Maersk Drilling Norge kalte inn til masseoppsigelsesdrøftelser. Fagforeningen krever møte med konsernledelsen før dette kan avholdes

Asle Reime, leder av Industri Energi sin forhandlingsleder, gir full støtte til Maersk-foreningen vår.
Asle Reime, leder av Industri Energi sin forhandlingsleder, gir full støtte til Maersk-foreningen vår.

fredag 29. mars 2019

Oppsigelsene gjelder landansatte på Maersk sitt kontor i Stavanger. – Vi mener at arbeidstakermedvirkningen ikke har vært reel og alle disse beslutningen har blitt tatt på et annet nivå i konsernet, uten at vi har fått være med, skriver Maersk Ansattes Forening på sine nettsider. Industri Energi støtter fagforeningen vår i Maersk sitt krav om drøftelser med konsernledelsen fullt ut.

Maersk-fagforeningens skriver på sine sider at konsernet er i ferd med å gjennomføre en global omstrukturering av support-funksjoner på land, og at beslutninger har blitt tatt uten å involvere tillitsvalgte i diskusjonen. Avdelinger som forventet å bli omfattet av endringene er supply chain-, finans- og HR-funksjonen.

I henhold til hovedavtalen mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund, punkt 5.9, krever nå Maersk-fagforeningen drøfting med konsernledelsen. I hovedavtalen står det:

«Hvis planer om utvidelser, innskrenkninger eller omlegginger også kan få vesentlig betydning for sysselsettingen i bedrifter innen konsern, skal konsernledelsen så tidlig som mulig drøfte disse spørsmål med et koordinerende utvalg av tillitsvalgte i konsernet, uten hensyn til om bedriftene er bundet av felles overenskomst. Konsernledelsen kan tilkalle representanter for ledelsen innen de bedrifter saken gjelder. Slike drøftelser skal også finne sted om spørsmål som gjelder konsernets økonomiske og produksjonsmessige stilling og utvikling.

Representanter for arbeidstakerne skal gis mulighet for å fremme sine synspunkter før konsernledelsen treffer sine beslutninger. I de tilfelle konsernledelsen ikke finner å kunne ta hensyn til arbeidstakerrepresentantene anførsler, skal den grunngi sitt syn. Fra konferanser skal det settes opp protokoll som undertegnes av begge parter.

Industri Energi og NR understreker betydningen av et anstendig og bærekraftig arbeidsliv. Partene viser i denne forbindelse til de prinsipper OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs Global Compact bygger på. Aktuelle bedrifter oppfordres til å legge slike prinsipper til grunn for sin virksomhet hjemme og ute.»

Full støtte fra forbundet sentralt

– Vi gir Maersk-foreningen fullt ut i deres krav om møte med konsernledelsen i henhold til hovedavtalen, sier Asle Reime, leder for forhandlingsavdelingen i Industri Energi.

– Avtalen slår klart fast at tillitsvalgte skal involveres i slike beslutningsprosesser, og det skal skje på et tidlig tidspunkt, understreker Reime.