Vedtekter for Industri Energi

Vedtatt på sammenslåingslandsmøtet 4. september 2006, sist revidert på forbundets 4. ordinære landsmøte 23–26. november 2021.

Kapittel I – Forbundets vedtekter

§ 1 Forbundets virkeområde

Industri Energi er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge og er en landsomfattende sammenslutning av arbeidstakere.

 1. Forbundets virkeområde er innen metallurgisk, kjemisk, tre-, olje og gassbasert industri og virksomhet på land og sokkel, samt beslektet industri, virksomhet og bransjer knyttet opp mot disse områder. Hvor det ikke er i strid med organisasjonsinndelinger fastsatt av LO, skal alle i samme bedrift kunne stå i Industri Energi.
 2. Virkeområdet omfatter også:
 • arbeidstakere innenfor nye beslektede bransjer som skapes av samfunnsutviklingen og den teknologiske utvikling
 • arbeidstakere innenfor nye fag, yrker og bransjer som skapes av den teknologiske utviklingen og som har forankring i næringer, bransjer og bedrifter som er knyttet til forbundets virkeområde
 • elever, studenter og ungdom under opplæring eller utdanning.
 1. Forbundets virkeområde er ikke begrenset av bedriftens eller foretakets selskapsform, eierforhold og lignende.
 2. Forbundet har delt hovedkontor mellom Oslo og Stavanger med forretningsadresse Oslo. Minst en i forbundets valgte ledelse, men ikke leder, har sitt tilholdssted i Stavanger.
 3. Forbundsstyret bestemmer hvem som skal forplikte forbundet.
 4. Forbundet skal anbringe sine midler i bank, obligasjoner, aksjer og/eller aksjefond. Dessuten kan midler nyttes til kjøp av fast eiendom.
 5. Alle rentebærende verdipapirer som tilhører forbundet skal forvaltes gjennom bank eller annen kredittinstitusjon eller som forbundet måtte bestemme.
 6. Forbundsstyret må til enhver tid påse at forbundets midler anbringes slik at de i påkommende tilfeller kan realiseres hurtig.

§ 2 Forbundets formål

Industri Energi skal alltid være fritt og uavhengig og har som formål:

 1. å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår.
 2. å arbeide for å styrke arbeidstakeres faglige rettigheter, herunder styrking av arbeidsmiljøloven, ferieloven, sykelønnsordningen, arbeidet med HMS på arbeidsplassene, og pensjonistenes økonomiske vilkår.
 3. å arbeide for styrking av velferdsstaten, videreutvikling av økonomisk demokrati, medbestemmelse i arbeidslivet og rettferdig fordeling av samfunnsgodene.
 4. å opprette avdelinger, klubber og tariffavtaler (overenskomster).
 5. å sikre ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, håndhevelse av ILOs åtte kjernekonvensjoner, rettssikkerhet og bedriftsdemokrati.
 6. å arbeide for å sikre frihet, solidaritet og likeverd uavhengig av kjønn, seksuell orientering, etnisitet, religion, livssyn eller kulturelle holdninger.
 7. å gi stønad til medlemmene under godkjent konflikt med arbeidsgiverne.
 8. å sikre medlemmene ved kollektive forsikringsordninger.
 9. å sikre medlemmene og medlemmenes husstand tilgang til gratis advokathjelp innenfor de viktigste områdene i privatlivet.
 10. å arbeide for å forbedre rettighetene og vilkårene til elever, studenter og lærlinger.
 11. å arbeide for en best mulig teoretisk og praktisk yrkesopplæring, samt en faglig politisk skolering.
 12. å arbeide for at ressursene blir utnyttet på en mest mulig fornuftig måte til beste for lønnstakerne, for landets økonomi og for samfunnet som helhet.
 13. å arbeide for å bevare et rent ytre miljø, både nasjonalt og globalt.
 14. å utvikle samarbeid med fagorganiserte i andre land og delta i konsernfaglig samarbeid, samt yte bevilgninger til internasjonalt solidaritetsarbeid.

For å nå disse mål kan Industri Energi samarbeide med nærstående organisasjoner og andre demokratiske krefter i Norge og andre land.  Det er forbundet selv som bestemmer hvem det skal samarbeides med for å nå forbundets vedtatte målsettinger. Forbundets styrende organer kan ikke yte økonomisk støtte til politiske partier.

§ 3 Medlemskap

1. Alle arbeidstakere som har arbeid innenfor forbundets virkeområder og andre som omfattes av bestemmelsene i § 1 og som godtar Landsorganisasjonens og forbundets vedtekter og vedtak som er gjort i Landsorganisasjonen og forbundets ulike organer, kan være medlemmer av forbundet.

Unntatt herfra er:

 • arbeidstakere som står tilsluttet eller representerer et politisk parti eller organisasjon som har et nazistisk, rasistisk eller fascistisk program eller et beslektet formål
 • arbeidstakere som har tatt arbeid som omfattes av godkjent arbeidskonflikt
 • arbeidstakere som er ekskludert av forbund tilsluttet Landsorganisasjonen.

2. Hvor forbundet ikke har noen avdeling, skal medlemmet opptas som direkte medlem av forbundet. I helt spesielle tilfeller kan det dog i samråd med avdelingen opptas direktemedlemmer i bedrifter hvor forbundet har avdelinger. I slike tilfeller betaler medlemmet kontingent direkte til forbundet etter fastsatte satser. Ved tvist om et direktemedlem kan opptas, avgjør Forbundsstyret dette.

