Retningslinjer for avdelinger og klubbers vedtekter

Industri Energi sine lokale avdelinger og klubber kan lage egne vedtekter basert på forbundets vedtekter og retningslinjer. Disse vedtektene må ikke være i strid med Industri Energi sine vedtekter. De lokale vedtektene må legges frem for og godkjennes av Forbundsstyret.

§ 1. AVDELINGENS / KLUBBENS FORMÅL

 1. Å organisere alle innenfor forbundets virkeområde på arbeidsplassene/bedriften.
 2. Å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, miljømessige, faglige, sosiale og kulturelle interesser.
 3. Å virke for samhold og et godt og tillitsfullt forhold på de enkelte arbeidsplasser.
 4. Å føre forhandlinger på vegne av medlemmene.
 5. Å samarbeide med andre avdelinger i Industri Energi i den grad avdelingen finner dette formålstjenlig.
 6. Å fremme en stadig bedre forståelse og gjensidig respekt mellom selskapets ledelse og ansatte.
 7. Å slutte seg til det faglige utvalg på stedet i samsvar med vedtektene for LOs lokale organisasjonsledd.
 8. Å utføre oppdrag som blir gitt av forbundet og LO lokalt.

§ 2. MEDLEMSKAP

 1. Avdelingen tilhører Industri Energi.
 2. Vilkår for medlemskap er at medlemmet følger forbundets og avdelingens vedtekter og vedtak.
 3. Medlemmenes retter og plikter følger av Forbundets vedtekter § 3.
 4. Inn- og utmeldinger skal foregå skriftlig til avdelingen eller til Industri Energi sentralt.
  Det er ikke tillatt å melde seg ut under, eller i forbindelse med en konflikt. I slike tilfeller forsetter medlemmets ansvar ovenfor forbundet som fullt juridisk bindende.  En utmelding må, for å være gyldig, være foretatt senest 1 måned før varsel om konflikt er gitt.
 5. Medlemskap opphører normalt når man ikke lenger er ansatt i selskapet. Medlemskapet kan etter eget ønske videreføres som direktemedlemskap.

§ 3. ÅRSMØTE

 1. Årsmøte er avdelingens/klubbens høyeste organ. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av første kvartal hvert år på sted og tid som fastsettes av styret.  I de tilfeller det er flere bedriftsklubber i samme avdeling, skal årsmøte i klubbene avvikles innen utgangen av februar.
 2. Styret skal informere medlemmene om tidspunkt for årsmøtet minimum fire (4) uker før møtet finnes sted.
 3. Til årsmøte møter avdelingens medlemmer.
  Alternativt kun de tillitsvalgte innenfor bransjer der dette er praksis og der medlemmenes deltagelse vanskelig lar seg praktisk gjennomføre.
 4. Styret forbereder og innkaller til årsmøte. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende minst 2 uker før årsmøtet finner sted.
  Innkalling og saksdokumenter skal være medlemmene i hende senest 1 uke før møtet finner sted.
 5. Årsmøtet godkjenner dagsorden og velger møteledelse.
 6. Ved avstemming på årsmøtet har hver deltaker en stemme.
  Dog er det anledning for avdelingen å ta med bestemmelser om fullmaktsordninger i sine vedtekter.
  Sakene blir avgjort ved alminnelig flertall.
  Ved avstemning og valg skal lukket avstemning brukes om en av deltakerne krever det.
  Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.
 7. De av møtets valgte referenter er ansvarlig for at protokoll evt. også referat blir ført. Protokoll skal inneholde alle innkomne forslag, og navn på forslagstilleren, selv om forslag blir nedstemt.  Forslagene skal foreligge skriftlig før avstemning.
 8. Protokoll og evt. referat fra årsmøtet skal være tilgjengelig for medlemmene så snart som mulig etter at årsmøtet er avholdt.

