Fritidsulykkeforsikring

Forsikringen gir deg som er medlem erstatning hvis du blir utsatt for en ulykke i fritiden.

Hva gjelder forsikringen?

Fritidsulykkesforsikringen dekker ulykker i fritiden og gjelder for deg som medlem (kodebokstav F på medlemskortet). Medlemmets familie er ikke dekket.Forsikringen gjelder ikke for elev-, student- og lærlingemedlemskap.

Hva dekker den?

  • Ulykkesskader i fritiden, som fører til varig medisinsk invaliditet eller død
  • Død som inntreffer 1 år etter skadetidspunktet
  • Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade med inntil kr 10.000
  • Behandling og opphold på private legevakter og klinikker, når dette er avtalt med forsikringsselskap på forhånd

Utbetaling av dødsfallserstatning ved fritidsulykke skjer til gjenlevende ektefelle/samboer, livsarvinger eller øvrige arvinger etter loven.

Medlemmer i Industri Energi

Forsikringen administreres og behandles av LOfavør. Les mer om vilkårene på LO favør sine nettsider.

ALT-medlemmer

For ALT-medlemmer administreres fritidsulykkesforsikringen direkte av forbundet.