3. Forbundsstyret kan i enkelte tilfeller gi anledning til assosiert medlemskap i forbundet. I slike tilfeller skal de som er assosierte medlemmer ha samme rettigheter som øvrige medlemmer

Medlemmer tilsluttet andre LO-forbund kan tas opp som bi medlemmer i Industri Energi. Bi medlemmer betaler kontingent. Unntatt fra kontingent er premie til kollektive forsikringsordninger og advokatforsikring. Bi medlemmer har ikke rett på kollektive forsikringsordninger, stønads- og stipendordninger i Industri Energi.

4. Medlemskapet, med de rettigheter og plikter som framgår av vedtektene, gjelder fra det tidspunkt innmeldingsblanketten er utfylt med innmeldingsdato i forbundet eller innmeldingsdato i LO og underskrevet av medlemmet og / eller bekreftelse fra tillitsvalgt er gitt.

5. Et medlem har rett til:
– veiledning og bistand i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår
– rettshjelp i saker angående lønns- og arbeidsvilkår etter konkret vurdering av forbundet i hvert enkelt tilfelle
– å møte på medlems- og årsmøter i egen forening, når det ikke er fastsatt representantskaps ordning
– å være sikret gjennom de til enhver tid gjeldende felles kollektive forsikringsordninger
– bistand i forsikringsspørsmål og andre ordninger som følger medlemskapet
– å motta konfliktstønad fastsatt av forbundet når medlemmet rammes av konflikt og betingelsene for stønad er oppfylt.

6. Det kan innvilges hvilende rett for medlemmer i utenlandsopphold i inntil 3 år. Søknaden behandles av Forbundsstyret. Medlemmer som får innvilget hvilende rett skal betale månedlig minimumskontingent. I denne perioden har ikke forbundet ansvar utover de kollektive forsikringsordninger.

7. Medlemmer med 40 års sammenhengende medlemskap i LO tildeles forbundets æresbevis.
Medlemmer med 25 års sammenhengende medlemskap i LO tildeles forbundets æresmerke.
Medlemmer som har fått tildelt 40 års æresbevis eller 25 års æresmerke i andre forbund skal ikke tildeles disse. Vedkommende må være medlem i forbundet den dagen vilkåret oppfylles.
Medlemmer med 45 års sammenhengende medlemskap i LO er æresmedlemmer i forbundet. Det sendes brev til æresmedlemmet med gratulasjon om æresmedlemskapet og hva dette innebærer. Også andre som har gjort seg fortjent til det kan utnevnes til æresmedlemmer i forbundet.

8. Medlemmenes plikter:
1. Et medlem har plikt til å:
a) sette seg inn i forbundets vedtekter
b) å styrke organisasjonen på alle områder, jf. § 2
c) holde seg orientert om forbundets virksomhet
d) opptre kollegialt overfor arbeidskamerater og påtale bakvaskelse og ukollegiale handlinger
e) gi melding til avdelingen ved endring av adresse, skifte av arbeidsgiver og alle andre endringer som har betydning for medlemskapet
f) delta i avstemming over forslag til nye tariffavtaler.

2. Medlemmer som overføres til Industri Energi fra forbund med kollektiv hjemforsikring og grunnforsikring liv, og som har reservert seg fra ordningen, kan ikke tilbakekalle reservasjonen.  Medlemmet plikter å melde fra om dette ved overføring.

9. Det må ikke dannes særorganisasjoner som har til hensikt å sette ut av funksjon de regulært opprettede og valgte instanser innen fagorganisasjonen, eller som er i strid med Landsorganisasjonens eller forbundets vedtekter eller vedtektsmessig fattede vedtak.

§ 4 Lokalavdelinger

1. Forbundet kan opprette avdelinger i konsern, i bedrift, på arbeidssted, i flere bedrifter under ett og for flere arbeidssteder under ett. I tvilstilfeller avgjør Forbundsstyret grensene for de enkelte avdelingenes organisasjonsområde.

2. Avdelingen plikter å gi alle opplysninger som Forbundsstyret krever.

3. Forbundets ledelse kan kreve at det gjennomføres økonomisk revisjon og virksomhetsrevisjon i alle organisasjonsledd som er omtalt i forbundets vedtekter. I slike tilfeller er det en plikt å stille alle dokumenter som er nødvendig for en tilfredsstillende revisjon til disposisjon for forbundet.

4. Når avdelinger deles i to, skal passiva/aktiva fordeles mellom avdelingene ut fra forhandlinger mellom avdelingene. Oppnås det ikke enighet, skal fordelingen avgjøres av en nemnd med en representant fra hver av partene og en nøytral oppmann.

5. Oppløste avdelinger skal sende inn sine kontante midler og eiendeler til forbundet.

§ 5 Overflytting av medlemskap

1. Medlemmer kan overflyttes fra en avdeling innen forbundet til en annen og fra et forbund innen Landsorganisasjonen til et annet. Medlemmene må i slike tilfeller fylle vilkårene for overflytting i Landsorganisasjonens vedtekter.

2. Ved overflytting av et medlem fra en avdeling til en annen eller til et annet forbund skal melding sendes inn til forbundet, og det er forbundet som foretar overføringen.

3. Medlemmer som overføres fra annet LO- forbund til Industri Energi, og som ellers oppfyller vilkårene for medlemskap, har fulle medlemsrettigheter fra første dag.

4. Medlem som blir ansatt ved en virksomhet som hører inn under et annet forbunds virkeområde, skal innen 2 måneder etter tiltredelsen ordne sin overføring. Dersom det er tvil om ansettelsen blir av lengre varighet, kan medlemmet søke om å få utsatt overgangen.

