Ny veileder for bedre samkjøring av vernetjeneste og klubb

IE&FLT har laget en fersk veileder for å styrke samarbeidet mellom klubb og vernetjeneste i den enkelte bedrift. –Det vil både styrke arbeidstakernes interesser og bedriftene, sier forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli i IE&FLT.

Det var på landsmøtet til Industri Energi i 2021 det ble fattet vedtak om at forbundet skulle jobbe for å bedre samarbeidet mellom de tillitsvalgte og verneombudene i den enkelte bedrift.

-Dette ble fulgt opp ved å nedsette en pilotgruppe innen elektrokjemisk industri i Trøndelag, med bedriftene Washington Mills, Elkem Thamshamn, Wacker Chemicals og Shawcor. Grunnen var at disse hadde gode erfaringer med tett samkjøring mellom klubb og vernetjeneste, men det er like relevant for andre bransjer, sier Håkon Bjerkeli.

Han mener erfaringene deres viser at bedre samkjøring gir mer konstruktivt samarbeid mellom de ulike partene. -Det gir økt styrke og bedre ivaretakelse av arbeidstakerne, men det er også med på å styrke bedriftene. Bedriftene må ikke se på de tillitsvalgte og verneombudene som motparter, men som samarbeidspartnere, sier Bjerkeli som ønsker å også ha med arbeidsgiverne i Norsk Industri i det videre arbeidet.

Forbundssekretær Håkon Bjerkeli i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

Pilotgruppen har laget en veileder som tydeliggjør hvordan klubber og vernetjeneste kan samarbeide bedre og belyser fordeler med slik samkjøring.

-Rollene til tillitsvalgte og verneombud er forskjellige og vil i noen tilfeller vektlegge ulike hensyn. Andre ganger kan de ha sammenfallende mål, men også da vil det være en fordel å kunne utnytte de to rollene parallelt. Dette er nyttig med tanke på støtte og diskusjon av saker. Det kan også være positivt å fordele arbeidsbelastning og oppgaver, sier Bjerkeli.

Veilederen viser en rekke eksempler på områder som er relevant for begge verv. Det kan være skift- og arbeidstidsordninger, omorganiseringer, permisjoner og oppsigelser, trakassering, tilrettelegging og IA, arbeidsmiljø, hjemmekontor, verneutstyr, opplæring og kompetanse.

Den lister også opp ulike tips om hvordan samkjøring av klubb og vernetjeneste kan bli bedre:

  • Planlegg faste, felles møter. Og ha et felles årshjul
  • Vær bevisst på å involvere og informere hverandre
  • Felles informasjonsbrev fra klubb/vernetjeneste
  • Delta på hverandres møter med et fast punkt på agendaen
  • Samkjøring i forkant av styremøter, arbeidsmiljøutvalg, bedriftsutvalg og HMS-møter

Bjerkeli understreker at det var viktig for pilotgruppen å lage en enkel og brukervennlig veileder, som kan brukes både i store konsern og små bedrifter. – Tanken er at veilederen skal kunne brukes av alle, enten du er frikjøpt eller ikke, sier han.