Enighet om pensjonsregler for arbeidstakere med særaldersgrenser

Det er enighet i forhandlingene om pensjonsreglene for arbeidstakere med særaldersgrenser. Store yrkesgrupper i offentlig sektor er nå endelig sikret en ordning som gir et anstendig pensjonsnivå, og en ordning som står seg over tid.

– Det har vært viktig å sikre ansatte med særaldersgrenser en reell mulighet til å gå av med en god pensjon. Vi mener vi nå har landet en avtale som er vesentlig bedre enn en videreføring av dagens ordning. Dette er folk som har gått inn i særlig belastende og krevende yrker, og som har hatt tillit til at det offentlige sikrer dem en anstendig inntekt også etter at jobben er gjort, sier Sissel M. Skoghaug, første nestleder i LO og forhandlingsleder.

Industri Energi har fire bedrifter der til sammen drøyt 80 medlemmene tilhører staten, nemlig Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Høgskulen på Vestlandet og Forsvaret.

Det er forbundssekretær Nina Helland som har forhandlingsansvaret for disse i Industri Energi.

Alle forhandlingssammenslutningene, LO, Unio, YS og Akademikerne, har deltatt i prosessen. Motpart har vært Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Partene har arbeidet for å utvikle en ny varig løsning for alle som har rett til å gå av tidligere enn vanlig, med særaldersgrense.

Ordningen er framtidsrettet, bærekraftig og levealdersjusteres. Det vil si at hvis pensjonsalderen i ditt årskull øker, følger også særaldersgrensene etter.

Modellen innebærer at det med full opptjening gis et særalderspåslag (et livsvarig tillegg i pensjonen) på henholdsvis 5,8 prosent for de med 65 års særaldersgrense, 6,5 prosent for de med 63 år og 7,7 prosent for de med 60 år.

De som kommer inn under ordningen vil kunne gå av med pensjon tidligere med om lag samme pensjon som de som jobber fram til de er 67 år.

Avtalen innebærer at 85-årsregelen gradvis fases ut.