§ 6 Forbundets organer

Forbundets besluttende organer er:
1. Landsmøtet
2. Landsstyret
3. Forbundsstyret
4. Arbeidsutvalget

§ 7 Landsmøtet

1. Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Ordinært landsmøte skal som regel holdes hvert 4. år på sted og tid som fastsatt av Landsstyret.

2. Tid for landsmøtet skal fastsettes minst 6 måneder før det skal holdes. Melding om tidspunkt med innkalling skal umiddelbart sendes avdelingene sammen med utkast til foreløpig dagsorden for landsmøtet.

3. Landsmøtet består av inntil 300 representanter i tillegg til Landsstyrets medlemmer.
Avdelingenes representasjonsrett regnes ut etter antall yrkesaktive medlemmer som betaler ordinær kontingent ved Landsmøtets innkalling.
Det velges 1 representant for hver påbegynt 170 medlemmer, dog må en avdeling ha minst 50 medlemmer for å kunne bli representert. Dersom antall representanter etter ovenstående overstiger eller underskrider 270, skal delingstallet for å få flere enn én representant økes/minskes i sprang på 10 slik at tallet kommer nærmest mulig 270.
30 delegater fordeles mellom avdelingene med under 50 medlemmer. Disse fordeles mellom forbundets samarbeidskomiteer i forhold til antall yrkesaktive medlemmer i avdelinger med under 50 medlemmer i den enkelte komité.
Direktemedlemmer representeres ikke.
Dersom det skjer store strukturelle endringer i perioden slik at ovenstående representasjonsordning blir åpenbart urimelig, kan Landsstyret med 2/3 flertall vedta en annen beregningsnøkkel.

4. Forslag til landsmøtet kan sendes inn fra avdelingene og Industri Energi Ung. Forslag som er behandlet av avdelingene. – som ønskes satt opp på landsmøtets dagsorden – må være sendt inn til forbundet minst 4 måneder før landsmøtet tar til. Forslag innsendt fra avdelingene til landsmøtet og som ikke er motivert, kan ikke inntas i landsmøtets dagsorden. Tilsvarende gjelder forslag fra direktemedlemmer. Forbundsstyret plikter å sende ut landsmøtets dagsorden til avdelingene minst 2 måneder før dette tar til.

5. Vilkårene for at en avdeling skal ha rett til representasjon på landsmøtet er at den har blitt opprettet minst en måned før landsmøtet ble innkalt.

6. Valgbar som representant er bare yrkesaktive medlemmer innen forbundets organisasjonsområde og som har vært organisert i forbund tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge i minst 3 måneder før valget foretas og ellers har sitt medlemskap i orden. Dersom ikke annet er fastsatt i avdelingens godkjente vedtekter skal følgende fremgangsmåte benyttes:

a. Landbaserte avdelinger skal holde medlemsmøter for å drøfte landsmøtets dagsorden og deretter velge representanter til landsmøtet.

b. Offshoreavdelinger hvor det p.g.a. arbeidssituasjonen ikke kan avholdes representative medlemsmøter, avgjør valget på den måten at klubb/avdeling anmoder om forslag på kandidater innen fastsatt frist. Forslag, dagsorden og valgmateriell sendes så til den enkeltes hjemmeadresse. Medlemmene stemmer ved å fylle ut den tilsendte stemmeseddel og returnere denne til valgstyre/avdeling innen fastsatt dato. De som ved denne form for avstemning får flest stemmer, anses som valgt i den rekkefølge som stemmetallet tilsier. Vararepresentanter er de som deretter har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget av valgstyret ved loddtrekning.

c. Andre avdelinger kan etter søknad til Forbundsstyret få anledning til å avvikle valget etter reglene i pkt. b ovenfor.

d. Forbundsstyret fastsetter prosedyre for valg av delegater fra avdelinger med under 50 medlemmer.

e. Dersom særlige hensyn taler for det, og hensynet til en demokratisk valgprosess blir ivaretatt, kan Forbundsstyret dispensere fra ovenstående pkt a, b, c og d.

7. Valgene til landsmøtet foretas etter at lokalavdelingene er meddelt delegatfordeling. Representantenes fullmakter må være sendt Forbundsstyret minst 1 måned før landsmøtets åpning. De innsendte fullmakter granskes av en fullmaktskomité valgt av Forbundsstyret. Komiteen legger sin innstilling frem for landsmøtet, som gjør endelig vedtak om fullmaktene skal godkjennes.

8. Det samlede Landsstyret og Kontrollkomiteen skal være til stede på landsmøtet. Landsstyret har tale-, forslag- og stemmerett i alle saker, de har dog ikke stemmerett ved valg. Kontrollkomiteen har kun tale- og forslagsrett.

9. Industri Energi Ung møter med inntil 11 personer med observatørstatus som har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

10. Landsmøtet gjør vedtak om den endelige dagsorden og forretningsorden.

11. Ved avstemning på landsmøtet har hver representant en stemme. Sakene blir avgjort med alminnelig flertall. I tilfeller med stemmelikhet er forslaget forkastet.

12. Ansatte forbundssekretærer møter med tale- og forslagsrett.

13. Forbundet betaler den fastsatte godtgjøring til representantene på landsmøtet.

14. Protokoll fra landsmøtet skal gjøres tilgjengelig for lokalavdelingene før første landsstyremøte.

§ 8 Landsmøtets myndighetsområde

Landsmøtet skal:
1. behandle og gjøre vedtak i alle saker som er ført opp på den vedtatte dagsorden, herunder behandle og uttale seg om landsmøteperiodens regnskaper, økonomiske årsberetninger og faglig politiske årsmeldinger. Disse skal tas til etterretning.

