Partene lyktes ikke å bli enige om arbeidsmiljøloven på flerbruksfartøy

Det er forventet en økning i aktiviteten med flerbruksfartøy framover. Arkivfoto
Det er forventet en økning i aktiviteten med flerbruksfartøy framover. Arkivfoto

torsdag 4. juli 2019

Partene i arbeidslivet klarte ikke å bli enige om arbeidsmiljøloven bør gjelde for arbeidstakere på flerbruksfartøyer. Industri Energi vil forfølge denne saken politisk, organisatorisk og tariffmessig.

I 2017 ble et forslag om å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende på flerbruksfartøy nedstemt av stortingsflertallet. Arbeidsministeren ba likevel arbeids- og sosialdepartementet inviterte partene innen petroleum og maritim virksomhet til et felles arbeid for å se om det var mulig å komme fram til en mer felles virkelighetsforståelse rundt bruken av flerbruksfartøyene i petroleumsvirksomheten.

Den partssammensatte arbeidsgruppen la fram sin rapport denne uka.

Arbeidsgruppen har blitt enige om en beskrivelse av den faktiske utviklingen i bruken av flerbruksfartøy på norsk sokkel, men partene er fortsatt prinsipielt uenige om arbeidsmiljøloven skal gjelde arbeidstakergrupper på flerbruksfartøy.

Forskningsrapport bekrefter våre påstander

Ommund Stokka
Ommund Stokka

Selv om arbeidet vært svært ressurskrevende, har vi likevel beveget oss videre. Safetec sin forskningsrapport bekrefter det våre medlemmer og varslere har fortalt oss.Det viser også med all tydelighet at dette sorte hullet i norsk oljevirksomhet må tettes.

-Dette er til syvende og sist et politisk spørsmål, som avgjøres på Stortinget. Vi er allerede i dialog med det politiske miljøet om en oppfølging på denne saken. Dette skal vi konkretisere tidlig i høst, sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Han viser til at forbundet jevnlig får varsler om underbetaling, voldsomme oppholdsperioder og ulovlige arbeidsforhold om bord i skipene. Dette vil Industri Energi forfølge både juridisk og tariffrettslig.

Utfordrende diskusjoner

Håkon Aasen Bjerkeli, forbundssekretær for HMS i Industri Energi har vært forbundets representant i den partssammensatte gruppen. Han sier det har vært utfordrende å diskutere praktisk sikkerhet og hvordan arbeidstakere har det i den skarpe enden av virksomheten.

-Når arbeidsgiversiden møter med å si at arbeidsmiljøloven aldri kommer til å gjelde, så er det jo heller ikke noen reell interesse fra den siden om å være med i en arbeidsgruppe som skal se på nettopp mulighetene i arbeidsmiljøloven når det kommer til oljearbeidere på flerbruksfartøy, sier Bjerkeli.

Ommund Stokka ber medlemmer, verneombud og tillitsvalgte om å lese rapporten nøye, spesielt Industri Energis merknader (rapportens side 31), som de andre fagforeningene slutter seg til.

Økende aktivitet med fartøy

I rapporten viser arbeidsgruppen til at fartøysaktiviteten knyttet til konstruksjon, vedlikehold og inspeksjon fikk en betydelig nedgang etter oljeprisfallet i 2014. Men markedet har stabilisert seg og det forventes en økning i fartøysaktiviteten framover.

Arbeids- og sosialdepartementet skriver i en melding at det partssammensatte arbeidet har ført til bedre innsikt både i den faktiske situasjonen omkring flerbruksfartøy og de problemstillinger som er knyttet til spørsmålet om å gjøre arbeidsmiljøloven gjeldende.

– Jeg vil takke arbeidsgruppen for en grundig rapport. De har bidratt til en felles beskrivelse av den faktiske utviklingen. Det er verdifullt. Samtidig registrerer jeg at det er uenighet mellom partene i spørsmålet om den rettslige reguleringen. Regjeringen vil nå følge opp dette temaet videre i den kommende stortingsmeldingen om den maritime politikken, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i meldingen fra departementet.