Nødvendig å etablere et nytt karanteneregelverk for sokkelarbeidere som er bosatt i utlandet

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi. Arkivfoto
Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi. Arkivfoto

fredag 27. november 2020

I et felles brev til helseministeren foreslår Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk olje og gass, Norges Rederiforbund og Norsk Industri endringer i karanteneregelverket for arbeidstakere som ankommer Norge for å jobbe på sokkelen.

-Det rapporteres om stor belastning og slitasje på enkelte personellgrupper og vi er bekymret for hvilke konsekvenser den gjentatte karanteneslitasjen kan få både for den enkelte, men også for det totale risikobilde, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Forbundet har derfor tatt initiativ til et felles brev, adressert til helseminister Bent Høie, der organisasjonene fremmer et konkret forslag om et tilpasset test- og karanteneregime, der karantenetiden kortes ned til seks døgn, i kombinasjon med to negative tester for SARS-CoV-2 (PCR-tester) etter ankomst til Norge.

Alfheim understreker at Industri Energi helt siden starten av koronakrisen har stått på for å komme fram til bedre løsninger for medlemmer som må i karantene før de skal på jobb. Forbundet har en arbeidsgruppe som jevnlig spiller inn forslag for arbeidsgiversiden om løsninger, som vil ivareta de ansatte på en bedre måte, samtidig som smittevern ivaretas.

Psykososialt belastende

I praksis må i dag alle arbeidstakere bosatt i utlandet gjennomføre 10 dagers karantene på karantenehotell før utreise til norsk sokkel. Samtidig med innstramninger i reglene om testing og gjennomføring av karantene ved innreise er også mulighetene for unntak fra karanteneplikt blitt kraftig innstrammet.

«Vi mottar i økende grad varsler fra arbeidstakere og selskaper om at de nye reglene for innreisekarantene på 10 dager for arbeidstakere bosatt i utlandet påvirker den enkeltes helse i negativ retning. Arbeidstakerne opplever nå situasjonen som alvorlig og uholdbar, og at man mer eller mindre befinner seg i en konstant form for karantene» står det i brevet.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi er spesielt bekymret for den psykososiale belastningen som karanteneregimet medfører for mange arbeidstakere. Han viser til at det finnes eksempler på ansatte som har rundt 70 karantenedøgn hittil i år og at enkelte arbeidstakere er i en så prekær situasjon at en må velge mellom arbeid og familie.

-Spesielt krevende er dette for familier hvor begge forsørgerne arbeider offshore, sier han.

Strengt smittevernregime

Organisasjonene skriver i brevet at det er nødvendig å ta høyde for at et smittevernregime fortsatt vil gjelde i lang tid. Derfor har de i fellesskap gjennomgått behovene for tilpasninger i reglene for arbeidsreisende fra utlandet som jobber på sokkelen.

«For petroleumsnæringen er det av stor betydning å hindre smittespredning til innretninger offshore. Skulle det oppstå smitte på en innretning,har operatørene innført strenge regimer for å håndtere en slik situasjon. Disse regimene har i praksis vist seg å fungere godt i de få tilfellene der man har fått påvist Covid-19 sykdom på innretninger offshore».

Det er med dagens smittetrykk ikke ønskelig å innføre unntak fra hele karanteneplikten på 10 dager før utreise, utover det unntaket som er gitt særskilt for personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Imidlertid er det et klart ønske fra en samlet bransje at karantenetiden kortes ned til seks døgn, i kombinasjon med to negative tester for SARS-CoV-2 (PCR-tester) etter ankomst til Norge.

Første test tas i løpet av første døgn etter ankomst Norge og andre test tas siste døgn før utreise til sokkel, og utreise til sokkel kan tidligst skje sjette døgnet etter ankomst Norge.

Forslaget forutsetter dessuten negativ test for SARS-CoV-2 ved innreise til Norge.

Operatør/reder må vurdere bruk av nedsatt karantenetid i en samlet vurdering av øvrige barrierer og risiko. Videre forutsetter forslaget at operatør/reder iverksetter kontaktreduserende tiltak på innretningen, men uten at det settes krav om fritidskarantene.

