Oljebransjen står samlet for økt konkurransekraft på norsk sokkel

Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen
Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

onsdag 17. januar 2018

Konkrafts seneste prosjekt «Konkurransekraft – norsk sokkel i endring» slår fast at den norske samarbeidsmodellen er avgjørende for økt konkurransekraft på sokkelen. – Bransjen er enig om at den norske modellen er et konkurransefortrinn for den norske oljeindustrien og at godt partssamarbeidskal ligge til grunn for all endring og utvikling, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

Utvalgets anbefalinger for prosjektet «Konkurransekraft – norsk sokkel i endring» ble presentert av utvalgsleder Walter Qvam på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord tirsdag ettermiddag.

-Formålet med prosjektet har vært å sikre lønnsomhet over tid gjennom blant annet økt forutsigbarhet i alle ledd av verdikjeden. En viktig forutsetning for oss har vært å sikre jevnt høyt aktivitetsnivå og mest mulig forutsigbarhet på norsk sokkel, forklarer Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi og forbundets representant i utvalget.

Hun understreker at økt konkurransekraft og mer stabilitet, uavhengig av oljepris, er nødvendig for å sikre langsiktige og forutsigbare arbeidsplasser i oljenæringen.

Mer optimisme i næringen

Siden Konkraft-prosjektet ble startet i fjor vinter er mye endret i oljeindustrien. Det er klart mer optimisme i næringen nå enn for ett år siden.

-Hovedutfordringen for olje- og gassnæringen i dag er at det ikke er funnet nok ressurser til å opprettholde dagens nivå i olje- og gassproduksjonen etter 2025. Det er heller ingen kjente store utbyggingsprosjekter etter 2022, sier Bakkerud.

Utvalget peker på at for å lykkes må petroleumsnæringen:

*gjøre flere funn for utbygging og produksjon

*finne lønnsomme løsninger for utbygging av flere av de mindre funnene på norsk sokkel

*fortsette det pågående forenklings- og forbedringsarbeidet

*realisere potensialet som ligger i digitalisering, bruk av industrialiserte leverandørløsninger og nye samhandlingsformer

*redusere CO2-utslippene og øke sikkerhetsnivået

*opprettholde attraktiviteten til norsk sokkel og skape arbeidsplasser

Høyt sikkerhetsnivå på sokkelen

Det er et høyt sikkerhetsnivå i norsk petroleumsvirksomhet. Samtidig er virksomheten preget av endringer. Ifølge utvalget må HMS-regimet være innrettet slik at det kan møte framtidige sikkerhets- og arbeidsmiljøutfordringer på en god måte.

Lill-Heidi Bakkerud er fornøyd med at et samlet utvalg stiller seg bak det partssammensatte arbeidet i Engen-rapporten som har vurdert helse, miljø og sikkerheten på sokkelen.

-Endringsomfang og -tempo er en utfordring for oss alle. Derfor er det bra det er enighet om at partssamarbeidet er et viktig fundament for å sikre gode løsninger og økt sikkerhet, sier Bakkerud.

Hun understreker at blant annet Sikkerhetsforum skal jobbe med en av anbefalingene fra Engen-utvalget, nemlig partssamarbeid. -Vi vet at det er svært variabel kvalitet på topartssamarbeidet i ulike bedrifter og partene er enige om å jobbe målrettet sammen for å bedre dette, sier hun.

Breddekompetanse i offshoreklyngene

Et svært viktig konkurransefortrinn for norsk sokkel er ifølge Konkraft-utvalget den samlede kompetansen og innovasjonskraften som finnes i de norske offshoreklyngene.

Utvalget påpeker at dette fortrinnet er utviklet over mange år gjennom både samarbeid og konkurranse, og ikke minst gjennom et arbeidsliv som er basert på åpen dialog mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter.

Partssamarbeid er avgjørende for å lykkes

Lill-Heidi Bakkerud understreker at gjennom utvalgets arbeid har det kommet fram at de sterkeste og mest robuste løsningene for en framtidig konkurransedyktig næring finnes gjennom partssamarbeidet.

-For å kunne utløse potensialet innenfor samarbeid på tvers av aktører, deling av informasjon/data og bruk av digitale løsninger for økt kvalitet og effektivitet er det avgjørende med et reelt partsamarbeid, sier hun.

Konkraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi. Konkraft skal være en premissleverandør for nasjonale strategier for petroleumssektoren, og arbeide for å opprettholde norsk sokkels konkurranseevne, slik at Norge forblir et attraktivt investeringsområde for norsk og internasjonal olje- og gassindustri, inkludert leverandørbedrifterog maritim næring.