2. velge forbundets fastlønte tillitsvalgte, forbundsstyre, landsstyre, kontrollkomité, medlemmer med varamedlemmer til Landsorganisasjonens representantskap og forbundets delegater til Landsorganisasjonens ordinære kongresser.

3. Valgbare til verv innenfor landsmøtets myndighetsområde er yrkesaktive medlemmer innenfor forbundets virkeområde.

Ved alle valg kreves det alminnelig flertall. Oppnås ikke det ved første gangs avstemning, foretas bundet valg mellom de to som har oppnådd det høyeste stemmetall. Får disse to samme stemmetall, skal det foretas loddtrekning.

Forbundets fastlønte tillitsvalgte og leder av Kontrollkomiteen velges ved særskilte valg.

Ved valg av Landsstyret skal så vidt mulig alle bransjer og distrikter være representert

Ved valgene til Forbundsstyre og Landsstyre skal kvinneandelen minst gjenspeile antall kvinner i medlemsmassen.

Gruppene høyere utdanning og ledende personell skal være representert i Forbundsstyret. Den ene av disse må ha høyere utdanning. Den andre må ha, eller må komme fra, en ledende stilling.

Dersom et valgt medlems arbeidsforhold ved bedriften opphører, eller vedkommende går over i ny stilling utenfor forbundets organisasjonsområde, rykker varamedlemmet opp i vedkommendes sted.

Dersom opphør av arbeidsforhold skyldes bedriftsnedleggelse / driftsstans, kan Forbundsstyret, ut fra en konkret vurdering, vedta å forlenge medlemmets funksjonstid inntil bedriftens / avdelingens situasjon er nærmere avklart, dog maksimalt 2 år.

Dersom arbeidsforholdet kun opphører for en avgrenset periode kan Forbundsstyret beslutte at vedkommende permitteres fra vervet. I så fall rykker varamedlemmet opp i permisjonstiden.

4. gjøre endringer i forbundets vedtekter. Benkeforslag om endringer i vedtektene kan ikke tas opp til behandling på landsmøtet uten at det har tilknytning til et forslag som er satt frem på vanlig måte

5. avgjøre ethvert stridsspørsmål mellom Forbundsstyret og Landsstyret, mellom disse og de tilsluttede avdelinger eller mellom avdelingene innbyrdes, om ikke vedtektene fastsetter annen måte å gå frem på

6. treffe endelig avgjørelse i saker om utelukking og suspensjon

7. fastsette kontingent som skal betales forbundet.

§ 9 Ekstraordinært landsmøte

1. Ekstraordinært landsmøte kan under særlige omstendigheter kalles sammen av Landsstyret. Forbundsstyret har plikt til å gjøre det samme dersom minst halvparten av medlemmene i forbundet krever det.

2. Ekstraordinært landsmøte bør innkalles med minst 15 dagers varsel og kan bare behandle de saker som var årsaken til innkallingen.

3. Hvis tiden tillater det velges representanter til det ekstraordinære landsmøte på samme måte som bestemt i § 7. Hvis dette ikke er mulig, skal antall delegater fra avdelingen fastsettes ut fra siste medlemsoversikt, og styret i avdelingen kan om nødvendig velge representantene.
Landsstyret, eller Forbundsstyret hvis dette er det organ som står for innkallingen, avgjør ordningen for hver enkelt avdeling. Landsstyret avgjør med bindende virkning hvilken framgangsmåte som skal nyttes.

§ 10 Landsstyret

1. Landsstyret er den høyeste myndighet i forbundet når landsmøtet ikke er samlet. Det gjør vedtak i alle spørsmål som ikke er avgjort av landsmøtet.

2. Landsstyret består av 54 medlemmer.
I tillegg møter følgende med tale og forslagsrett:
a. varamedlemmer og faste observatører til Forbundsstyret
b. de to ansattes representanter i Forbundsstyret
c. Kontrollkomiteen
d. forbundets medlemmer i Landsorganisasjonens representantskap
e. nødvendig administrativ støtte

Ansatte forbundssekretærer har møterett.

3. Innkalling samt foreløpig dagsorden skal sendes ut minst 1 måned før møtet, sakspapirer skal sendes ut minst 2 uker før møtet.

4. Landsstyret kommer sammen til møte så ofte Forbundsstyret finner det nødvendig og minst to ganger i året.

5. Møtene i Landsstyret blir ledet av forbundets leder. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. For å være vedtaksført må minst 1/3 være til stede.

§ 11 Landsstyrets myndighetsområde

Landsstyret skal:
1. før utgangen av juni behandle og godkjenne foregående års regnskap, virksomhets beretning og faglig politisk årsmelding. Kontrollkomiteens innstilling og revisors beretning for regnskapsåret skal tas til etterretning

2. behandle og vedta budsjett og arbeidsplan

3. behandle og vedta alminnelige retningslinjer for forbundets tariffpolitikk i samsvar med § 1

4. velge forbundets faste utvalg

5. foreta suppleringsvalg for den inneværende delen av landsmøteperioden dersom noen av de tillitsvalgte er fratrådt

6. behandle og fatte vedtak om utelukking/suspensjon. Landsstyret kan også som første instans treffe vedtak om utelukking/suspensjon under de samme omstendigheter som nevnt i § 30

7. behandle alle saker som er anket inn av medlemmer av Forbundsstyret

8. regulere og fastsette forbundets kontingentsatser i samsvar med § 22

9. behandle andre saker som er ført opp på dagsorden

10. sette ned en forberedende valgkomité før Landsmøte.

