Begrensninger i ny ordning utestenger mange arbeidstakere

mandag 25. januar 2021

I fjor la ut regjeringen et forslag til nytt permanent regelverk for å kombinere dagpenger og utdanning på høring. Det hadde blitt innført en midlertidig koronaordning som ga dagpenger mottakere enklere tilgang til utdanning. Denne er forlenget til 1. juli 2021. Det nye regelverket vil dermed tre i kraft etterpå.

Industri Energi har levert et høringssvar angåendes forslaget. – Vi er fornøyd at det foreslås at ordningen skal bli permanent. Dette vil føre til at flere kan bygge på kompetansen sin også når de blir permitterte, noe som vil bidra til å styrke kompetansen i arbeidslivet framover. Det er noe vi har arbeidet for over lengre tid, sier Barbro Auestad, leder av kompetanseutvalget.

Forbundet er fornøyd med forslaget, men peker på tre punkter der ordningen kan forbedres.

  • Ingen nedre aldersgrenser for ordningen
  • Innrett ordningen så deltidsstudenter på fagskoler ikke falle utenom
  • Ingen begrensning på studieprogresjon

Aldersgrenser

I forslaget til ny ordning er det foreslått en nedre aldersgrense på 25 år for de som tar grunnskole-, videregående- og fagskoleopplæring og 30 år for høyere utdanning.

– Vi mener at ved å innføre nedre aldersgrense vil det ekskludere mange fra å kunne bygge på sin kompetanse ved permittering eller arbeidsledighet, forklarer Barbro. Samtidig er det som oftest de yngre som blir permittert eller oppsagt først grunnet ansiennitetsprinsippet.

Deltidsstudenter på fagskoler

Deltidsstudenter på fagskoler ofte er i full jobb. Under dagens ordning har de ikke rett til dagpenger hvis de blir arbeidsledig eller permittert. Det kan i ytterste konsekvens føre til at de avslutter studiet. Det kan være en utfordring at dagpenger først innvilges etter en tre måneders arbeidssøkerperiode.

-Ordningen bør innrettes slik at disse studentene ikke fratas mulighet til å fullføre studiet og samtidig kan motta dagpenger, sier Barbro Auestad.

Begrensning på studieprogresjon

I forslag til ny ordning er det lagt opp til at studieprogresjonen skal begrenses til 10 – 15 studiepoeng for høyere utdanning. Det betyr ar det gjelder bare de som tar deltidsstudier. Dette er begrunnet med at studiet ikke skal gå på bekostning av å være reell arbeidssøker og at ordningen ikke skal trekke til seg ordinære studenter.

-Vi mener at det bør åpnes for at også de som tar høyere utdanning skal kunne studere på fulltid, slik det legges opp til når det gjelder fagskoleutdanning, forklarer Auestad.

Alida Domaas, leder av Studentutvalget i Industri Energi sier forbundet er enig i intensjonen om at dagpenger ikke skal erstatte lånekassen forteller. -Den beste måten å unngå det er å heve nivået på studiestøtten, sier hun.