Avdelingens og klubbens oppgaver under streik

onsdag 21. september 2016

I forbindelse med en eventuell gjennomføring av streik eller lockout, har foreninger og klubber mange viktige oppgaver. Forbundet har utarbeidet et konflikthefte som er en «veiviser» for tillitsvalgte i streik. Det er viktig at man setter seg grundig inn i dette heftet, slik at vi unngår feil og unødvendig arbeid.

Tariffoppgjør er en av de viktigste sakene for våre medlemmer. Det er her vi kan forhandle frem bedre lønns- og arbeidsbetingelser i våre overenskomster. Det er ikke alltid vi klarer å komme frem til enighet gjennom forhandlinger, og til slutt kan dette ende i streik for å få et godt resultat. Streik er en rettighet vi har. Det et viktig verktøy for å bevare eller forbedre våre lønns- og arbeidsbetingelser, men det er ikke noe vi velger fordi vi ønsker det. Streik er en alvorlig sak som må håndteres på en god måte.

Konfliktheftet 2016 er sendt ut til aktuelle klubber og avdelinger og kan også lastes ned som pdf her.

Nedenfor er noen viktige punkter hentet fra heftet. Mer utfyllende og god informasjon om viktige elementer som gjelder i en konfliktsituasjon, står i heftet.

 1. Forhandlingene med motparten går til brudd og protokoll skrives og signeres.
 2. Forbundet sender informasjonsskriv om bruddet til klubber og avdelinger.
 3. Forbundet sender varsel om plassoppsigelse-blankett 3- til LO som omhandler enten alle bedriftene eller et begrenset antall, innenfor avtaleområdet som er medlem av arbeidsgiverforening, tilslutningsbedrifter har blankett 3 C. Etter godkjennelse av LO sendes dette til Riksmeklingsmannen.
 4. Forbundet sender varsel om plassfratredelse- blankett 4- til LO. Denne omhandler de aktuelle bedriftene og medlemmene som vil bli tatt ut i streik innenfor avtaleområdet. Gjelder også tilslutningsbedrifter.
 5. Mekling gjennomføres på avtalte datoer og vi får et resultat. Enighet eller streik.

Lokale forberedelser

 1. Når melding om brudd i forhandlingene foreligger må forberedelsene starte i den enkelte klubb. Man avholder først medlemsmøte og redegjør for situasjonen som er oppstått og skaper forståelse.
 2. Lokalt oppretter man streikekomite og denne består som oftest av klubbstyret.
 3. Streikekomiteen utarbeider en liste over medlemmene med mailadresse og mobilnummer.
 4. Streikekomiteen utarbeider en liste over hvilke medlemmer som skal ha streikevakt til hvilke tidspunkter. Streikevester fås ved henvendelse til forbundskontoret.
 5. Streikevaktene må opptre på en verdig måte og deres oppgave er først og fremst å sørge for at ingen utfører det arbeid som våre medlemmer skulle ha utført. Dette er i så fall streikebryteri og meldes umiddelbart til avdelingsstyret og LOs distriktskontor.
 6. Streikende har i prinsippet ikke adgang til bedriften og denne situasjonen må hensyntas med en gang. Vær forberedt på å måtte etablere improvisert klubbkontor med egen PC og mail-adresse.
 7. Informasjonsmøter og sosiale tilstelninger for medlemmene underveis er viktig og bør avholdes med jevne mellomrom.
 8. Dispensasjonssøknader skal godkjennes av forbundet
 9. Satsene for stønad under konflikt står i konfliktheftet.

Videre må det innenfor de bransjer/ bedrifter det er aktuelt, opprettes nye nedkjøringsavtaler som signeres av de lokale parter. Slike avtaler skal sendes inn til forbundet. Slike lokale avtaler bygger på den sentrale bransjeavtalen og Hovedavtalens § 3-3.