Hovedoppgjøret 2020: Enighet i forhandlingene på flyteriggavtalen

Frode Alfheim (tv) og Jakob Korsgaard ledet forhandlingene for Industri Energi og NR. Foto: Atle Espen Helgesen
Frode Alfheim (tv) og Jakob Korsgaard ledet forhandlingene for Industri Energi og NR. Foto: Atle Espen Helgesen

torsdag 24. september 2020

Industri Energi og Norges Rederiforbund (NR) kom natt til torsdag til enighet i flyteriggoppgjøret. – Vi er fornøyd med å komme i havn med et rimelig godt resultat uten å måtte gå i mekling, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Industri Energi og NR har kommet fram til et resultat som gir et generelt lønnstillegg for ansatte på flyteriggavtalen på 1,7 prosent, minimum 13.693 kroner.

For gruppen individuelt avlønnede i den enkelte bedrift gis et lønnstillegg innenfor en ramme på 1,7 prosent, dog slik at tillegget fordeles slik at hver individuelt avlønnet er sikret et lønnstillegg på minimum 13.693 kroner per år.

Satsen på nattillegg økes med 1,50 kroner, helligdagstillegg økes med 25 kroner. Kompensasjon for deling av lugar økes til 907 kroner, i henhold til avtale mellom LO og NHO.

Det partssammensatte pensjonsutvalget gjenopptar arbeidet for å finne en pensjonsordning på bakgrunn av de protokoller og diskusjoner som har foregått fram til et nylig mottatt svarbrev fra Finanstilsynet. Partene er enig om at det åpnes for å ta opp pensjon til mellomoppgjøret 2021, med streikerett, dersom utvalget ikke skulle komme til enighet.

-Det har vært god tone under forhandlingene og vi har gjennomført et ansvarlig oppgjør, sier Alfheim.

Det er også protokolltilførsler om å forlenge avtalen med 2-årig utvidet fortrinnsrett til ny tilsetting til og med 31. mai 2022. Bedriftene oppfordres også å forskuttere sykepenger. Norges Rederiforbund forplikter seg dessuten å gjøre medlemmene oppmerksomme på begrensningene som gjelder ved bruk av vikarer og innleie.

Under oppstarten av flyteriggforhandlingene adresserte Alfheim utfordringer rundt selskapenes ulike håndtering av korona og karantene. – Dette har ikke vært en del av forhandlingene, men vi skal følge opp de initiativ som er tatt i dialog med arbeidsgiverne og myndighetene, sier han.

Flyteriggavtalen gjelder for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel. Industri Energi har over 4500 medlemmer innenfor det såkalte flyteriggområdet, det utgjør to tredeler av alle som jobber på avtalen.

 

In English:

Industri Energi and NSA have arrived at a result that provides a general wage increase for employees on the Mobile offshore units agreement of 1.7 per cent, a minimum of NOK 13,693.

For the group of individually paid employees in their respective company, a salary increase is agreed with a 1.7 per cent rise, however, so that the rise is distributed so that each individually paid employee is guaranteed a salary increase of at least NOK 13,693 per year.

Night allowance has increased by 1.50 NOK; holiday allowance has increased by 25 NOK. Compensation for sharing a cabin has also increased to NOK 907, the latter in accordance with an agreement between LO and NHO.

The Co-operation pension committee resumes work to find a pension scheme based on the protocols and discussions that have already taken place and around the recently received response from Finanstilsynet. The parties agree that it will be possible to raise a pension for the interim settlement in 2021, with strike rights agreed, if the committee should not reach an agreement.

-There has been a good tone during the negotiations and we have carried out a responsible settlement, says Alfheim.

There are also entries in the minutes to extend the previous agreement for 2-year preferential right to reappointment up to the 31stof May 2022.

Companies were encouraged to advance sickness benefits. The Norwegian Shipowners’ Association also undertakes to make members aware of the restrictions that apply when using temporary staff and hiring.

During the start of the negotiations, Alfheim addressed challenges around the companies’ different handling of corona and quarantine. – This has not been part of the negotiations, but we will follow up the initiatives discussed with the employers and the authorities, he says.

The mobile unit’s agreement applies to mobile offshore facilities, as well as platform drilling on permanently placed facilities on the Norwegian shelf. Industri Energi has over 4,500 members within the so-called mobile area, which makes up two thirds of all who work under the agreement

Protokoll flyteriggavtalen 2020

Protocol NR Settlement 2020