Nybrottsarbeid for å finne best mulige skiftordninger

Industri Energis skiftutvalg har ambisjon om å finne fram til de beste skiftplanene for folk, både i landindustrien og offshore. – Vi driver her med nybrottsarbeid, sier utvalgets leder Asle Reime.

Skiftutvalget ble etablert på Industri Energis landsmøte i 2017. -Vi er landets største skiftarbeiderforbund, der over halvparten av medlemmene jobber skift. Og det er ekstremt viktig for dem at vi bidrar med økt kunnskap om skiftarbeid, sier Asle Reime, arbeidsutvalgsmedlem og leder av skiftutvalget.

-Ambisjonen vår er å finne fram til best mulige skift- og turnusordninger for medlemmene. Fokuset er å gå gjennom hvilke ulike skiftordninger som finnes i industrien, både på land og sokkelen. Vi systematiserer disse og går gjennom hvilke fordeler og ulemper de ulike ordningene gir, sier Reime.

Skiftutvalget diskuterte ulike skiftordninger på sist møte i Stavanger. Foto: Atle Espen Helgesen

Han påpeker at det er en rekke hensyn å ta, både i forhold til hva den enkelte helst foretrekker, hva kollegaene ønsker, bedriftenes økonomiske hensyn og ikke minst hensyn til folks helse.

-Det kan være stor forskjell mellom hvilken skiftplan den enkelte ønsker, ut fra for eksempel alder og familiesituasjon. Noen ønsker å jobbe slik at det gir best mulig inntekt, mens andre vil legge sterkere vekt på familiesituasjonen, helsen sin og så videre, sier Asle Reime.

Stor innvirkning på livene til folk

Han understreker at det ofte er utrolig vanskelig for folk som er vant til å jobbe en fast skiftplan å endre dette, siden det har så stor innvirkning på livene deres, selv om en ny skiftplan gjerne kan være bedre for å ivareta helsen.

Reime viser også til at det offshore er store diskusjoner rundt såkalt svingskift. Det vil si om og når man i løpet av en offshoreperiode på 14 dager skal snu fra 12-timer nattskift til 12-timer dagskift.

-Mange foretrekker å jobbe dagskift siste uka, for da har de normal døgnrytme når de kommer hjem etter endt arbeidsperiode. Mange bedrifter derimot ønsker at man starter dagskift første uka, og jobber natt siste uka. De argumenterer med at det er bedre for helse, miljø og sikkerheten om bord. I noen ekstreme tilfeller hører vi om folk som må jobbe hele toukersperioden nattskift, noe som neppe er helsefremmende.

Flere i landindustrien ønsker offshoreturnus

I landindustrien har seksskiftordning blitt vanligere og ønsket av mange. Samtidig er det ifølge Reime stadig flere industriarbeidere som ønsker mer bruk av 12-timersskift, slik det er offshore, for å få lengre friperioder.

-Dette gir dilemmaer på mange arbeidsplasser, når man skal finne en ordning som passer både for kollegaer, bedriften og ikke minst må det vurderes opp mot hva som er mest helsefremmende. Det har vi ikke sikre svar på i dag, men det er noe skiftutvalget jobber med.

I de fleste tilfeller vil bedriftene strekke seg langt for å finne løsninger som passer for sine ansatte

Asle reime, leder skiftutvalget

Han understreker at skiftutvalget skal være et rådgivingsorgan, og at det er opp til demokratiet på den enkelte arbeidsplass å velge hvilken skiftordning som passer for akkurat dem, så sant bedriften går med på det.

-I de fleste tilfeller vil bedriftene strekke seg langt for å finne løsninger som passer for sine ansatte. Det er nødvendig for å klare å beholde folkene i bedriften, sier han.

Hensyn til helse, miljø og sikkerhet er viktig for skiftutvalget. Derfor har forbundet inngått samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) om å utforme en rapport som ser på hvordan skiftarbeid innvirker på folks helse.

-Rapporten er nettopp ferdigstilt og vil bli presentert på skiftutvalgets neste møte etter sommeren. Resultatene fra rapporten, med kommentarer fra skiftutvalget vil så bli presentert på forbundets nettsider, opplyser Reime.