Industri Energi er klar for ankesak om innleides bonusrettigheter i lagmannsretten

Karianne Rettedal, advokat i Industri Energi.
Karianne Rettedal, advokat i Industri Energi.

onsdag 12. juni 2019

Stavanger tingrett ga for ett år siden Industri Energi medhold i at bonus er omfattet av likebehandlingsprinsippet for innleide. Dommen ble anket og saken skal til ny behandling i lagmannsretten denne uka.

Bakgrunnen for saken er at Industri Energi, på vegne av to medlemmer, anla søksmål mot Semco Maritime med krav om etterbetaling av bonus. De to Industri Energi-medlemmene hadde vært utleid fra bemanningsforetaket Semco Maritime til AkerBP, som har bonusordning for alle sine ansatte.

-Våre medlemmer gjorde krav om likebehandling av bonus, noe som ble avvist av bemanningsselskapet, sier Karianne Rettedal, advokat i Industri Energi.

Tvisten ble behandlet av Stavanger tingrett, hvor stridens kjerne var om bonus er å anse som lønn og vederlag for arbeid.

-I tråd med våre anførsler fant Stavanger tingrett at bonus, uavhengig av opptjeningsmåten, også skal gjelde for innleide. Semco Maritime anket dommen, sier Rettedal.

Ankesaken skal opp i Gulating lagmannsrett torsdag og fredag denne uka.

Skal ikke lønne seg å bruke innleid arbeidskraft

Advokat Karianne Rettedal er klar på at dommen i Stavanger tingrett er riktig.

-Likebehandlingsprinsippet er en konsekvens av at lovgiverne ikke ønsker at det skal lønne seg for selskapene å benytte seg av innleid arbeidskraft, og at ansettelsesform ikke skal ha betydning for avlønning, sier hun.

Pensjon er det eneste unntaket. Og det er på grunn av praktiske årsaker.

-Bonusen i denne saken har klar karakter av en resultatlønnsordning og inngår i totalkompensasjonen AkerBP har for de fast ansatte. Den inngår i tariffavtalen og i det samlede system for vederlag for arbeid. Bonusen er arbeidsskapt overskudd knyttet til de resultater som oppnås. Innleide har også krav på dette, sier Rettedal.

Hun understreker at saken er prinsipielt viktig og vil ha stor betydning for alle innleide i selskaper med bonusordning.

Innleide har samme rettigheter som fast ansatte

Arbeidsmiljølovens § 14-12 a slår fast at innleide har krav på lik lønn og goder som direkte ansatte i innleievirksomheten.

Bestemmelsen lyder: § 14-12 a.Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak.

(1) Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder: a) arbeidstidens lengde og plassering,

  1. b) overtidsarbeid,
  2. c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder,
  3. d) nattarbeid,
  4. e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og
  5. f) lønn og utgiftsdekning.

(2) Arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet.

Advokat Karianne Rettedal sier det fremgår av forarbeidene til bestemmelsen at bonus skal omfattes av likebehandlingsprinsippet.