§ 12 Forbundsstyret

1. Forbundsstyret består av:
a. Leder
b. 1. nestleder og 2. nestleder
c. 3 arbeidsutvalgsmedlemmer
d. 14 styremedlemmer
e. 4 varamedlemmer

2. 2 representanter fra Industri Energi Ung møter med tale- og forslagsrett. Ved forfall stiller vara oppnevnt av ungdomsutvalget.

3. To representanter fra de ansatte møter fast ved alle Forbundsstyrets møter med tale- og forslagsrett. Disse har ikke stemmerett.

4. Til Forbundsstyrets møter har medlemmene møteplikt. Uteblir et medlem fra 3 møter etter hverandre uten at det melder gyldig forfall, skal det utelukkes fra Forbundsstyret og første varamedlem rykker opp som fast medlem.

5. Forbundsstyret har møter når leder eller minst 2 medlemmer ber om det. Forbundsstyret har møte så ofte som saksmengden tilsier det, men minst 8 ganger per år.

6. Møtene i Forbundsstyret blir ledet av forbundets leder. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. For å være vedtaksført må minst 1/3 være til stede

7. Er det meningsforskjell i Forbundsstyret, har mindretallet rett til å anke inn følgende saker for Landsstyret:
a. utelukking/suspensjon av medlemmer og tillitsvalgte
b. anvendelse av forbundets midler
c. utskriving av ekstrakontingent
d. tolking av vedtektene.
e. tvist mellom avdelingene

§ 13 Forbundsstyrets myndighetsområde

Forbundsstyret skal:
1. lede forbundets virksomhet i samsvar med vedtektene, landsmøtets og Landsstyrets vedtak

2. avgi årsregnskap, virksomhetsberetning og faglig politisk årsmelding for foregående år, og i god tid slik at dette kan behandles av Landsstyret senest innen utgangen av juni måned. Årsregnskap og virksomhetsberetning skal være underskrevet av samtlige av Forbundsstyrets medlemmer som har stemmerett. Har en som skal underskrive innvendinger mot årsregnskapet eller virksomhetens beretning, skal vedkommende underskrive med påtegnet forbehold og gi nærmere redegjørelse i årsberetningen

3. forvalte forbundets midler i samsvar med § 19 Økonomiforvaltning og foreta bevilgninger som ikke er fastsatt av landsmøtet eller Landsstyret

4. godkjenne revidert budsjett

5. innstille forbundets kontingentsatser til Landsstyret, jf. § 22.4

6. skrive ut ekstrakontingent for medlemmer som ikke er i konflikt, samt endre satsene i henhold til § 28.1

7. lede tariffpolitikken slik at den blir i samsvar med forbundets og Landsorganisasjonens formål og de til enhver tid opptrukne retningslinjer

8. følge utviklingen på arbeidsmarkedet og i næringslivet

9. kalle inn Landsstyret og landsmøtet og forberede de saker som skal opp til behandling der

10. tilsette/avsette forbundssekretærer/saksbehandlere og fastsette lønns- og arbeidsvilkår for disse

11. være ansvarlig arbeidsgiver for forbundets ansatte og påse at lønns- og avtaleforhold blir opprettet samt påse at de lover og regler som gjelder i arbeidslivet for arbeidstakerne blir ivaretatt

12. påse at avdelingene og medlemmene følger de retningslinjene som er trukket opp for forbundets virksomhet

13. gi instruks om hvordan avdelingene skal rapportere alle forhold som er nødvendig for å holde forbundets medlemsregister ajour med korrekte opplysninger

14. avgjøre hvilke saker som er av prinsipiell betydning og som bør ut til avdelingene for behandling før endelig vedtak fattes av de instanser som har avgjørende myndighet

15. avgjøre ethvert stridsspørsmål innbyrdes i avdelingen om ikke vedtektene fastsetter annen behandlingsmåte

16. godkjenne avdelingenes vedtekter

17. behandle søknader om tilskudd fra avdelinger med 3 eller flere klubber etter regler fastsatt av Forbundsstyret

18. sette ned valgkomité i landsmøteperioden for å foreta suppleringsvalg for fratrådte tillitsvalgte i perioden. Innstillingen fremlegges for Landsstyret

19. innstille forberedende valgkomité før landsmøtet til Landsstyret

20. avgjøre tvister om tolking av forbundets vedtekter

21. suspendere/utelukke i samsvar med reglene i § 30

§ 14 Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av:
– leder
– 1. nestleder og 2. nestleder
– 3 arbeidsutvalgsmedlemmer

§ 15 Arbeidsutvalgets myndighetsområde

1. Arbeidsutvalget er ansvarlig i det daglige for forbundets regnskaper og økonomi, og for at denne virksomheten foregår i samsvar med reglene om god regnskapsskikk og i henhold til Forbundsstyrets vedtak.

2. Arbeidsutvalget skal gi innstilling i saker som skal behandles av Forbundsstyret, samt ta avgjørelse i saker som Forbundsstyret har gitt fullmakt til.

3. Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget skal legges fram for Forbundsstyret i førstkommende forbundsstyremøte. Dokumenter som er behandlet av Arbeidsutvalget skal være tilgjengelig for Forbundsstyrets medlemmer.

4. I saker der Arbeidsutvalget gir innstilling, skal både flertallets og mindretallets syn følge saken.

5. I saker der det er uenighet i Arbeidsutvalget, skal Forbundsstyret avgjøre saken.

6. Arbeidsutvalget kan ta avgjørelse i disse sakene når de ikke enkeltvis påfører forbundet utgifter utover en sum fastsatt av Forbundsstyret:
a. søknad om støtte fra ulike lag og organisasjoner
b. innkjøp til Industri Energi
c. saker som krever snarlige avgjørelser for å unngå at forbundet blir påført tap eller skade, eller når viktige interesser tilsier det.

