Fritidsulykkesforsikring for ALT-medlemmer

Erstatningsvilkår og utbetalingsssum er like gode for alle våre medlemmer i Industri Energi. For ALT- medlemmer, administreres fordelen av et egen fond i Industri Energi.

Ordningen dekker

Ulykkesskader i fritiden, som fører til varig medisinsk invaliditet eller død. Med varig
medisinsk invaliditet menes livsvarig skade på kropp, eller tap av kroppsdeler, sanser
eller nedsatt funksjon i disse.

Det gjøres en skjønnsmessig vurdering av om vilkårene for erstatning er oppfylte.

Hvem gjelder ordningen for?

Du som medlem i ALT/Industri Energi. Ektefelle/samboer/barn omfattes ikke.

Når gjelder ordningen?

Ved ulykkesskader som skjer i fritiden.

Viktige begrensinger

Visse sports- og risikoaktiviteter dekkes ikke av ordningen. Skade som følge av krig,
terrorhandlinger og lignende, samt skade som følge av grov uaktsomhet og beruselse,
dekkes ikke.

Erstatningsbeløp

Erstatningssummen ved død kan maksimalt utgjøre 100.000 kroner. Ved livsvarig
medisinsk invaliditet utgjør erstatningen maksimalt 200.000 kroner.

Behandlingsutgifter knyttet til invaliditet, kan erstattes med inntil 10.000 kroner.
Med behandlingsutgifter menes utgifter til lege, tannlege, fysioterapi og lignende som ikke dekkes av NAV eller fra annet hold.

Erstatning ved dødsfall fastsettesskjønnsmessig og i vurderingen bør det legges vekt på
medlemmets sivilstatus, livsarvinger/omsorg for barn m.v.

Erstatning ved livsvarig medisinsk invaliditet fastsettes skjønnsmessig og i vurderingen
bør det legges vekt på invaliditetsgrad, alder, sivilstatus, livsarvinger/omsorg for barn
m.v.

Erstatning for behandlingsutgifter fastsettes skjønnsmessig. Egenandelen ved
behandling er kr. 1000,-.

Når og hvor gjelder den

Forsikringen gjelder både i fritid og arbeidstid, hele døgnet i hele verden.

Søknadskjema

Vi jobber med en løsning slik at du kan laste søknadskjema direkte på siden, men i mellomtiden er det fint om du kontakter Elin Rovik i Stavanger. Hun sender deg søknadskjema.

E-postadressen hennes er elin.rovik@industrienergi.no eller ring +47 97424997..

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om fritidsulykkeforsikringen, send en e-post eller ring til Elin Rovik i Stavanger. Hun hjelper deg gjerne.

E-postadressen hennes er elin.rovik@industrienergi.no eller ring +47 97424997.