§ 4. ÅRSMØTETS MYNDIGHETSOMRÅDE

 1. Å behandle årsmelding, revidert regnskap for det foregående år, og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte dagsorden.
 2. Å velge avdelingens arbeidsutvalg/ledelse og styre/bedriftstillitsvalgte*/tillitsvalgte etter hovedavtalen.
  Dette gjelder ikke i avdelinger hvor valg skjer ved uravstemning. Det forutsettes da at avdelingens vedtekter har utfyllende retningslinjer for uravstemningen.
  Tillitsvalgte fra de ulike klubbene skal sikres plass i avdelingens styre.
  Note*: I de avdelinger der det iht. gjeldende hovedavtale ikke velges styre/bedrifstillitsvalgte med tilhørende arbeidsutvalg kan det hvor det er valgt 3 eller flere tillitsvalgte velges et arbeidsutvalg.
 3. I de avdelingene/klubbene der det er naturlig velges også valgkomite på minst to medlemmer for det påfølgende år.
 4. Å velge / utpeke Verneombud / Hovedverneombud samt medlemmer i bedriftens AMU, dersom man iht. arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilhørende forskrift har hjemmel for dette.
 5. Det står avdelingen/klubben fritt å benytte en eller to perioder for leder, nestleder, kasserer og sekretær. Benyttes det 2-årige perioder, velges leder det ene året og nestleder det andre året.  Avdelingen/klubben kan også benytte 2 års perioder for de øvrige medlemmene av styret, men da velges halvparten det ene året og den andre halvparten det neste året.
 6. Årsmøtet velger to revisorer utenom styret. Disse skal velges annen hvert år slik at ikke begge er på valg samtidig.
 7. Benkeforslag kan kun reises i forbindelse med den aktuelle sak som er til behandling.
 8. Kontingent fastsettes i samsvar med forbundets vedtekter § 22:

Det betales 1,3 % i kontingent pr. mnd. (med et øvre tak fastsatt av Landsstyret) til forbundet. I tillegg betales kontingent til den lokale avdeling på 0,25 %.
Den lokale avdelingen kan fastsette høyere eller lavere kontingent f. eks ved innføring av tak.

§ 5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 1. 2/3 av styret kan kreve ekstraordinært årsmøte. Det er i så fall leder som innkaller.
 2. Når 25% av medlemmene krever det, skal styret innkalle til ekstraordinært årsmøte.
 3. Forbundsstyret har rett til å kreve ekstraordinære årsmøter og medlemsmøter sammenkalt.
 4. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den/de sak(er) som er årsak til innkallelsen.

Ekstraordinære årsmøter kan innkalles med 4 dagers varsel.
I bransjer hvor dette vanskelig lar seg gjennomføre skal frist fremgå av avdelingens vedtekter.

§ 6. STYRETS / BEDRIFTSTILLITSVALGTES FUNKSJON

 1. Styret består av:
  Leder
  Nestleder / Nestledere
  Kasserer
  Sekretær
  Ytterligere styremedlemmer iht. til gjeldende hovedavtale og praksis.
 2. Styret er ansvarlig for at den daglige drift er i samsvar med vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet/medlemsmøtet.
 3. Styret er ansvarlig for avdelingens økonomiske midler etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet.
 4. Styret har ansvaret for å kalle inn til årsmøte og medlemsmøter.
  Medlemsmøter kalles inn med minst 4 dagers varsel. I bransjer hvor dette vanskelig lar seg gjennomføre skal frist fremgå av avdelingens vedtekter.
 5. Styret skal legge frem et revidert regnskap og revisjonsberetning for årsmøtet til godkjenning. I de tilfeller det utarbeides budsjett for neste periode (år), skal dette legges frem på årsmøtet for godkjenning.
 6. Styret er vedtaksdyktig når 50% av styret er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
 7. Dersom et styremedlem av en eller annen årsak forlater styret inntrer varamedlem som fast styremedlem for resten av valgperioden.
 8. Kassereren fører avdelingens regnskaper.
 9. Regnskapet skal underskrives av hele styret og legges frem for årsmøtet. Styret har innsynsrett i regnskapet og kan foreta regnskapskontroll, kontroll av bankkonto og kassabeholdning.
 10. Kassereren, eller den styret bestemmer har ansvaret for at alle rapporter og blanketter til forbundet føres nøyaktig og sendes inn til rett tid.
 11. Styremedlemmene plikter å kontrollere at alle tillitsvalgte utfører sitt verv samt bistå de tillitsvalgte ved behov.
 12. Revisjonen plikter å påse at regnskapene føres og gjøres opp i henhold til regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Videre skal revisjonen minst en gang hvert år kontrollere avdelingens eiendeler og gjeld.

