Prosessindustrien kan doble eksportverdien innen 2030

B-hallen ved aluminiumsanlegget på Husnes ble gjenåpnet i fjor. Nå mener Prosess21 at man kan doble eksportverdien fra prosessindustrien. Arkivfoto: Hydro
B-hallen ved aluminiumsanlegget på Husnes ble gjenåpnet i fjor. Nå mener Prosess21 at man kan doble eksportverdien fra prosessindustrien. Arkivfoto: Hydro

mandag 8. februar 2021

En intensivert industrisatsing kan doble eksportverdien fra prosessindustrien og samtidig halvere utslippene innen 2030, ifølge den ferske Prosess 21-rapporten. – Vi må gripe denne muligheten, sier forbundsleder Frode Alfheim.

-Vi må gripe de mulighetene som Prosess 21-rapporten beskriver og sikre at norsk prosessindustri lykkes med å doble sin eksportverdi de neste ti årene, samtidig som utslippene av klimagasser mer enn halveres, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Arbeidet med Prosess 21 har resultert i mer enn hundre tiltak og anbefalinger og rapporten peker spesielt på seks hovedgrep. Ett av disse er forslag om en avtale mellom industrien, partene i arbeidslivet og politiske myndigheter om å bygge grønn industri.

Industri Energi har deltatt aktivt

Prosess 21 er et forum oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet hvor eksperter i norsk prosessindustri skal gi anbefalinger om hvordan vi best kan få til minimale utslipp i industrien parallelt med bærekraftig vekst.

Anbefalingene er et resultat av ti ekspertgrupperapporter utarbeidet av aktører fra industrien, forskning og virkemiddelapparatet. Industri Energi har deltatt aktivt i flere av arbeidsgruppene og spesialrådgiver Geir Vollsæter i Industri Energi har ledet arbeidsgruppen om karbonfangst og -lagring (CCS).

Sluttrapporten fra Prosess 21 ble overlevert til næringsminister Iselin Nybø og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn mandag.

Vårt viktigste konkurransefortrinn

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.
Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

En av rapportens politiske anbefalinger er økt koordinering mellom departementer inn mot EUs nye giv. Rapporten understreker at myndighetene må arbeide aktivt for å ivareta norske interesser innen industri, miljø og klima, særlig på områder hvor vi skiller oss ut.

-Vi må verne om EØS-avtalen og delta aktivt og ivareta norske interesser inn mot områder hvor Norge skiller seg ut og har stor industriell interesse, sier Frode Alfheim.

Han viser til at et av industriens viktigste konkurransefortrinn er fornybar kraft.

–Vi trenger en felles satsning mellom kraftprodusenter og grønn industri. Med utgangspunkt i dagens kraftsystem kan vi videreutvikle Europas mest bærekraftige kraftsystem til en varig konkurransefordel for Norge, sier Alfheim.

For å nå den langsiktige målsettingen om nullutslipp fra industrien i 2050 kreves det dyptgripende tiltak. Spesielt viktig vil det være med karbonangst og -lagring.

Foreslår følgende hovedgrep for å nå ambisjonene:

  • Verne om EØS-avtalen og delta aktivt og ivareta norske interesser inn mot områder hvor Norge skiller seg ut og har stor industriell interesse. Norske myndigheter bør aktivt koordinere egen aktivitet på tvers av departementer for å sikre arbeidet med helheten i European Green Deal med særskilt fokus på energiområdet, kvotehandelssystemet, statsstøttereglementet for klima og miljø, karbontoll, og forsknings- og innovasjonsprogrammer.
  • Det bør etableres egen enhet i Nærings- og fiskeridepartementet som arbeider med et særskilt ansvar for grønn industriutvikling. Industrien har behov for en helthetlig plattform og dialog med norske myndigheter. Dette kan løses ved en avtale mellom industrien, partene i arbeidslivet og politiske myndigheter.
  • De samlede rammebetingelsene i Norge må være attraktive for framtidens globale og grønne prosessindustri, slik at globale aktører foretrekker Norge ved nyinvesteringer og nyetableringer. Det bør på plass en nasjonal strategi for industriområder med internasjonale konkurransefortrinn, energiforsyning, infrastruktur og kompetansetilgang.
  • Det norske fornybare kraftsystemet må videreutvikles og opprettholdes som en varig konkurransefordel for Norge. Industrien må ha gode rammebetingelser for vekst i grønn industri, og kraftsystemet rigget deretter med lave systemkostnader. Et fortsatt kraftoverskudd i Norge er avgjørende for å beholde konkurransedyktig industri.
  • Summen av leveranser fra Prosess21 viser at vi ikke har en virkemiddelpakke som svarer til behovene industrien har for å nå sine mål i 2030 eller 2050. En helhetlig virkemiddelpakke for klimagassreduksjon og industrivekst vil være en naturlig oppfølging av Klimaplan for 2021-2030.
  • Bedre støtteordninger for kommersialisering av klima- og miljøteknologi, inklusiv karbonfangst og -lagring. EU-land satser betydelig på risikoavlastende industrielle tiltak for å støtte opp om nye grønne verdikjeder og norske rammebetingelser må i sum være minst like gode. Skal prosessindustrien nå sine klimamål er det behov for økt støtte til industriell realisering og kommersialisering av miljøteknologi.

Les ekspertgrupperapporter og mer om Prosess 21 på prosess21.no.