Hovedoppgjøret 2020: Enighet i forhandlingene for ansatte i vaskeri- og renseribransjen

Ommund Stokka ledet forhandlingene på overenskomsten for de vaskeri- og renseriansatte. Foto: Johnny Håvik
Ommund Stokka ledet forhandlingene på overenskomsten for de vaskeri- og renseriansatte. Foto: Johnny Håvik

torsdag 17. september 2020

– Selv om resultatet fra dette oppgjøret ifølge NHOs regnemaskiner er høyere enn frontfaget, så er det ikke tilfredsstillende, de ansatte i denne bransjen fortjener så mye mye mer, sier forhandlingsleder Ommund Stokka.

Sent torsdag kveld kom Industri Energi og Norsk Industri til enighet i forhandlingene på årets hovedoppgjør for de ansatte i vaskeri- og renseribransjen.

Overenskomsten for vaskerier og renserier er en normallønnsavtale uten lokal forhandlingsrett. Det betyr at hele lønnsoppgjøret gjennomføres sentralt og blir gjeldende for alle arbeidstakere som er omfattet av avtalen.

Resultatet gir et generelt tillegg på 2437,50 kroner i året for alle ansatte på overenskomsten. Dette gjøres gjeldende fra 1. mai 2020, med tilbakebetaling til denne datoen. I tillegg økes skifttillegget med 2,7 prosent.

Lønnsbestemmelser per 1. mai 2020:

Begynnerlønn: kr 188,11 Etter 2 år: kr 192,07 Etter 4 år: kr 196,05 Etter 7 år: kr 200,59 Etter 10 år: kr 203,59

Oppgjøret omfatter i overkant av 600 Industri Energi-medlemmer og dekker blant annet ansatte i Nor-Tekstil, Berendsen og Rent-Gruppen.

Manglende forhandlingsvilje førte til protokolltilførsel

Koronasituasjonen har lagt en kraftig demper på årets forhandlinger, men forhandlingsutvalget hadde forventet større velvilje fra arbeidsgiverne, enn det de ble møtt med i forhandlingene.

– Uten de vaskeriansatte ville det vært umulig å håndtere denne pandemien, vi hadde forventet at arbeidsgiverne i større grad anerkjente dette. Et av våre hovedkrav var et tillegg til de ansatte på uren side på vaskeriene. Dette ble avvist av arbeidsgiverne, og denne gangen var de ikke til å rikke. Vi kommer ikke til å gi oss på dette kravet i senere oppgjør.

– Gitt den viktige rollen våre medlemmer i vaskeri- og renseribransjen har i den alvorlige situasjonen samfunnet vårt står midt oppe i, kunne vi ikke risikere å ende i konflikt dette året, sier Stokka.

I følge arbeidsgiversiden ligger resultatet av forhandlingene like over rammen fra frontfagsoppgjøret, men Industri Energis forhandlingsleder mener de ansatte i bransjen hadde fortjent mer.

– Det arbeidsgiverne tilbudte oss, tilsvarer på ingen måte innsatsen og viktigheten av det arbeidet våre medlemmer utfører, og det så vi oss nødt til poengtere gjennom protokollen, sier Stokka.

Hele protokolltilførselen fra Industri Energi kan leses nederst i saken.

Skal øke andelen fagarbeidere i bransjen

Forhandlingsutvalget for Industri Energis medlemmer i vaskeri- og renseribransjen. Foto: Johnny Håvik.
Forhandlingsutvalget for Industri Energis medlemmer i vaskeri- og renseribransjen. Foto: Johnny Håvik.

Industri Energis forhandlingsutvalg krevde at veien til fagbrev må bli enklere i vaskeri- og renseribransjen, noe som vil være en fordel også for arbeidsgiverne. Partene er derfor enige om å gjennomføre et partssammensatt utvalgsarbeid med mål om at andelen fagarbeidere skal opp.

– Kompetanseutvikling og muligheten for å få formalisert mye av den kompetansen de ansatte i denne bransjen har, er utrolig viktig, og derfor er dette et viktig skritt i riktig retning for vaskeri- og renseribransjen, sier Stokka.

Stokka legger til at det blir viktig for Industri Energi å bidra til en god oppfølging av dette utvalget, og at han forventer det samme fra arbeidsgiverne.

Sjåførene får endelig betalt for obligatorisk kurs

I henhold til yrkessjåførforskriften må sjåførene på tyngre kjøretøyer gjennomføre et kurs hvert femte år, for å kunne utføre jobben sin. Det har i mange oppgjør vært et krav fra Industri Energis medlemmer i bransjen at sjåførene ikke skal trenge å ta disse kursene uten kompensasjon på fritiden sin.

Dette kravet ble i årets lønnsforhandlinger endelig innfridd og sjåførene vil nå bli kompensert med timelønn. I tillegg vil alle sjåførene nå få dekket kursavgiften, noe som tidligere har bare har gjeldt i enkelte av bedriftene.

Regner man sammen kursavgift og tapt lønn vil dette ha en verdi på 15-20000 kroner, avhengig av kursavgift.

Særskilte lønnstillegg skal avtales med tillitsvalgte

Overenskomsten har en bestemmelse om at arbeidstakere som gjennomfører oppgaver som krever særlige kunnskaper eller kvalifikasjoner, kan gis et særskilt lønnstillegg. Tillitsvalgte har opplevd at folk har fått tillegg uten at dette er avtalt eller opplyst. Teksten er nå endret til at dette ikke bare skal avtales med tillitsvalgte, det presiseres at det skal føres protokoll i hvert tilfelle. Dette gir de tillitsvalgte en likeverdig rolle med arbeidsgiver i fastsettelse av disse tilleggene, og får på den måten en viktig rolle i å sikre likebehandling av arbeidstakerne i bedriften.

Forskuttering av sykepenger og likebehandling innad i bedriften

I overenskomsten legges det inn en ny paragraf om at bedriften ikke har adgang til å forskjellsbehandle de ansatte hva gjelder forskuttering av sykepenger i henhold til frontfaget. Fra før oppfordret vi til å ikke forskjellsbehandle, så dette er en betydelig forsterking. Industri Energi og Norsk Industri anbefaler i tillegg de lokale parter om å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres for noen av de ansatte i dag.

Den ensidige protokolltilførselen fra Industri Energis forhandlingsutvalg

De vaskeriansatte har gjennom hele pandemien stått i en prekær situasjon. De har gjort det som kan gjøres for å sørge for at sykehus og helseinstitusjoner har fått tilgang på rent tøy. Lønnstilbudet fra Norsk Industri står ikke i forhold til innsatsen de vaskeriansatte har lagt ned. Gitt situasjonen landet vårt nå står i, og de vaskeriansattes viktige posisjon i den videre håndteringen av pandemien, aksepterer Industri Energis forhandlingsutvalg tilbudet.

Protokoll Vask/rens-forhandlingene 170920