§ 7. ARBEIDSUTVALGETS SAMMENSETNING OG FUNKSJON

 1. Arbeidsutvalget består av:
  Leder
  Nestleder
  Sekretær.
 2. Arbeidsutvalg / leder er ansvarlig for den daglige driften av avdelingen.
 3. Nestlederen overtar lederens funksjon i dennes fravær.
 4. Leder innkaller til styremøter.
 5. Sekretæren fører protokollen i samråd med lederen.

§ 8. ØKONOMI

Regnskapene skal gjøres tilgjengelige til gjennomsyn for medlemmene.

§ 9. URAVSTEMNING

 1. Uravstemning skal blant annet brukes ved/når:
  Et flertall av styret krever det, eller når 1/3 av medlemmene krever det, eller om flertall av årsmøte krever det.
 2. Uravstemning skal foregå skriftlig etter retningslinjer som styret fastsetter.
 3. Uravstemningsresultatet blir avgjort ved alminnelig flertall og er alltid bindende.
 4. Opptelling av avgitte stemmer foretaes av tellekorps på tre medlemmer utpekt av styret.
 5. Alle aktive medlemmer av avdelingen har stemmerett.
  Uravstemningen skal utføres på en slik måte at alle med stemmerett gies en reel sjanse til å delta i avstemningen slik at avstemmingsresultatet blir mest mulig representativt.

§ 10. SUSPENSJON OG UTELUKKING AV MEDLEMMER

Medlemmer som handler uhederlig eller ukollegialt kan suspenderes for kortere eller lengre tid etter vedtak i medlemsmøte / styremøte.  I grovere tilfeller kan medlemmet utelukkes.

Slike suspensjoner og utelukelser må godkjennes av Forbundsstyret, jf. Forbundets vedtekter § 30

§ 11. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

Avdelingen plikter ovenfor forbundet og Landsorganisasjonen

 1. Avdelingens / klubbenes vedtekter må ikke inneholde noe som strider mot Forbundets og Landsorganisasjonens vedtekter, formål eller vedtektsmessig fattede vedtak.
 2. Det må ikke dannes særorganisasjoner som har til hensikt å sette ut av funksjon de regulært opprettede og valgte instanser innen fagorganisasjonen, eller fremme formål som ligger ved siden av fagorganisasjonens, eller som er i strid med Landsorganisasjonen eller Forbundets vedtekter eller vedtektsmessig fattede vedtak.

Oppløsning av avdelingen

 1. Avdelingen kan ikke oppløses uten forbundsstyrets godkjenning.
 2. Om avdelingen oppløses, tilfaller avdelingens aktiva forbundskassen.

Lokale vedtekter

 1. Om avdelingen finner det nødvendig, har den rett til å gjøre vedtak om tillegg og eller endring til disse vedtekter for sin lokale virksomhet. Vedtektene må vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall, og skal legges frem for forbundsstyret til godkjenning.

Avdelingens vedtekter gjelder også for klubbene med nedenstående tillegg:

 1. Klubbstyret holder møte så ofte det selv finner det nødvendig. Det føres protokoll over klubb- og styremøter.
 2. Forbundsstyret, styret i avdelingen har rett til å kreve ekstraordinære årsmøter og medlemsmøter sammenkalt.
 3. Klubbstyret utarbeider årsmelding som sendes avdelingen sammen med utdrag av regnskapet i god tid før årsmøtet i avdelingen.
 4. Klubben kan ikke oppløses uten avdelingens godkjenning.
 5. Dersom en klubb vedtas oppløst, tilfaller klubbens aktiva avdelingen.