Slik er gangen i tariffoppgjør

Lønnsoppgjøret 2024 er et hovedoppgjør. Det vil si at det kan forhandles om alt som står i tariffavtalen, ikke bare lønn. Vi har laget en forenklet oversikt over gangen i tariffoppgjøret.

 1. Oppsigelse av overenskomsten:
  o For å starte forhandlinger, må avtalen sies opp innen de avtalte fristene. Dette gjøres vanligvis av arbeidstakersiden.
  o De fleste tariffavtaler utløper i andre kvartal i partallsår, og forhandlingene skjer ofte i perioden mars–juni.
  o En oppsigelse av avtalen er en formell handling for å kunne kreve forhandlinger om endringer. Forhandlinger må gjennomføres før en eventuell streik kan iverksettes.
 2. Forhandlinger:
  o I forkant av forhandlingene avholdes det tariffkonferanser innen de ulike tariffområdene hvor man forsøker å komme til enighet om årets krav. Altså hvilke deler av tariffavtalen det ønskes å forhandle om.
  o Forhandlingene med arbeidsgiversiden starter med overlevering av krav fra begge parter.
 3. Mekling:
  o Hvis partene ikke lykkes med å komme til enighet gjennom forhandlinger, kobles en nøytral tredjepart (Riksmekleren) inn.
  o Meklingen har som mål å hjelpe partene til å finne en løsning.
  o Hvis meklingen ikke fører til enighet, kan det bli brudd.
 4. Streik og plassoppsigelse:
  o Når forhandlingene brytes, sendes normalt en plassoppsigelse. Dette er en forutsetning for å kunne iverksette arbeidskamp som streik.
  o Plassoppsigelse varsles for alle medlemmene innen overenskomstens område.
  o Antallet ansatte som tas ut i streik i første omgang, vil være færre enn det antallet det først er meldt plassoppsigelse for.
 5. Enighet eller uravstemning:
  o Hvis partene blir enige, blir resultatet nedfelt i en tariffavtale.
  o Noen ganger sendes forslaget ut til uravstemning blant medlemmene.
  o Hvis enighet ikke oppnås, kan det bli streik eller lockout.
 6. Tvungen lønnsnemnd:
  o I særskilte tilfeller kan staten gripe inn og pålegge tvungen lønnsnemnd for å avslutte en arbeidskonflikt.