7. I saker der Arbeidsutvalget med bakgrunn i denne fullmakt har tatt avgjørelser,
jf. pkt. 6, er avgjørelsen å se på som Forbundsstyrets avgjørelse.

§ 16 De tillitsvalgtes plikter

1. Lederen er forbundets høyeste tillitsvalgte. Lederen skal innkalle og lede Forbundsstyrets og Landsstyrets møter. Videre plikter lederen å sørge for at forbundets virksomhet alltid er i samsvar med vedtekter og vedtak.
Lederen representerer forbundet når ikke annet er bestemt.

2. Nestleder fungerer ved leders fravær.

§ 17 Samarbeidskomiteer

Forbundet har Samarbeidskomiteer. Forbundsstyret fastsetter retningslinjer for disse.

§ 18 Forbundets råd og utvalg

Forbundet oppnevner ved behov råd og utvalg. Forbundets faste utvalg oppnevnes for landsmøteperioden. Det skal utarbeides mandat for utvalgene.

§ 19 Økonomiforvaltning

1. Av forbundets leder, nestleder og økonomisjef forplikter to av disse i fellesskap forbundet. Forbundsstyret kan fastsette annet for et begrenset tidsrom.

2. Forbundet skal opparbeide en økonomisk beredskap som dekker utbetaling av konfliktstønad i fire uker med egne midler.

3. Forbundet skal anbringe de midler som er nødvendig for å dekke utbetaling av konfliktstønad i fire uker som bankinnskudd og i verdipapirer med lav risiko

4. De midler som forbundet har ut over det som er nødvendig for å dekke utbetaling av konfliktstønad i fire uker, skal plasseres i samsvar med de retningslinjer som Forbundsstyret fastsetter for plassering av forbundets midler. I disse retningslinjene skal det bl.a. legges vekt på forbundets strategiske interesse og retningslinjene skal utarbeides under forutsetning av at forbundet skal plassere midlene langsiktig.

§ 20 Revisjon

1. Revisjon av regnskapene i forbundet skal utføres av statsautorisert revisor. Til revisor kan også velges et revisjonsselskap av statsautoriserte revisorer.

2. I den utstrekning det følger av god regnskapsskikk, skal revisor granske regnskaper og årsoppgjør. Revisor skal følge de instrukser og pålegg som gis av forbundets organer, såfremt de ikke strider mot lover, vedtekter eller god revisjonsskikk.

3. Revisor eller den han utpeker, plikter å være til stede på Landsstyremøte ved behandling av regnskapet.

§ 21 Kontrollkomiteen

1. Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan i landsmøteperioden.

2. Kontrollkomiteen består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.

3. Kontrollkomiteen skal følge den til enhver tid gjeldende «normalinstruks for kontrollkomiteer» som er utarbeidet av Landsorganisasjonen.

4. Kontrollkomiteen skal en gang hvert halvår avgi melding til Forbundsstyret om sitt arbeid.

5. Kontrollkomiteen deltar på landsmøtet og på Landsstyrets møter. En av Kontrollkomiteens medlemmer deltar på forbundsstyremøtene med tale og forslagsrett til saker som angår Kontrollkomiteens ansvarsområde.

§ 22 Kontingent

1. Midler til forbundets formål skaffes ved at medlemmene betaler den kontingent som til enhver tid er fastsatt av landsmøtet.

2. Forbundet betaler Landsorganisasjonen og andre organisasjoner som det er tilknyttet, det beløp som disse organisasjonene til enhver tid har fastsatt.

3. Hvert medlem betaler kontingent til forbundet og til den lokale avdeling i årets 12 måneder.
Der det er opprettet tariffavtale skal avtale om trekk av fagforeningskontingent gjøres gjeldende, jf. Hovedavtalene.
Når sykelønn utbetales av trygdekontoret, trekkes kontingent etter gjeldende avtale av 1. juli 1978 mellom Landsorganisasjonen og Rikstrygdeverket. Det beløp som overstiger maksgrensen i forbundet, vil bli etterbetalt til medlemmet i etterkant.

4. For de som har lønnstrekk på bedrift fastlegges kontingenten i prosent og beregnes av brutto fortjeneste, dvs. rubrikken 111-A på lønns- og trekkoppgaven.

Det betales 1,3 % i kontingent per måned (med et øvre tak fastsatt av Landsstyret) til forbundet. Advokatforsikringen betales i tillegg. I bedrifter hvor det er hensiktsmessig, kan denne kontingenten kreves inn under ett, da som 1,47 % med et tak fastsatt av landsstyret.
I tillegg betales kontingent til den lokale avdeling på 0,25 %. Den lokale avdelingen kan fastsette høyere eller lavere kontingent, for eksempel ved innføring av tak.

Kontingenttakene reguleres 1. januar hvert år i takt med konsumprisindeksen den foregående 12-månedersperioden.
Landsstyret kan regulere kontingenttaket ytterligere for å få dekket inn premieendringer ut over konsumprisindeksen på forsikringsordninger som er dekket i medlemskontingenten.

5. Direkte medlemmer betaler fastsatte kronebeløp per måned i kontingent. Kontingenten skal maksimalt utgjøre kontingenttaket tillagt verdien av lokalkontingenten utliknet på en inntekt tilsvarende beregningsgrunnlaget for taket. Den kan graderes nedover basert på inntektsklasser fastsatt av landsstyret.

