Retningslinjer for erstatning ved dødsfall for ALT-medlemmer

§ 1. Hvem omfattes av ordningen

Grunnerstatning er en fondsbasert erstatningsordning ved dødsfall som fagforbundet
Industri Energi eier og administrerer.

Ordningen gjelder for medlemmer av ALT/Industri Energi, deres ektefeller/samboere og
barn.

En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for,
eller gitt bevilling til, separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig
eller endelig. Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47, er i
disse vilkår likestilt med ektefelle.

Som samboer regnes:

a) person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold, når det av
Folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som søker de siste
to år eller
b) person som har felles bopel og felles barn med medlemmet

Hvis det på det tidspunkt tilfellet inntraff, forelå forhold som var til hinder for at lovlig
ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås, anses vedkommende ikke som samboer.
En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk
samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke
lenger er oppfylt.

Med barn menes medlemmets egne barn, stebarn og adoptivbarn. Ordningen omfatter
hjemmeværende ugifte barn fram til fylte 21 år. Med «hjemmeværende» barn menes
barn som i henhold til Folkeregisteret har samme bopel som medlemmet.
I tillegg til «hjemmeværende barn» omfatter ordningen barn som medlemmet er pålagt
bidragsplikt til. Samboers barn omfattes av de samme regler som medlemmets barn.

§ 2. Utmeldelse av ordningen

Når medlemskapet i forbundet opphører, opphører også retten til Grunnerstatning. For
ektefelle/samboer og barn opphører ordningen fra samme dato.

For medlemmets ektefelle opphører ordningen fra det tidspunkt separasjon eller
skilsmisse finner sted. For medlemmets samboer opphører ordningen på det tidspunkt
det foreligger faktisk samlivsbrudd, eller til det tidspunkt definisjon av samboer gitt i § 1
av annen grunn ikke lenger er oppfylt.

Ved medlemmets død opphører ordningen for ektefellen/samboeren 30 dager etter
dødsfallstidspunktet.

For medlemmets barn opphører ordningen på det tidspunkt det ikke regnes som barn jf.
§ 1.

§ 3. Krig – krigslignende tilstander

Kommer Norge i krig (væpnet konflikt), står ordningen for den enkelte forsikrede ved
makt på de vilkår som var gjeldende tre måneder før krigen brøt ut.

For medlemmer som har meldt seg inn i Industri Energi senere enn tre måneder før
krigen brøt ut, er ordningen fri for ansvar på grunn av dødsfall som direkte skyldes
krigen.

Dør den som er omfattet av ordningen som følge av at vedkommende har deltatt i krig
under et annet lands kommando, er ordningen fri for ansvar hvis det ikke er truffet annen
avtale. Har den som er omfattet av ordningen deltatt i krigen under kommando av et land
som er alliert med Norge, gjelder likevel bestemmelsene i §§ 1 og 2.

§ 4. Rett til erstatning

Erstatning ved dødsfall som følge av sykdom eller ulykke kan tilstås dersom
administrasjonen finner det rimelig.

I vurderingen av om søknad om erstatning skal innvilges, bør administrasjonen se hen til
omstendighetene rundt dødsfallet, hvem som er død m.v.

Søker har opplysningsplikt og skal gi administrasjonen fullstendige og riktige
opplysninger omkring forhold som er nødvendige for å kunne ta stilling til søknaden.

Den som gir uriktige eller ufullstendige opplysninger eller holder tilbake informasjon kan
miste muligheten for at søknaden underlegges behandling.

Medlem og ektefelle/samboers død

a) Utbetaling av Grunnerstatning skjer til gjenlevende ektefelle/samboer, livsarvinger,
testamentarvinger eller øvrige arvinger etter loven. Disse personer er begunstiget i den
rekkefølge de er nevnt. Begunstigelsen er endelig. Beløpet inngår ikke i dødsboet.
Foranstående begunstigelse bortfaller i den grad begunstigedes rett til arv bortfaller i
medhold av arvelovens § 73.

Barns død
b) Grunnerstatning blir utbetalt til arvingene etter loven.
Hvis barnet er dødfødt etter 26. svangerskapsuke utbetales erstatningssummen til
medlemmet.

§ 5. Erstatningsutmålingen

Den sum som utbetales fastsettes skjønnsmessig av administrasjonen. I utmålingen bør
det blant annet legges vekt på alder på dødsfallstidspunktet, medlemmets sivilstatus, om
det er medlemmet selv eller ektefelle/samboer/barn som dør, om medlemmet er
yrkesaktiv og bor utenfor Norden m.v.

§ 6. Saksbehandling

Ved inntruffet erstatningstilfelle er det viktig at administrasjonen får de nødvendige
opplysninger så snart som mulig. Søknad må derfor innsendes uten ugrunnet opphold.
Ved søknad/krav på erstatning skal ordningen ha originaldokumenter. Kopier kan
godkjennes med stempel om rett kopi fra offentlig instans eller fra advokat.
Originaldokumenter som skifteattest, stønadsbrev fra folketrygden o.l., blir returnert ved
anmodning om dette.

Følgende dokumenter skal sendes selskapet ved inntruffet forsikringstilfelle:
a. Melding om dødsfall.
b. Dødsattest
c. Skifteattest eller annen legitimasjon som viser hvem som er berettiget til
forsikringsbeløpet.
d. Ved samboerforhold kreves attest fra Folkeregisteret for to års botid, eller
dokumentasjon for felles bopel og felles barn.

Så snart dødsfallspapirene er godkjent av administrasjonen, blir forsikringssummen
utbetalt til rette vedkommende.

Ordningen betaler forsinkelsesrenter fra to måneder etter søknad er registrert mottatt.

§ 7 Foreldelse

Krav på erstatning foreldes etter tre år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det
kalenderår da den berettigede fikk nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner
kravet. Kravet foreldes likevel senest 10 år etter utløpet av det kalenderår da dødsfallet
inntraff.

§ 8 Administrasjon

Ansvarlig jurist er saksbehandler og har vedtaksmyndighet. Saksbehandlingen skjer
fortløpende på bakgrunn av innsendt dokumentasjon.

Regnskapsfører i fagforbundet Industri Energi foretar utbetaling av midler.

§ 9 Ankenemnda

Ankenemda består av en jurist og et medlem som oppnevnes av ALT/Industri Energi.
Ved stemmeulikhet har leder dobbeltstemme. Ankenemda behandler klagesaker på
avgjørelser av administrasjonen. Ankenemdas prøvelsesrett er begrenset til å prøve om
vedtaket fremstår som grovt urimelig eller bygger på feil faktum. Dersom Ankenemda
mener vedtaket bygger på uriktig faktum eller er grovt urimelig, skal Ankenemda tilskrive
administrasjonen og anmode om fornyet behandling av saken. Ankenemda har ikke
kompetanse til selv å omgjøre administrasjonens vedtak.

§ 10 Endringer

Endringer i ordningen kan foretas av eier.

§ 11 Ikrafttredelse

Vilkårene trådte i kraft fra den 01.10.2010.

Lurer du på noe?

Har du spørsmål om grunnforsikringen, send en e-post eller ring til Elin Rovik i Stavanger. Hun hjelper deg gjerne.

Kontaktperson