Arbeidsretten viser partene til forhandlingsrommet

Industri Energi fremmet krav overfor Noble Drilling Norway om dekning av utgifter til tillitsmannsapparat, siden ingen ansatte har ønsket å påta seg tillitsverv i virksomheten. Nå har Arbeidsretten konkludert med å vise partene til forhandlingsrommet.

Gjennom en protokolltilførsel til Hovedavtalen i 2006, har Industri Energi anført at Noble Drilling Norway er forpliktet til å dekke kostnadene i slike tilfeller.  

Noble Drilling Norway, som ikke må forveksles med Noble Drilling Norge /tidligere Maersk Drilling, har vist til at Industri Energi ikke har en ensidig rett til å etablere tillitsmannsapparat i virksomheten og har motsatt seg kravet.

Riggselskapet viste til at de ikke var bundet av protokolltilførselen til Hovedavtalen og at det ikke forelå en tilslutningsavtale med Industri Energi.

Det sentrale for Industri Energi er at forbundet har rett til å etablere tillitsvalgtrepresentasjon også i tilfeller hvor det ikke lykkes å finne ansatte som ønsker å stille.

Det kan være ulike årsaker til at ansatte ikke ønsker å påta seg verv. -Særlig i selskap med utenlandske eiere ser vi at ansatte opplever at det ikke er karrierefremmende å påta seg verv. Språk og regelverkskompetanse er andre utfordringer, sier advokat Karianne Rettedal i Industri Energi.

Forbundssekretær har fungert som tillitsvalgt

Forbundssekretær Fraser Knox i Industri Energi har fungert som tillitsvalgt i Noble Drilling Norway siden riggen «Noble Loyd Noble» kom til Hanøytangen i mars 2021. Det er mer enn 100 medlemmer i virksomheten og etter Hovedavtalens bestemmelser har Industri Energi rett til en frikjøpt tillitsvalgt på heltid.

Forbundet har frikjøpt Knox til dette og har samtidig vikar for ham i egen organisasjon. Disse kostnadene mener Industri Energi at Noble Drilling Norway skal dekke, på lik linje med øvrige virksomheter innenfor tariffområdet. Noe annet, ville innebære en utilsiktet konkurransevridning.

I realiteten har Industri Energi dekket kostnadene ved en tillitsvalgt som Noble Drilling Norway er forpliktet til å ha etter både lov og avtaleverk fra tilslutningsavtale ble inngått i april 2021.

Selskapet er bundet av tilslutningsavtale

Saken er behandlet av Arbeidsretten som denne uka har fattet dom i saken.

Arbeidsretten fant at Noble Drilling Norway er bundet av tilslutningsavtale, og den samlede tariffreguleringen fra «Noble Loyd Noble» kom til Norge.

Arbeidsretten slår fast at tariffreguleringen av tillitsvalgtapparatet skal anvendes og Nobles prinsipale anførsel kan derfor klart ikke føre fram.

Noble Drilling Norway anførte at Industri Energi ikke har gjort tilstrekkelig for å etablere lokalt tillitsalgtapparat. Arbeidsretten var ikke enig i dette. Retten sier:

«De forsøk som er gjort, er etter rettens syn tilstrekkelig til å konstatere at vilkåret er oppfylt, og at forbundet hadde rett til å påta seg plikter og oppgaver som ville ha ligget til en lokal klubb.»

Arbeidsretten er følgelig enig med forbundet i at det foreligger en tilslutningsavtale og Nobel Drilling Norway er forpliktet til å «medvirke til å finne løsninger som innebærer at vilkåret om kostnadsdekning og fungerende tillitsvalgtapparat oppfylles».

Slik dommen må forstås pekes det på at partene må forhandle om kostnadsnivået.

Solid grunnlag for å gjenoppta forhandlinger

Industri Energi fikk ikke medhold i betalingskravet. Forbundet fikk likevel flere viktige avklaringer og et solid grunnlag for å gjenoppta forhandlinger om betalingsansvaret for Noble Drilling Norway.

-Ingen av partene fikk medhold i sine påstander. Premissene henger ikke helt naturlig sammen med slutningen. Arbeidsretten har slått fast viktige prinsipper som vi anførte, men gir oss ikke materielt medhold, sier advokat Karianne Rettedal i Industri Energi.

Retten sier:

«Som nevnt foran hadde forbundet rett til reelle forhandlinger om kostnadsdekning fra og med april 2021. Ut fra den tariffmessige situasjonen og i lys av Noble Drillings anførsler, er det på den andre siden ikke treffende å avsi dom for frifinnelse. Arbeidsretten finner at den best kan gi uttrykk for sitt syn ved å avsi dom for at saksøkeren ikke gis medhold i sin påstand

«Selv om Industri Energi ikke har fått medhold i det materielle kravet om kostnadsdekning, har en rekke av Noble Drillings anførsler ikke ført frem.»

Forbundet vil nå gå i dialog med Noble Drilling Norway om veien videre. Noble Drilling Norway er nå medlem i Norges Rederiforbund. Hvis Norges Rederiforbund har et annet syn enn Industri Energi, vil saken underlegges ordinær tvistebehandling i fortsettelsen.