6. Ikke yrkesaktive medlemmer som ikke er innvilget kontingentfritak, betaler minimumskontingent Denne skal utgjøre 45 % av kontingenttaket.

7. For medlemmer bosatt utenfor Norden reduseres medlemskontingenten med et beløp tilsvarende kollektiv hjemforsikring.

8. Hvor der er inngått avtaler om assosiert medlemskap og bi-medlemskap, kan det inngås avtale om særskilt kontingentordning.

9. Elever, lærlinger og studenter betaler en kontingent som fastsatt av landsstyret.

10. Medlemmer som innkalles til førstegangs militærtjeneste og medlemmer i konflikt, er fritatt for kontingent.

Fritak for kontingent ved militærtjeneste må gjelde all obligatorisk kontingent. Advokatforsikringen er i dag en obligatorisk forsikring i medlemskapet.

11. Medlemmer som ikke lenger er yrkesaktive gis mulighet til å si opp advokatforsikringen.

12. Alle som er medlem i Industri Energi når de fyller 75 år, fritas for den delen av minimumskontingent som dekker Kollektiv Hjem og Grunnforsikring Liv.

Æresmedlemmer som har 45 års sammenhengende medlemskap i LO, og som ikke lenger er yrkesaktive fritas for kontingent. Fritaket omfatter ikke advokatforsikring eller reiseforsikring. 

Alle tidligere medlemmer som var innvilget gratis medlemskap i de tidligere forbund før 31.12.2010, opprettholder dette i Industri Energi

13. Kontingenten fordeles slik av den totale kontingentinnbetalingen:
Forbundskassen 97 %
Forbundets Internasjonale Solidaritetsfond 3 %

Forbundets Internasjonale Solidaritetsfond bevilger midler til bruk internasjonalt, samt dekker kontingent til utenlandske organisasjoner hvor forbundet er medlem.

14. Ekstraordinær kontingent kan utskrives av landsmøtet, Landsstyret og Forbundsstyret.

§ 23 Kontingentinnbetaling og medlemsrapportering

1. I samsvar med Hovedavtalenes og overenskomstenes bestemmelser foretar arbeidsgiver trekk av kontingent.

2. Avdelingen skal ved hjelp av trekklister kontrollere at kontingenten er trukket i samsvar med vedtektenes bestemmelser, og etter gjeldende avtaler.
Dersom arbeidsgiveren ikke foretar trekket på korrekt måte, skal forbundet omgående varsles.
For avdelinger som har reduserte muligheter for egenkontroll ivaretar forbundet denne oppgaven.

3. Forbundsstyret gir instruks om hvordan avdelingene skal rapportere tilmelding, framelding og alle forhold som er nødvendig for å holde forbundets medlemsregister à jour med korrekte opplysninger.

§ 24 Kontingentrestanse

1. For å være berettiget til stønad av forbundets kasser / fonds, må det ikke skyldes kontingent for mer enn høyst 1 måned.

2. Alle som skylder kontingent for mer enn et kvartal kan strykes.

§ 25 Tariffkrav

1. Når Forbundsstyret setter fram krav om revisjon av tariffavtalene eller opprettelse av tariffavtale, må kravet godkjennes av Landsorganisasjonens sekretariat på forhånd.

2. Forbundsstyret oppnevner forhandlingsdelegasjonene.

3. Om en tariffrevisjon omfatter flere forbund eller overenskomstområder, har forbundet plikt til å overlate ledelsen av forhandlingene til et forhandlingsutvalg i samsvar med Landsorganisasjonens vedtekter.

4. Dersom forhandlinger eller mekling ikke fører fram, og forbundet vil sette i verk arbeidsstans, må godkjenning innhentes fra Landsorganisasjonens sekretariat.

5. Plassoppsigelse kan foretas når Landsorganisasjonens sekretariat har gitt godkjenning.

6. Plassoppsigelse og iverksettelse av plassfratredelse skjer etter fastsatte retningslinjer.

7. Avdelingen sender forslag om krav til tariffrevisjoner til forbundet. Forbundsstyret fastsetter de endelige krav.

§ 26 Avstemming over tarifforslag

1. Tarifforslag skal legges fram for de medlemmer som interessetvisten gjelder. Dette endrer ikke Forbundsstyrets rett til å lede og sluttføre forhandlinger.

2. Har flertallet av de medlemmer som interessetvisten gjelder stemt for forslaget, er det vedtatt. Har flertallet stemt mot, er det forkastet.

3. Blir ikke vilkåret i punkt 2 oppfylt, er avstemmingen ikke bindende med mindre 2/3 eller flere av de medlemmer interessetvisten gjelder har deltatt i avstemmingen.

4. Har færre enn 2/3 tatt del i avstemmingen, og vilkåret etter punkt 3 ikke er oppfylt, sender Forbundsstyret melding om avstemmingen med innstilling til sekretariatet i Landsorganisasjonen om forslaget bør vedtas eller forkastes.

5. Avstemming over tariffavtale skjer for øvrig etter bestemmelsene i Hovedavtalene og forbundets vedtekter og fastsatte retningslinjer.

6. Omfatter en tariffrevisjon også andre forbund, forholdes som bestemt i Landsorganisasjonens vedtekter.

Avstemmingen over tarifforslag kan også iverksettes av forbundet ved uravstemning etter de mønsterbestemmelser Landsorganisasjonen i Norge har utarbeidet.

§ 27 Konflikt

1. Når samtykke til å iverksette arbeidsstans foreligger (jf. § 23.4) eller lockout er varslet, velger alle avdelinger og klubber som berøres av arbeidsstansen en streike- eller lockoutkomité. Avdelingen eller forbundet fordeler konfliktstønaden og utøver den kontrollen som er nødvendig under arbeidsstansen.

