordringer, har ikke brukt reaksjonsmidler når det var behov for det og ga Eni samtykke til å ta i bruk Goliat-plattformen før den var sikkerhetsmessig forsvarlig.

Det var i desember 2016 Industri Energisendte et brev til Riksrevisjonen med krav om at Petroleumstilsynet ble gransket.

Industri Energi var bekymret over utviklingen innenfor helse, miljø og sikkerhet i norsk olje- og gassindustri. Omfattende kostnadsreduksjoner, effektivisering og flere alvorlige ulykker og hendelser gjorde at mange offshorearbeidere var bekymret.

– Vi kritiserte Petroleumstilsynet for å ikke være synlig nok og heller ikke benyttet mulighetene de hadde for å sanksjonere. Og vi pekte på at det ikke var balanse i partssamarbeidet, som er en forutsetning for den norske modellen, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Funnene sammenfaller med forbundets syn

Riksrevisjonen slår i sin rapport fast følgende:

  • Regelverksavvik og pålegg følges i flere tilfeller ikke opp av selskapene.Det byr på utfordringerfor den tillitsbaserte modellen for oppfølging av petroleumsvirksomheten.
  • Det er alvorlig atPetroleumstilsynets tilsynspraksis i liten grad har hatt ønsket effekt.
  • Petroleumstilsynets tilsynsmetodikk bidrar ikke godt nok til å avdekke alvorligesikkerhetsutfordringer.
  • Selskapene utbedrer ikke alltid regelverksavvik etter tilsyn, og Petroleumstilsynet følger ikkealltid godt nok opp at avvik rettes opp.
  • Petroleumstilsynet tar for sent i bruk strenge reaksjonsmidler når det er behov for det, ogundersøker ikke godt nok om selskapene etterkommer pålegg.

Forbundsleder Frode Alfheim er ikke overrasket over Riksrevisjonens funn. Han mener sakene som Riksrevisjonen har gått gjennom sammenfaller med det synet Industri Energi hadde rundt Goliat, «Songa Endurance», Nyhamna og Mongstad.

Har vist betydelige forbedringer

Alfheim sier Petroleumstilsynet, men også arbeidsgiversiden, nå må dra lærdom av Riksrevisjonens rapport. Samtidig understreker han at revisjonen gjelder for perioden 2013-17 og at Petroleumstilsynet siden den gang har gjort betydelige forbedringer i sitt arbeid – og at også partene i næringen har tatt tak i og forbedret partssamarbeidet.

-Vi ser et mye sterkere, tydeligere og mer synlig tilsyn i dag enn for få år siden. For eksempel er det etter påtrykk fra Petroleumstilsynet og Industri Energi gjort store forbedringer i driften av Goliat og i topartssamarbeidet i Eni/Vår Energi, sier han.

Han roser arbeidsminister Anniken Hauglie for måten hun har fulgt opp signalene til Engen-utvalget, og gitt beskjed til Petroleumstilsynet om å bli sterkere i klypene og gjennomføre flere tilsyn.

-Etter Engen-rapporten og stortingsmeldingen om HMS i petroleumssektoren er det også tatt skikkelig tak i samarbeidet mellom myndigheter, selskapene og fagforeningene. Og vi ser i dag betydelig bedre samarbeid og tillit mellom partene, sier han.