Retningslinjer for samarbeidskomiteer

1. For å sikre et best mulig samarbeid mellom enhetene (klubber/avdelinger) innen ett og samme område med felles interesser har forbundet etablert følgende samarbeidskomiteer:

  • Operatørselskap
  • Oljeservice
  • NR Forum
  • Aluminium
  • Elektrokjemisk
  • Møbel

Kjemiske bransjer (komiteen har 5 underkomiteer med hvert sitt arbeidsutvalg)

Ingen enhet kan være representert i mer enn en samarbeidskomité.

2. Samarbeidskomiteen består av representanter for de tilsluttede enheter. Samarbeidskomiteen velger et styre, bestående av inntil 6 personer. Samarbeidskomiteen for Kjemiske bransjer velger inntil videre et styre på maks 9 personer. Blant styremedlemmene skal det velges:

  • Leder
  • Nestleder
  • Sekretær

3. Styret for samarbeidskomiteen skal i samarbeid med forbundets representant i komiteen planlegge aktiviteten for året.

4. Forbundets representant skriver referat fra samarbeidskomiteens styremøter. Referatet legges på forbundets nettside.

5. Samarbeidskomiteen kan behandle spørsmål og saker av felles karakter innenfor samarbeidskomiteens område.

Komiteene skal også behandle saker som forbundet sender komiteene for uttalelse.

Samarbeidskomiteens vedtak og beslutninger er rådgivende.

Normalt avgjøres sakene ved flertallet av stemmene til de oppmøtte.

Dersom noen krever det skal avstemmingen kunne gjennomføres ved at stemmene til de oppmøtte vektes ut fra hvor mange medlemmer enheten de kommer fra representerer.

6. Samarbeidskomiteene tildeles årlig en årlig budsjettpost. Av budsjettsummen fordeles 60% på komiteene ut fra antall enheter komiteen representerer, og 40% fordeles ut fra antall medlemmer.

Aktiviteten skal organiseres slik at den tilfredsstiller kravene som stilles til bruk av midler fra opplysnings- og utviklingsfondet. Midlene skal dekke all aktivitet i regi samarbeidskomiteen.

Når forbundet avholder møter i forhandlingsutvalg dekkes slike møter i henhold til forbundets satser. Tilsvarende gjelder når tillitsvalgte for oljeservice har samlinger for å drøfte aktiviteten i tilsynsordningene mot Sosial dumping. Samlingene dekkes av avsatte OSA-midler.

Når samarbeidskomiteene legger sine konferanser i tilslutning til slike møter dekkes bare merkostnadene av samarbeidskomiteens budsjett. Når forbundet innkaller styrene i samarbeidskomiteene til møter dekkes også dette av forbundet etter forbundets satser.

7. Ut over hva som er nevnt i pkt 6. dekker enhetene selv utgiftene for sine representanter.