2. Så lenge arbeidsstansen varer, må ingen ta arbeid i bedrifter som omfattes av arbeidsstansen eller i bedrifter hvor det er erklært ubetinget sympatiaksjon. Den som bryter denne bestemmelsen er blokade- eller streikebryter. Melding om dette sendes straks til Forbundsstyret. Forbundsstyret avgjør i hvert enkelt tilfelle om navnene på streike- eller blokadebryterne skal offentliggjøres.

3. Tar medlemmene annet arbeid, må de gi melding om det til avdelingen. Så lenge medlemmene har slikt arbeid, faller stønaden under arbeidsstansen bort.

4. Bare de medlemmer som interessetvisten gjelder, har stemmerett i spørsmålet om iverksetting, avslutning eller fortsetting av en arbeidsstans.

5. Ingen organisert arbeider må søke arbeid etter endt lovlig streik eller lockout før alle medlemmer som var med i arbeidsstansen, har fått igjen sitt arbeid, om ikke Forbundsstyret finner grunn til å gjøre unntak. Den som tar arbeid i strid med dette, rammes av bestemmelsen i punkt 2.

§ 28 Stønad under konflikt

1. Når konflikt er satt i verk i samsvar med disse vedtekter, gis medlemmer som mister inntekt på grunn av konflikten, rett til stønad per tapt arbeidstime. Skiftarbeidere og sokkelarbeidere skal ikke rammes i forhold til reglene.

Permitterte medlemmer som omfattes av oppgjøret, vil etter å ha søkt dagpenger gjennom det lokale NAV- kontor og fått avslag, få streikestøtte på lik linje med medlemmer i konflikt.

Medlemmer som uten gyldig grunn uteblir fra streikevakt / andre oppgaver under en konflikt, mister retten til streikestønad.

Forbundsstyret kan endre satsene i perioden.

2. For å ha rett til stønad må de enkelte medlemmer ha stått tilsluttet LO minst 2 måneder før konflikten bryter ut.

På steder hvor forbundet ikke har avdeling, og hvor arbeiderne samlet organiserer seg, kan Forbundsstyret fravike regelen om minst 2 måneders tilslutning.

Forutsetningen for all utbetaling av stønad er at medlemsforholdet er i orden i henhold til vedtektene.

Medlemmer som er omfattet av tariffavtalen, og er organisert på det tidspunkt plassoppsigelse finner sted, og på grunn av konflikten melder seg ut, er streikebrytere og mister retten til streikebidrag.

3. Medlemmer som er syke når konflikten blir satt i verk, har krav på stønad fra den dagen de blir friskmeldt mot å legge frem legeattest om det. Medlemmer som er skrevet ut til militærtjeneste da konflikten ble satt i verk, får stønad fra den dag de blir dimittert.

4. Avdelingen sender fullstendig revidert regnskap over utbetalinger konflikten har ført med seg 1 mnd. Etter at konflikten er hevet.

§ 29 Uravstemning

1. Forbundsstyret kan gjøre vedtak om uravstemning i viktige saker.

2. Avstemmingen kan holdes blant alle eller blant bestemte avdelinger eller klubber.

3. Avstemmingen skal være hemmelig og ordnes slik at alle medlemmer kan avgi stemme.

4. Saken avgjøres ved alminnelig flertall.

5. Avdelingen sender stemmeresultatene til Forbundsstyret i forseglet konvolutt etter at opptelling er foretatt. Avdelingen oppbevarer stemmesedlene i forseglet konvolutt i ett år etter avstemmingen.

6. Avdelingsstyret eller stemmestyret har taushetsplikt med hensyn til resultatet av avstemmingen.

7. Direktemedlemmer direkte tilsluttet forbundet, avgir stemme til forbundet.

§ 30 Utelukking av medlemmer

Forbundsstyret kan suspendere eller utelukke medlemmer som setter seg ut over Landsorganisasjonens eller forbundets vedtekter eller vedtektsmessig fattede vedtak, eller som opptrer på en måte som er egnet til å skade eller svekke tilliten til fagbevegelsen eller den tillitsvalgte.

Forbundsstyret kan under de samme omstendigheter suspendere tillitsvalgte og styremedlemmer innen forbundet eller dets avdelinger fra deres tillitsverv.

Den som suspensjonen eller utelukkelsen gjelder for, skal varsles til det møtet saken skal behandles på, slik at medlemmet gis anledning til å redegjøre for sitt syn på saken før vedtak blir fattet.

Suspensjonen eller utelukkelsen som nevnt ovenfor, ankes inn for Landsstyret til endelig avgjørelse. Ankeerklæring må være gitt innen 2 måneder etter melding er kommet frem til medlemmet om det vedtaket Forbundsstyret har fattet. Forbundsstyrets vedtak kan bli iverksatt uten hensyn til om vedtaket er påanket.

§ 31 Vedtektenes ikrafttreden, fortolkning og avgjørelse av tvister

1. Vedtektene ble første gang vedtatt på forbundets stiftelseslandsmøte den 4. september 2006 og trådte i kraft fra samme dato. De ble senest revidert på landsmøtet 23.-26. november 2021.

2. Vedtektene kan bare endres av landsmøtet med alminnelig flertall. Dog kreves det 2/3 flertall for å endre bestemmelser i §§ 1 og 2.

3. Tolkning av disse vedtekter og tvister om hvordan de skal forstås, kan ikke prøves ved de sivile domstoler. De blir avgjort av Forbundsstyret med rett til å klage til Landsstyret.