Klimahøring på Stortinget: – Økt norsk industriproduksjon er god klimapolitikk

Alfheim deltok på høringen gjennom video. Stortingets høringer gjennomføres digitalt av hensyn til smittevern. Skjermdump fra Stortinget.no.
Alfheim deltok på høringen gjennom video. Stortingets høringer gjennomføres digitalt av hensyn til smittevern. Skjermdump fra Stortinget.no.

tirsdag 2. februar 2021

Forbundsleder Frode Alfheim leverte et tydelig budskap om viktigheten av norsk industri i det grønne skiftet, da han tirsdag formiddag deltok i høring på Stortinget om Klimaplan 2021-2030.

Tirsdag formiddag avholdt Stortingets Energi- og miljøkomite høring om stortingsmeldingen Klimaplan 2021-2030. Planen omhandler hvordan utslippene skal kuttes i tråd med Norges klimamål.

Forbundsleder Frode Alfheim deltok i høringen på vegne av Industri Energi. Han var tydelig på viktigheten av å nå klimamålene, slik at den globale oppvarmingen bremses i tråd med Parisavtalen.

– Forbundet er tilfreds med at klimaplanen legger opp til omfattende utslippskutt i alle sektorer basert på grønn omstilling. Dette er i tråd med industriens egne mål om utslippskutt med økning i verdiskapingen, sa han innledningsvis.

Alfheim var tydelig på at Industri Energis medlemmer er viktige bidragsytere i klimaarbeidet og at klimatiltak ikke må føre til tap av norske industriarbeidsplasser.

– Våre medlemmer produserer verdens reneste varer med ren kraft og energi, og vår offshore olje- og gassvirksomhet er i toppsjiktet når det gjelder sikker og effektiv klima- og miljøvennlig produksjon. Flyttes virksomhetene ut av landet, mister vi denne muligheten.

Vil ha tiltak som kombinerer nye jobber og økt eksport med grønt skifte

Alfheim var på offensiven i sitt innlegg og oppfordret komiteen til å komme sammen om et bredt forlik som sikrer et grønt skifte med nye jobber og økt eksport. Han trakk i den sammenheng frem eksempler fra Industri Energis høringsnotat (som kan leses i sin helhet nederst i artikkelen):

  • En offensiv satsing på karbonfangst og lagring
  • At Enovas mandat må endres slik at støtten til reduksjon av kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp likebehandles
  • Høye forventninger til den kommende nasjonale strategien for sirkulærøkonomi
  • Deltagelse i EUs IPCEI-samarbeid (Important Projects of Common European Interest)
  • At det norske og europeiske virkemiddelapparatet må virke sammen og forsterke hverandre

– Norsk industri er en del av klimaløsningen. Vi mener en industripolitikk som sikter på å øke produksjonen i Norge, også er god klimapolitikk. Industrien må derfor gis rammevilkår som legger til rette for vekst i norsk industriproduksjon, konkluderte Alfheim. Så gjenstår det å se hvordan den endelige klimaplanen blir seende ut, når Stortinget fremover skal debattere og endelig vedta den.

Her kan du laste ned Industri Energis høringsinnspill om Klimaplan 2021-2030