Opplæringskontorene må fortsatt være kontraktspart

Industri Energi har klare krav til ny opplæringslov og har gitt høringsinnspill til Stortinget i saken.

Regjeringen har fremmet forslag til ny opplæringslov. Lovutkastet er nå til behandling i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Departementet foreslår rett til videregående opplæring helt til fullføring, rett til omvalg, rett til å ta nytt fagbrev, lovfestet ansvar for oppfølging av fravær, bedre overgang fra grunnskole til videregående, samt utviding av oppfølgingstjenesten helt opp til 24 år.

Opplæringskontorene må fortsatt være kontraktspart

— Ny opplæringslov inneholder mange tiltak som styrker elevenes posisjon og bidrar til at flere fullfører. I all hovedsak er lovforslaget helt i tråd med vår politikk, sier Barbro Auestad, arbeidsutvalgsmedlem og leder av Industri Energis faste kompetanseutvalg.

I dag kan opplæringskontor godkjennes som lærebedrift og finansieres med en andel av lærlingtilskuddet. I ny opplæringslov foreslås det at opplæringskontor skal være samarbeidsorgan, og ikke lærebedrift.

-Det har skapt stor usikkerhet rundt lovens konsekvenser for opplæringskontorene. Dersom opplæringskontorene verken er lærebedrift eller kontraktspart, overlates hele ansvaret til den enkelte bedrift. Det er helt uaktuelt for Industri Energi, sier Auestad.

Vi trenger flere fagarbeidere

Lovutkastet gir imidlertid hjemmel til å forskriftsfeste opplæringskontorenes rolle. Det betyr at godkjente opplæringskontor fortsatt kan være kontraktspart og finansieres med en andel av lærlingtilskuddet, som i dag. Dersom Stortinget vedtar opplæringsloven som den foreligger nå, krever Industri Energi at forskriften fjerner all tvil rundt opplæringskontorenes fremtid.

— Industri Energi forventer og forutsetter at opplæringskontorene videreføres som kontraktspart. Det er bred enighet om at vi trenger flere fagarbeidere. For å få til det må vi ha opplæringskontorene og næringslivet med på laget, sier Auestad.

Lovforslaget er til behandling i Stortinget og skal etter planen vedtas før sommerferien.