Leterefusjonsordningen stimulerer til samfunnsøkonomisk lønnsom leteaktivitet

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.
Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

fredag 8. mars 2019

Leterefusjonsordningen sikrer likebehandling av selskaper som er i og utenfor skatteposisjon. – Det stimulerer til mer leting på sokkelen, noe som er lønnsomt for samfunnet, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

Industri Energi ønsker et aktørbildet på norsk sokkel med konkurranse og et mangfold av ansvarlige selskaper. Leterefusjonsordningen er en viktig mekanisme for å oppnå et slikt aktørmangfold.

-Vi ønsker en stabil og forutsigbar petroleumspolitikk, hvor statens inntekter kommer hele det norske samfunnet til gode. Her er skattesystemet og leterefusjonsordningen viktige pådriver for det, sier Frode Alfheim.

Reduserte barrierer for nye aktører

Leterefusjonsordningen ble innført i 2005 for å redusere barrierer for nye aktører på sokkelen og for å legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom leting.

Ordningen innebærer at selskaper som går med underskudd kan velge mellom å få utbetalt skatteverdien av letekostnadene umiddelbart fra ligningsmyndighetene, eller å framføre underskuddet med rentekompensasjon til senere år når selskapet har skattbart overskudd. Når skatteverdien av letekostnader kreves utbetalt, vil kostnadene ikke være fradragsberettiget ved fremtidig ligning av selskapet.

-Refusjons­ordningen sikrer likebehandling av selskaper i og utenfor skatteposisjon, sier Alfheim.

Hanpåpeker at det kan ta mange år fra et funn gjøres til det bygges ut og settes i produksjon.

Ordningen har bidratt til eventyrlige funn

Leterefusjonsordningen har bidratt til at en rekke nye olje- og gasselskaper har sett på norsk sokkel med nye blikk og gjort eventyrlige funn.

Oppdagelsen av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, som gjennom sin levetid vil produsere verdier for anslagsvis 1300 milliarder kroner, er et av mange eksempler på hvilke verdier leterefusjonsordningen har tilført Norge siden ordningen ble innført.

Siden 2007 har ifølge Norsk olje og gass 13 selskaper funnet 6 milliarder fat ny olje. Flertallet av disse funnene er i områder som er godt utforsket og hvor de etablerte selskapene så bort fra mulighetene for nye funn av betydning.