Galskap hvis EUs nye helikopterregelverk blir innført

Henrik S. Fjeldsbø
Henrik S. Fjeldsbø

fredag 3. februar 2017

En rekke utredninger slår fast at nye felleseuropeiske helikopterregler (Hofo) vil svekke sikkerheten hvis de innføres på norsk sokkel. -Det vil være galskap om regjeringen da velger å innføre Hofo-regelverket, sier helikopterekspert Henrik S. Fjeldsbø.

Flere studier det siste halvåret konkluderer med det samme, nemlig at EUs nye helikopterreglement Hofo vil svekke helikoptersikkerheten på norsk sokkel.

*Samferdselsdepartementets ferske konsekvensutredning av Hofo, utført av Safetec, slår fast at de nye felleseuropeiske reglene i alle vurderte scenarier vil svekke helikoptersikkerheten på norsk sokkel.

*Sintef presenterte 30. november hovedtrekkene i Helikopter sikkerhetsstude 3b, som fraråder å gjøre regelverket gjeldende på norsk sokkel.

*Statoils interne granskning etter Turøy-ulykken konkluderer med at innføring av felleseuropeiske regler for helikopteroperasjoner på norsk sokkel vil innebære en negativ endring av risikobildet.

Klar holdning

Industri Energis helikopterekspert Henrik Solvorn Fjeldsbø slår fast at Hofo-regelverket ikke må innføres i Norge.

-Alle studier viser at Hofo vil svekke helikoptersikkerheten på norsk sokkel. Derfor er Industri Energis klare holdning at Hofo ikke må innføres i Norge, sier han.

Han velger å stole på Samferdselsdepartementets politiske ledelse som ved har flere anledninger har uttalt offentlig at den ikke vil drive gjennom regelverksendringer som vil svekke sikkerheten.

-Det ville vært galskap om regjeringen, mot alle faglige råd, velger å innføre Hofo-regelverket, sier Fjeldsbø.

Står overfor et veivalg

I en fersk kommentar skriver ekspertorganet Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk sokkel (SF) at det registrerer at departementets egen konsekvensutredning konkluderer med at sikkerheten i offshore helikopteroperasjoner vil svekkes ved en innlemmelse av Hofo i norsk rett.

Samarbeidsforum peker samtidig på en rekke momenter som Safetec ikke har vurdert, som vil bidra til å svekke helikoptersikkerheten ytterligere, hvis Hofo blir innført.

SF mener man står overfor et veivalg; å beholde norske myndigheters kontroll og styre utviklingen basert på dagens system. Eller å innføre et nytt regime som innebærer stor usikkerhet om hvilken innflytelse norske myndigheter vil ha over flysikkerheten i framtiden.

Verdensledende på sikkerhet

Helikoptertransport på den norske kontinentalsokkelen framstår i dag som verdensledende hva gjelder sikker og effektiv drift. Sintefs siste helikopterstudie viser at det er fire ganger tryggere å fly helikopter på norsk sokkel enn på britisk sokkel.

– Det kommer som et resultat av en proaktiv sikkerhetstilnærming, verdens beste retningslinje for helikopteroperasjoner (NOG 066), bruk av siste utprøvde helikopterteknologi, regelmessige helikoptersikkerhetsstudier med klare anbefalinger, åpen og god sikkerhetskultur i alle ledd og det særnorske treparts- og industrisamarbeidet, sier Fjeldsbø

I konsekvensutredningen skriver Safetec at Hofo ikke under noen omstendigheter vil styrke flysikkerheten på norsk sokkel.

Utredningen konkluderer også med at innføring av regelverket vil ha negativ virkning på sysselsetting og fagkompetanse i helikopternæringen i Norge, ved at helikopterselskapenes administrasjon, ledelse og deler av vedlikeholdet trolig vil bli flagget ut av landet.

Støtt oppropet «Nei til Hofo».

Industri Energi advarer mot Hofo.

Les Samarbeidsforums kommentarer her

Vedlegg til SF sitt brev