-Vi håper bransjen får den nødvendige godkjenningen fra helsemyndighetene, slik at belastningen blir redusert, samtidig som smittevernhensynet er ivaretatt, sier Frode Alfheim.

Les mer:

Industri Energi jobber kontinuerlig for bedre løsninger for medlemmer som må sitte i hotellkarantene

Karantenesituasjonen må løses!

Bransjen og selskapene må koordinere seg og sørge for at offshorearbeidere får en situasjon det er mulig å leve i

Industri Energi krever forhandlinger om karantene-utfordringene

-Vi ser karantener i alle varianter, det er uholdbart og lite respektfullt!

—–

In English:

Necessary to establish new quarantine regulations for offshore workers residing abroad

In a joint letter to the Minister of Health, Industri Energi, Fellesforbundet, Norwegian Oil and Gas, the Norwegian Shipowners’ Association and Norsk Industri propose changes to the quarantine regulations for employees who arrive in Norway to work on the shelf.

-There are reports of great strain and wear and tear on some personnel groups and we are concerned about the consequences of the repeated quarantine wear and tear both for the individual, but also for the overall safety picture,» says union leader Frode Alfheim in Industri Energi.

Viewed on this backgroud Indistri Energi has initiated a joint letter, addressed to Minister of Health Bent Høie, in which the organizations put forward a concrete proposal for an adapted test and quarantine regime, where the quarantine period is shortened to six days, in combination with two negative tests for SARS-CoV-2 (PCR tests) after arrival in Norway.

Alfheim emphasizes that Industri Energi has been working since the beginning of the corona crisis to come up with better solutions for the members who must be quarantined before they go to work. The union has a working group that regularly records proposals for the employer side on solutions which will take care of the employees in a better way, at the same time as infection control is safeguarded.

Psychosocially stressful

Today all personnel resident abroad must complete a 10-day quarantine at a quarantine hotel before leaving for the Norwegian continental shelf. Simultaneously with tightening of the regulations on testing and implementation of quarantine upon entry to Norway, the possibilities for exemption from the quarantine obligation have also been sharply tightened.

«We are currently receiving an increasing number of warnings from employees and companies that the new regulations for 10-day entry quarantine for employees living abroad have a negative effect on the individual’s health. The employees now experience the situation as serious and untenable, and that they experience like living in a constant form of quarantine», the letter states.

Union leader Frode Alfheim in Industri Energi is particularly concerned about the psychosocial strain that the quarantine regime entails for many employees. He points out that there are examples of employees who have around 70 quarantine days so far this year and that some employees are in such a precarious situation that they must choose between work and family.

-This is particularly demanding for families where both providers work offshore, he says.

Strictly infection control regime

The organizations state in the letter that it is necessary to plan for an infection control regime that will still apply for a long time. Therefore, they have jointly reviewed the need for adjustments in the regulations for workers living abroad and working on the shelf.

“For the petroleum industry, it is of great importance to prevent the spread of infection to the offshore installations. Should an infection occur on a facility, the operators have introduced strict regimes to deal with such a situation. In practice, these regimes have proved to work well at the few cases where Covid-19 disease has been detected on offshore installations”.

With the current pressure of infection, it is not desirable to introduce exemptions from the entire quarantine obligation of 10 days before going offshore additional to the exemption that has been granted specifically for personnel in critical societal functions.

However, there is a clear request from an overall industry that the quarantine period be shortened to six days, in combination with two negative tests for SARS-CoV-2 (PCR tests) after arrival in Norway.

The first test to be taken during the first day after arrival in Norway and the second test to be taken on the last day before departure offshore. Departure to the shelf may take place no earlier than the sixth day after arrival in Norway.

The proposal presupposes a negative test for SARS-CoV-2 upon entry into Norway. The operator / shipowner must consider the use of reduced quarantine time in an overall assessment of other barriers and risk. Furthermore, the proposal presupposes that the operator / shipowner implements contact-reducing measures on the facility, but without requiring a leisure time quarantine.

-We hope the industry receives the necessary approval from the health authorities, so that the burden on the personnel is reduced, at the same time as infection control considerations are taken care of, says Frode Alfheim.

Felles brev om karantene til helseministeren